19 – 21 Aralık 2014, Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası

 

SAHN-I SEMÂN’DAN DÂRÜLFÜNÛN’A

OSMANLI’DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI: ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER -I-

İSTANBUL’UN FETHİNDEN SÜLEYMANİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞUNA KADAR

 

OTTOMAN SCHOLARSHIP FROM SAHN-I SEMĀN TO DĀRÜLFÜNŪN:

SCHOLARS, INSTITUTIONS AND INTELLECTUAL PRODUCTS -I-

FROM THE CONQUEST OF ISTANBUL TO THE ESTABLISHMENT OF THE SÜLEYMANİYE MADRASAS

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU 

 

Adres: İskenderpaşa Mahallesi, Kavalalı Sokak, no: 1, Fatih İstanbul 

sahniseman.istanbul.edu.trsahniseman2014@gmail.com

 

PROGRAM/PROGRAM

 19 ARALIK CUMA/FRIDAY 19 DECEMBER

PROTOKOL KONUŞMALARI/OPENING SESSION (09:00-09:30)

 AÇILIŞ KONUŞMALARI/KEYNOTE SPEECHES (09:30-11:45)

(09:30-10:30) Cemal Kafadar, “Fatih Sultan Mehmed Döneminde Osmanlı Kültür Politikalarının Dönüşümü ve Medresenin Değişen Çehresi/The Reorientation of Ottoman Cultural Policies Under Sultan Mehmed II and the Changing Face of the Medrese”

10:30-10:45 Ara/Break

(10:45-11:45) F. Jamil Ragep, “Astronominin Değişen Yüzü (1200-1500)/The Changing Face (hay’a) of Astronomy 1200-1500 CE”

 

I. OTURUM/SESSION:

FETİH SONRASI OSMANLIDA BİLİM

SCIENCE IN THE OTTOMANS AFTER THE CONQUEST

 (14:00-15:30)

Oturum Başkanı/Chairman: F. Jamil Ragep

Sally Ragep, “Osmanlı Topraklarında Teorik Astronomi Tedrisatı/The Teaching of Theoretical Astronomy in Ottoman Lands”

Robert G. Morrison, “Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid’in Hizmetindeki Musevi Alimler/Jewish Scholars at the Courts of Sultan Mehmet II and Sultan Bayezit II”

Şermin Kalafat, “Saray Dilinden Bilim Diline: Osmanlı Türkçesinin Üst Dil Oluşum Algısında Türkçenin Bilim Dili Olarak Yeri/From Royal to the Scientific Language: The Significance of Turkish as the Language of Science in the Formation Process of Ottoman Turkish as a Meta-Language”

 

II. OTURUM/SESSION

EĞİTİM VE DİL İLİMLERİ

EDUCATION AND LANGUAGE

(15:45-17:45)

Oturum Başkanı/Chairman: Abdurrahman Özdemir

Ayşe Zişan Furat, “Fetih Sonrasında Osmanlı Eğitim Anlayışının Şekillenişi: Klasik Dönem Müderrislik İmtihanları/Formation of the Ottoman Perception of Education after the Conquest of Constantinople: Mudarris Qualification Exams in the Classical Period”

Ali Benli, “Fatih Dönemi Âlimlerinden Musannifek (ö. 875/1470) ve Nahiv Usulüne Dair Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme/Musannifek (d. 875/1470) who is a Scholar of the Era of Mehmed II and a Survey on his Arabic Grammar Methodology”

Sultan Şimşek, “Sahn-ı Semân Medreseleri’nde Arap Belağatının Öğretimi ve Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ulûm’u/The Significance of Balagha (rhetoric) in Sahn-ı Semān Madrasas and Miftāh al-Ulūm by al-Sakkākī”

Mehdin Çiftçi, “Sofu Mehmed Paşa Dârülhadisi ve Osmanlı Eğitim Sistemi İçerisindeki Yeri/Sofu Mehmed Pasha Dāru’l-Hadith and It’s Significance in the Ottoman Education System”

 

20 ARALIK CUMARTESİ/SATURDAY 20 DECEMBER

III. OTURUM/SESSION:

TEFSİR VE HADİS

TAFSIR AND HADITH

(09:00-11:00)

Oturum Başkanı/Chairman: Zekeriya Güler

Mehmet Çiçek, “Teftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesine Hâşiyesi Bağlamında Ali Kuşçu’nun Şerhçiliği/Ali Qushji and his Sharh (commentary) Methodology in the Context of his Hāshiyah (gloss) on Taftāzānī’s Hāshiyah of al-Kashshāf

Ziyad Aziz Alrawashdeh, “Sahn-ı Semân’ın Arap Müderrisleri: Şeyhülislâm Alâüddin el-Arabî Örneği/Arab Teachers of Sahn-i Semān and the Case of Sheikh al-Islām Alāuddin al-Arabī”

Abdullah Taha İmamoglu, “Taşköprîzâde’ye Göre Hadis İlmi ve Letâifü’n-Nebî Adlı Kırk Hadis Risalesinin Tahlili/Hadith Studies According to Taşköprīzāde and an Analysis on His Collection of Forty Hadiths, Latāif al-Nabī

Mustafa Celil Altuntaş, “Osmanlı Hadis Eğitiminde Meşâriku’l-Envâr/Mashāriq al-Anwār in Ottoman Hadīth Education”

 

IV. OTURUM/SESSION:

RİYÂZÎ İLİMLER

MATHEMATICAL SCIENCES

(11:15-13:15)

Oturum Başkanı/Chairman: İhsan Fazlıoğlu

Taha Yasin Arslan, “Osmanlıların Mîkat İlmine Katkıları: Mîzânü’l-kevâkib Örneği/The Ottoman Contribution to ‘Ilm al-Mīqāt: Mīzān al-Kawākib

Hasan Umut, “Risâle der-i İlm-i Hey’e’den el-Fethiyye’ye: Bir Metnin Osmanlı Dünyasında Dönüşümü/From Risāla dar ʿilm alhayʾa to alFathiyya fī ʿilm alhayʾa: Transformation of a Text in the Ottoman World”

Ahmet Tunç Şen, “15. Yüzyıl Sonu ve 16. Yüzyıl Başı Osmanlı Ulema Sınıfı ve İlm-i Nücum Faaliyetleri/Ilm al-Nujum Studies and the Ottoman Ulama in the Late 15th and Early 16th Century”

Mehmet Arıkan, “Semâniye’den Süleymaniye’ye Osmanlı Ülkesinde Hendese/From Semāniye to Süleymaniye: Handasah in the Ottoman State”

 

 

V. OTURUM/SESSION:

KELAM/FELSEFE I

KALAM/PHILOSOPHY I

 (14:30-16:00)

Oturum Başkanı/Chairman: Ömer Mahir Alper

Tahsin Görgün, “Osmanlı Düşüncesi (ilim ve fikir) Tarihi Nasıl Yazılır? Hayâlî’in Şerhü’l-Akâid Hâşiyesi Üzerinden Bazı Tespit ve Teklifler/How to Write the History of Ottoman Thought? Remarks and Suggestions in Regard to Khayālī’s Hāshiyah of Sharh al-Aqāid

Ömer Türker, “‘Eşyanın Hakikatini Bilmek’ Ne Anlama Gelir? Hayâlî Hâşiyesi’nden Mülhem Bir Analiz/What Does it Mean to ‘Know the Essence of Things’? An Analysis Inspired of Khayālī’s Hāshiyah

Veysel Kaya, “Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) İlm-i Kelâm’a Yaklaşımı: O Bir Kelâm Karşıtı Mıydı?/Molla Khusraw’s (d. 885/1480) Approach to Islamic Theology: Was He an Opponent of Kalām?”

 

VI. OTURUM/SESSION:

KELAM/FELSEFE II

KALAM/PHILOSOPHY II

(16:15-17:15)

Oturum Başkanı/Chairman: Ömer Mahir Alper

Osman Demirci, “Fatih Dönemi Osmanlı Medreselerinde Okutulan Kelam Metinlerinin Tercih Edilme Nedenleri Üzerine/On the Criteria for Selecting Kalam Texts in the Curriculum of Madrasas (the Era of Mehmet II)”

Mehmet Fatih Arslan, “Ali Kuşçu’nun Vücûd-ı Zihnî Tasavvuru/Ali Qushji’s Conception of ‘Mental Existence’”

 

 

21 ARALIK PAZAR/SUNDAY 21 DECEMBER

VII. OTURUM/SESSION:

FIKIH

ISLAMIC LAW

(09:15-11:15)

Oturum Başkanı/Chairman: Şükrü Özen

H. Yunus Apaydın, “Şeyh Bedreddin’in Eleştirilerine Fâzıl Emir’den Cevaplar/Responses of Sheikh Fāzil Amir to Sheikh Badraddin’s Critiques”

Ahmet Hamdi Furat/Abdullah Tırabzon, “Şeyhülislâm Sadi Çelebi (ö. 945/1538) ve Mecmûa-yı Fetâvâ İsimli Eseri/Sheikh al-Islām Sadi Chalabi (d. 945/1538) and his Work Titled Majmuā-i Fatāwā

Samy Ayoub, “Osmanlı Hanefî Düşüncesi Nedir? “Devlet-Mezhebi” Paradigmasını Tekrar Düşünmek/What is Ottoman Hanafism? Rethinking the ‘State-Madhhab’ Paradigm”

Himmet Taşkömür, “Mukaddimât-ı Erba‘a Tartışmaları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düşüncesi Üzerine Gözlemler/Some Remarks on Ottoman Legal Thought in the Fifteenth Century in Regard to al-Mukaddimāt al-Arba‘a Treatises”

 

VIII. OTURUM/SESSION:

SİYASÎ OTORİTE VE ULEMA

POLITICAL AUTHORITY AND ULAMA

(11:30-13:30)

Oturum Başkanı/Chairman: Cemal Kafadar

Abdurrahman Atçıl, “Sahn-ı Semân Medreseleri ve Ulemanın Osmanlı Devlet Bürokrasisine Katılması/Sahn-ı Semān Madrasas and the Incorporation of Religious Scholars into the Ottoman State Bureaucracy”

Hüseyin Yılmaz, “İran’dan Sünnî Kaçışı ve Osmanlı Devleti’nde Safevî Karşıtı Propagandanın Yaygınlaşması/The Sunni Exodus from Iran and the Rise of Anti-Safavid Propaganda in the Ottoman Empire”

Hasan Karataş, “Onbeşinci Yüzyılda Karamani Ulema ve Meşayıh İlişki Ağları Üzerine Tesbitler/Remarks on the Karamani Network of Scholars and Sufis in the Fifteenth Century”

Yunus Kaplan, “Sosyal Adalet Açısından İhtisâb Müessesesi ve II. Bâyezid Kanunnamelerindeki Görünümü/İhtisāb Institution in Terms of Social Justice and its View from II. Bayezid’s Kānunnāmes”

    Afiş için tıklayınız Program     
03 Nisan 2014
10039 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07