İstanbul Üniversitesi
http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/?p=10428
Export date: Sat Nov 18 21:18:05 2017 / +0000 GMT

19 - 21 Aralık 2014, Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası 

SAHN-I SEMÂN'DAN DÂRÜLFÜNÛN'A


OSMANLI'DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI: ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER -I-


İSTANBUL'UN FETHİNDEN SÜLEYMANİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞUNA KADAR


 


OTTOMAN SCHOLARSHIP FROM SAHN-I SEMĀN TO DĀRÜLFÜNŪN:


SCHOLARS, INSTITUTIONS AND INTELLECTUAL PRODUCTS -I-


FROM THE CONQUEST OF ISTANBUL TO THE ESTABLISHMENT OF THE SÜLEYMANİYE MADRASAS


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU 


 

Adres: İskenderpaşa Mahallesi, Kavalalı Sokak, no: 1, Fatih İstanbul 


sahniseman.istanbul.edu.trsahniseman2014@gmail.com

 


PROGRAM/PROGRAM


 19 ARALIK CUMA/FRIDAY 19 DECEMBER


PROTOKOL KONUŞMALARI/OPENING SESSION (09:00-09:30)


 AÇILIŞ KONUŞMALARI/KEYNOTE SPEECHES (09:30-11:45)


(09:30-10:30) Cemal Kafadar, “Fatih Sultan Mehmed Döneminde Osmanlı Kültür Politikalarının Dönüşümü ve Medresenin Değişen Çehresi/The Reorientation of Ottoman Cultural Policies Under Sultan Mehmed II and the Changing Face of the Medrese”


10:30-10:45 Ara/Break


(10:45-11:45) F. Jamil Ragep, “Astronominin Değişen Yüzü (1200-1500)/The Changing Face (hay'a) of Astronomy 1200-1500 CE” 

I. OTURUM/SESSION:


FETİH SONRASI OSMANLIDA BİLİM


SCIENCE IN THE OTTOMANS AFTER THE CONQUEST


 (14:00-15:30)


Oturum Başkanı/Chairman: F. Jamil Ragep


Sally Ragep, “Osmanlı Topraklarında Teorik Astronomi Tedrisatı/The Teaching of Theoretical Astronomy in Ottoman Lands”


Robert G. Morrison, “Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid'in Hizmetindeki Musevi Alimler/Jewish Scholars at the Courts of Sultan Mehmet II and Sultan Bayezit II”


Şermin Kalafat, “Saray Dilinden Bilim Diline: Osmanlı Türkçesinin Üst Dil Oluşum Algısında Türkçenin Bilim Dili Olarak Yeri/From Royal to the Scientific Language: The Significance of Turkish as the Language of Science in the Formation Process of Ottoman Turkish as a Meta-Language” 

II. OTURUM/SESSION


EĞİTİM VE DİL İLİMLERİ


EDUCATION AND LANGUAGE


(15:45-17:45)


Oturum Başkanı/Chairman: Abdurrahman Özdemir


Ayşe Zişan Furat, “Fetih Sonrasında Osmanlı Eğitim Anlayışının Şekillenişi: Klasik Dönem Müderrislik İmtihanları/Formation of the Ottoman Perception of Education after the Conquest of Constantinople: Mudarris Qualification Exams in the Classical Period”


Ali Benli, “Fatih Dönemi Âlimlerinden Musannifek (ö. 875/1470) ve Nahiv Usulüne Dair Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme/Musannifek (d. 875/1470) who is a Scholar of the Era of Mehmed II and a Survey on his Arabic Grammar Methodology”


Sultan Şimşek, “Sahn-ı Semân Medreseleri'nde Arap Belağatının Öğretimi ve Sekkâkî'nin Miftâhu'l-ulûm'u/The Significance of Balagha (rhetoric) in Sahn-ı Semān Madrasas and Miftāh al-Ulūm by al-Sakkākī”


Mehdin Çiftçi, “Sofu Mehmed Paşa Dârülhadisi ve Osmanlı Eğitim Sistemi İçerisindeki Yeri/Sofu Mehmed Pasha Dāru'l-Hadith and It's Significance in the Ottoman Education System” 

20 ARALIK CUMARTESİ/SATURDAY 20 DECEMBER


III. OTURUM/SESSION:


TEFSİR VE HADİS


TAFSIR AND HADITH


(09:00-11:00)


Oturum Başkanı/Chairman: Zekeriya Güler


Mehmet Çiçek, “Teftâzânî'nin Keşşâf Hâşiyesine Hâşiyesi Bağlamında Ali Kuşçu'nun Şerhçiliği/Ali Qushji and his Sharh (commentary) Methodology in the Context of his Hāshiyah (gloss) on Taftāzānī's Hāshiyah of al-Kashshāf


Ziyad Aziz Alrawashdeh, “Sahn-ı Semân'ın Arap Müderrisleri: Şeyhülislâm Alâüddin el-Arabî Örneği/Arab Teachers of Sahn-i Semān and the Case of Sheikh al-Islām Alāuddin al-Arabī”


Abdullah Taha İmamoglu, “Taşköprîzâde'ye Göre Hadis İlmi ve Letâifü'n-Nebî Adlı Kırk Hadis Risalesinin Tahlili/Hadith Studies According to Taşköprīzāde and an Analysis on His Collection of Forty Hadiths, Latāif al-Nabī


Mustafa Celil Altuntaş, “Osmanlı Hadis Eğitiminde Meşâriku'l-Envâr/Mashāriq al-Anwār in Ottoman Hadīth Education” 

IV. OTURUM/SESSION:


RİYÂZÎ İLİMLER


MATHEMATICAL SCIENCES


(11:15-13:15)


Oturum Başkanı/Chairman: İhsan Fazlıoğlu


Taha Yasin Arslan, “Osmanlıların Mîkat İlmine Katkıları: Mîzânü'l-kevâkib Örneği/The Ottoman Contribution to ‘Ilm al-Mīqāt: Mīzān al-Kawākib


Hasan Umut, “Risâle der-i İlm-i Hey'e'den el-Fethiyye'ye: Bir Metnin Osmanlı Dünyasında Dönüşümü/From Risāla dar ʿilm alhayʾa to alFathiyya fī ʿilm alhayʾa: Transformation of a Text in the Ottoman World”


Ahmet Tunç Şen, “15. Yüzyıl Sonu ve 16. Yüzyıl Başı Osmanlı Ulema Sınıfı ve İlm-i Nücum Faaliyetleri/Ilm al-Nujum Studies and the Ottoman Ulama in the Late 15th and Early 16th Century”


Mehmet Arıkan, “Semâniye'den Süleymaniye'ye Osmanlı Ülkesinde Hendese/From Semāniye to Süleymaniye: Handasah in the Ottoman State”


 


 

V. OTURUM/SESSION:


KELAM/FELSEFE I


KALAM/PHILOSOPHY I


 (14:30-16:00)


Oturum Başkanı/Chairman: Ömer Mahir Alper


Tahsin Görgün, “Osmanlı Düşüncesi (ilim ve fikir) Tarihi Nasıl Yazılır? Hayâlî'in Şerhü'l-Akâid Hâşiyesi Üzerinden Bazı Tespit ve Teklifler/How to Write the History of Ottoman Thought? Remarks and Suggestions in Regard to Khayālī's Hāshiyah of Sharh al-Aqāid


Ömer Türker, “‘Eşyanın Hakikatini Bilmek' Ne Anlama Gelir? Hayâlî Hâşiyesi'nden Mülhem Bir Analiz/What Does it Mean to ‘Know the Essence of Things'? An Analysis Inspired of Khayālī's Hāshiyah


Veysel Kaya, “Molla Hüsrev'in (ö. 885/1480) İlm-i Kelâm'a Yaklaşımı: O Bir Kelâm Karşıtı Mıydı?/Molla Khusraw's (d. 885/1480) Approach to Islamic Theology: Was He an Opponent of Kalām?” 

VI. OTURUM/SESSION:


KELAM/FELSEFE II


KALAM/PHILOSOPHY II


(16:15-17:15)


Oturum Başkanı/Chairman: Ömer Mahir Alper


Osman Demirci, “Fatih Dönemi Osmanlı Medreselerinde Okutulan Kelam Metinlerinin Tercih Edilme Nedenleri Üzerine/On the Criteria for Selecting Kalam Texts in the Curriculum of Madrasas (the Era of Mehmet II)”


Mehmet Fatih Arslan, “Ali Kuşçu'nun Vücûd-ı Zihnî Tasavvuru/Ali Qushji's Conception of ‘Mental Existence'”


 


 

21 ARALIK PAZAR/SUNDAY 21 DECEMBER


VII. OTURUM/SESSION:


FIKIH


ISLAMIC LAW


(09:15-11:15)


Oturum Başkanı/Chairman: Şükrü Özen


H. Yunus Apaydın, “Şeyh Bedreddin'in Eleştirilerine Fâzıl Emir'den Cevaplar/Responses of Sheikh Fāzil Amir to Sheikh Badraddin's Critiques”


Ahmet Hamdi Furat/Abdullah Tırabzon, “Şeyhülislâm Sadi Çelebi (ö. 945/1538) ve Mecmûa-yı Fetâvâ İsimli Eseri/Sheikh al-Islām Sadi Chalabi (d. 945/1538) and his Work Titled Majmuā-i Fatāwā


Samy Ayoub, “Osmanlı Hanefî Düşüncesi Nedir? “Devlet-Mezhebi” Paradigmasını Tekrar Düşünmek/What is Ottoman Hanafism? Rethinking the ‘State-Madhhab' Paradigm”


Himmet Taşkömür, “Mukaddimât-ı Erba‘a Tartışmaları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düşüncesi Üzerine Gözlemler/Some Remarks on Ottoman Legal Thought in the Fifteenth Century in Regard to al-Mukaddimāt al-Arba‘a Treatises” 

VIII. OTURUM/SESSION:


SİYASÎ OTORİTE VE ULEMA


POLITICAL AUTHORITY AND ULAMA


(11:30-13:30)


Oturum Başkanı/Chairman: Cemal Kafadar


Abdurrahman Atçıl, “Sahn-ı Semân Medreseleri ve Ulemanın Osmanlı Devlet Bürokrasisine Katılması/Sahn-ı Semān Madrasas and the Incorporation of Religious Scholars into the Ottoman State Bureaucracy”


Hüseyin Yılmaz, “İran'dan Sünnî Kaçışı ve Osmanlı Devleti'nde Safevî Karşıtı Propagandanın Yaygınlaşması/The Sunni Exodus from Iran and the Rise of Anti-Safavid Propaganda in the Ottoman Empire”


Hasan Karataş, “Onbeşinci Yüzyılda Karamani Ulema ve Meşayıh İlişki Ağları Üzerine Tesbitler/Remarks on the Karamani Network of Scholars and Sufis in the Fifteenth Century”


Yunus Kaplan, “Sosyal Adalet Açısından İhtisâb Müessesesi ve II. Bâyezid Kanunnamelerindeki Görünümü/İhtisāb Institution in Terms of Social Justice and its View from II. Bayezid's Kānunnāmes”


 

 

Afiş için tıklayınız 1

Program  2

 

 
Links:
  1. http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/?attachment_id=116 86
  2. http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/12/program-y.pdf
Post date: 2014-04-03 18:12:27
Post date GMT: 2014-04-03 15:12:27

Post modified date: 2014-12-12 11:37:46
Post modified date GMT: 2014-12-12 09:37:46

Export date: Sat Nov 18 21:18:05 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://ilahiyat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com