BATI’DA İSLAM ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

10661760_819713354782260_8112725480591523084_o İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
BATI’DA İSLAM ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI İstanbul 24-26 Nisan 2015 Sempozyum Tertip Heyeti: Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Prof. Dr. Bilal GÖKKIR Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR Arş. Gör. Veysel GENGİL Arş. Gör. Mehmet YAŞAR Osman ACUN Programın Yeri: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu (Açılış Programı) Anfi-4: Grup A (Tefsir/Kıraat/Arab Dili) Anfi-3: Grup B (Kelam/Mezhepler Tarihi/Tasavvuf) Anfi-2: Grup C (İslam Hukuku/Hadis) İletişim: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı İskenderpaşa Mh.Kavalalı Sk. A Blok Horhor Fatih-İstanbul AÇILIŞ PROGRAMI 24-Nisan-2015 Cuma (Konferans Salonu) 09.00-09.30 Protokol Konuşmaları Prof. Dr. Bilal GÖKKIR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER (Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Murteza BEDİR (İlahiyat Fakültesi Dekanı) 09.30-10.30 Açılış Konferansı “Batı’nın Doğu’yu Anlamak için Başvurduğu Bilgi Yolu: Oryantalizm” Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT (İstanbul Ün. Edebiyat Fak. E. Öğr. Üyesi) 11.00-12.00 OTURUM- 1: İstanbul Üniversitesi ve Şarkiyat (Konferans Salonu) Başkan: Prof. Dr. Murteza BEDİR Cazye Deniz KÖROĞLU: “Alman Müsteşrik Hellmut Ritter ve Ülkemizdeki Şarkiyat Çalışmaları” Ceyna KILINÇ: “Brockelmann’ın Arap Dili’nde Yapmış Olduğu Çalışmalar ve Türkiye’deki Yansımaları” Zeyneb Sümeyye ANTİKA: “Hadislerin Yazıya Aktarılması Hususunda Müslüman ve Oryantalist Yaklaşımlar Goldziher – Fuad Sezgin Mukayesesi” 12.00-14.30 ARA 14.30-15.30 OTURUM- 2: Batı’da İslam ve Peygamber Algısı (Konferans Salonu) Başkan: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Cihat YILMAZ: “İslam Peygamberinin Nübüvveti Hakkında Oryantalistlerin Değerlendirmeleri ve Takip ettikleri Yöntemlere Eleştirel Bir Yaklaşım” Yusuf ARIKANER : “M.Zwemer'in Örneğinde Oryantalistlerin Hz.Peygamberin Ümmiliğine Bakışı ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” Halil İbrahim DELEN: “Arent Jan Wensinck’in Mucize Yorumunun Tahlili” 15.30-17.30 OTURUM- 3: Günümüz Kur’an ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-1 (Konferans Salonu) Başkan: Prof. Dr. Bilal GÖKKIR Hilal KÖŞKER: “Oryantalist Çalışmaların Kur’an’ın Feminist Yorumları Üzerine Etkisi” Akile TEKİN: “Türkiye’deki ( 1990 Sonrası ) Dilbilimsel Tefsir Çalışmalarına Yansımaları” Süheyla NURDUHAN: “Kur’an Öncesi Cahiliye Dönemini İncelemede Oryantalist Perspektif ve İslam Dünyasına Tesirleri (İzzet Derveze Örneği)” Fatma Nurdan ÇAVUŞOĞLU: “Oryantalist Literatürün Taberî Üzerinden Değerlendirilmesi” Firgat IŞIK: “Oryantalizmin Kur’an Ve Peygamber İlişkisi Hakkındaki Düşüncelerini Muhammed İzzet Derveze’nin Asru’n-Nebi ve Sîretu’n-Nebi Adlı Eseri Üzerinden Değerlendirme” SEMPOZYUM PROGRAMI 25-26 Nisan 2015 Grup-A Tefsir- Kıraat- Arab Dili ANFİ-4 Grup-B Kelam- Mezhepler Tarihi- Tasavvuf ANFİ-3 Grup-C İslam Hukuku- Hadis ANFİ-2 Oturum -4 25-04-2015 CUMARTESİ 09.00-11.00 Günümüz Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-2 Tasavvuf Meseleleri Hadis Rivayetleri Oturum -5 25-04-2015 CUMARTESİ 11.00-13.00 Oryantalistler ve Kur’ân Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-1 İslam Hukuk Araştırmaları-1- Oturum -6 25-04-2015 CUMARTESİ 14.00-16.00 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-1 Batı’da Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi Çalışmaları Batı’da Hadis Usulü Çalışmaları Oturum -7 25-04-2015 CUMARTESİ 16.00-18.00 Oryantalizm ve Kıraat Kelam’ın Oluşum Süreci ve Oryantalist İddialar Günümüz İslam Hukuku Uygulamaları Oturum -8 26-04-2015 PAZAR 09.00-11.00 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-2 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-2 İslam Hukuk Tarihi Oturum -9 26-04-2015 PAZAR 11.00-13.00 Batı’da İslam Araştırmaları: Kurum, Eser ve Eleştiriler Tasavvuf ve Oryantalizm İslam Hukuk Araştırmaları-2- GRUP -A (Tefsir-Kıraat ve Arap Dili Anabilim Dalları) OTURUM-4 Günümüz Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-2 BAŞKAN: M. Taha GÜLER 25-04-2015 CUMARTESİ 09.00-11.00 Sanela Mesinovic: “Goldziher’in Die Rıchtungen Der Islamıschen Koranauslegung Adlı Eserinin Çağdaş Tefsire Yaklaşımı Ve Türkiye’ye Yansımaları” Mahmut Ayyıldız: “Batı’da Kur’ân Araştırmalarının Ulûmu’l-Kur’ân Eserlerine Yansımaları (Suphi Salih Örneği) ” Osman Acun: “Batı’da Sure Merkezli Çalışmalar” Salih Onbaşı: “التأثر بالدراسات الإستشراقية حول القرآن الكريم محمد أركون نموذج” Mustafa Suna: “Kur'an-ı Kerim'deki Yabancı Kelimeler Literatürü:İslam Dünyasındaki ve Batı’daki Çalışmalar” OTURUM-7 Oryantalistler ve Kur’ân BAŞKAN: Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR 25-04-2015 CUMARTESİ 11.00-13.00 Aytekin Topal: “Arthur Jeffery’in Rakip Kuran Nüshası Projesinin Tenkidi” Ahmet Köse: “Oryantalistlerin Vahiy ve Kur’ân Algısı” Abdülmenap Fırat: “Rus Oryantalizmi ve Kur’an Nüshaları” Musa Abdurrahmanoğlu: “W. Montgomery Watt’ın ve Régıs Blachère'nin Kur'an-ı Kerim'in Cem'i ve İstinsahı Alanındaki İddialarının Kur'an Tarihi Perspektifinden Tetkiki” Muhammed Akten: “Sahabe Mushafları” OTURUM-6 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-1 BAŞKAN: Veysel GENGİL 25-04-2015 CUMARTESİ 14.00-16.00 Alaaddin Günay: “Ammîce’nin Fasih Arapça yerine ikâmesi meselesi: İlk müteşebbis Wilhelm Spitta (1818-1883) ve Takipçileri” Hasan Kabak: “Oryantalistlerin Arap Diline Dair İthamları ve Bu İthamların Değerlendirilmesi” Meryem Üvez: “Sibeveyhi'nin el-Kitâb'ı Üzerinden Nahiv İlminin Doğuşu ve Oryantalist Yaklaşım” MeryemDemirbaş: “Sılvestre De Sacy:Modern Oryantalizmin Kurucusu” Zeynep Çakır: “Arap Şiirinin Mazisi Konusundaki İttifak” OTURUM-5 Oryantalizm ve Kıraat BAŞKAN: Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN 25-04-2015 CUMARTESİ 16.00-18.00 Abdullah Köse: “Oryantalist Araştırmacıların Kıraat İlmiyle İlgili Neşir Çalışmaları” Hüseyin Küçük: “Oryantalist Ignaz Goldziher’in Kur’an’ın Farklı Kıraatlarının Arapçanın Yazı Şekline Dayandığı İddiası Ve İslam Kaynaklarının Cevabı” Mehmet Karaaslan: “Arthur Jeffery Örneğinde Oryantalistlerin Kur’an Anlayışlarının Tahlili ve İslam Dünyasına Yansımaları” Mustafa Yiğit: “Hurufu Seb’a ve Oryantalistlerin Yaklaşımları” Lokman Şan: “Oryantalistlerin Kıraat Farklılıklarına Yaklaşımı (Goldziher Örneği)” Birsen Öztop: “Kur’an ve Kıraatler Hakkında Oryantalizm Eleştirilerine Cevaplar (Edward Said Örneği)” OTURUM-8 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-2 BAŞKAN: Mehmet YAŞAR 26-04-2015 Pazar 09.00-11.00 Yusuf Seller: “Hamiltonun Arap Dili ve Kur’an Bağlamında İslam Algısı” Ahmet Faik Çakır: “Klasik ve Modern Arapça Bağlamında Batılı Oryantalistlerin Arap Dili Lehçelerine Olan” İsa Ceylan: “Almanya’da Arap Dili Çalışmalarının Başlaması, Gelişmesi, Öğretimi ve Müslüman Coğrafyaya Etkisi” Hüseyin Yakar: “Doğu’da ve Batı’da Ortak Bir Mecaz’a Benzer ve Farklı Yaklaşımların Değerlendirilmesi (Deve İğne Deliğinden Geçinceye Kadar)” Osman Uçar: “Arapçayı İngiltereye taşıyan kişi: William Bedwell” OTURUM-9 Batı’da İslam Araştırmaları: Kurum, Eser ve Eleştiriler BAŞKAN: Prof. Dr. Ömer AYDIN 26-04-2015 Pazar 11.00-13.00 Fahad Vadakke Kadavath: “An analytical approach on Abdul Hamit Birishik`s study on Qur’an Interpreters of Indian subcontinent, with special consideration on Shah Walliyullah Dehlevi, Sir Sayyid Ahmad Khan and Abul Ala Maudoodi” Mehmet Cin: “Almanya’da Bulunan Oryantalist Kur’an Araştırmalarıyla İlgili Kurumlar ve Etkinlikleri Tarihine Bakış” Fatma Yasemin Pakdil: “İşârî Tefsir Ekolünün Batı ve İslam Dünyasında Değerlendirilmesi: Ignaz Goldziher ve Süleyman Ateş Örneği Murad Osmanov: “Rus Oryantalizminin İslami İlimlere Yaklaşımı” GRUP -B (Tasavvuf-Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalları) OTURUM-4 Tasavvuf Meseleleri ve Oryantalizm BAŞKAN: Hacı Bayram BAŞER 25-04-2015 CUMARTESİ 09.00-11.00 Hacer Nur Babacan: “Tasavvuf, Mistisizm; Vahdet-i Vücûd, Panteizm midir? Guénon ve Tasavvufî Istılahların Tercümesi Meselesi” Nurhan Çelik: “Alman Oryantalist Annemarie Schimmel’in Bir Bilgi Kaynağı Olarak Rüyâ Kavramına Bakışı” Hatice Çöpen: “Oryantalistlerin Sözlük Çalişmalari Ve Bir Tasavvuf Sözlüğü Örneği: İbn Arabi Sözlüğü/ Suad El-Hakim” Sultan Adanır: “Two Western Approaches to Ibn al-’Arabi; The comparison of the ways Henry Corbin and William C. Chittick deal with the works of Ibn al-’Arabi” Ayşegül Sıvakcı: “Julian Baldick'in Tasavvufun Menşeine Dair Görüşleri” OTURUM-5 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-1 BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Adem ARIKAN 25-04-2015 CUMARTESİ 11.00-13.00 Bekir Altun: “Jean Raymond’un 1806 Tarihli Raporu ve Türkiye’de Yapılan Vehhabîlik Çalışmalarına Etkisi” Ferza Yıldırım: “J. Wellhausen’ın Haricilik Anlayışı ve Türkiye’deki Çalışmalara Yansımaları” Ömer Faruk Erdil: “W.M.Watt’ın “Sünni”Kavramının Kökenine Yaklaşımı ve Türkiye’deki Yansımaları” Ali Aslan: “73 Fırka Rivayetlerinin Mezheplerin Tasnifine Etkisi Ve Oryantalistlerin Bu Rivayetlerle İlgili Yorumları” Abdurrahman Koç:“Namık Kemâl’ in Renan Müdâfaanâmesi Üzerinden Oryantalistlerin İslam’a Bakış Açısı ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” OTURUM-6 Batı’da Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi Çalışmaları BAŞKAN: Osman Sacid ARI 25-04-2015 CUMARTESİ 14.00-16.00 Halil Işık: “Alexander Knysh’in Tasavvuf Tarihinin İlk Dönemlerine ve İlk Dönem Sufileri Hakkındaki Görüşlerine Dair İnceleme” Gökhan Arefeoğlu: “Edward Granville Browne’ın Tasavvufi Görüşleri” Fatmanur Yürük: “Julian Baldick’e göre Tasavvufun Kökeni” Semiha Demir: “Tasavvuf Alanında Yapılan Şarkiyat Araştırmalarının Tarihi Seyri” Zehra Üstün: “Tasavvufun Menşei Hakkındaki Oryantalist Görüşlerin İslam Âlemine Yansımaları [Nicholson Örneği]” OTURUM-7 Kelamın Oluşum Süreci ve Oryantalist İddialar BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ 25-04-2015 CUMARTESİ 16.00-18.00 Muhammed Bilal Gültekin: “İslam Kelam’ının Oluşumunda Yahudi Ve Hıristiyan Teolojinin Etkileri” Ayşenur Onat: “M. Watt’ın Hristiyanlık ve İslamın Birleştiği İtikadi Konuları Esas Alan ‘İslam ve Hristiyanlık’ Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme” Abdülhamid Piştofoğlu: “Gadir-i Hum Olayı ve Oryantalistlerin Buna Yaklaşımı” İsmail Durak: “Müsteşrikler Açısından Ehl-i Sünnet ve Mutezile İtikadinda Akıl Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye’deki Yansımaları” Ahmet Hüsrev Erdaş “Oryantalistlerin İslamda İrade ve Kader Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi ve Türkiyedeki Etkileri” OTURUM-8 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-2 BAŞKAN: Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT 26-04-2015 PAZAR 09.00-11.00 Mahmut Nebati: “Oryantalist A. Popoviçe Göre Balkanlarda İslami Mezhebler Tasnifi ve Türkiyedeki Yansımaları” Onur Özgen: “Irene Mélikoff’un Aleviliğe Bakışı ve Türkiye’deki Yansımaları” Recep Çelik: “John S. Guest’in Yezidiliğe Bakışı ve Türkiye’deki Yansımaları” Yalçın Yoncalık: “J. Wellhausen'in Şiiliğin Teşekkülüne Dair İddiaları ve İslam Havzasına Yansımaları” Mehmet Emin Göktepe: “Oryantalist W. Montgomery Watt'ın, Mutezile Mezhebi'nin Doğuşuna Dair Görüşleri ve Türkiye'deki Yansimalari” Fatıma ŞAHİN: “Josef Van Ess` in 2. yy’ da Suriye Kaderiyyesi Hakkındaki Görüşleri OTURUM-9 Tasavvuf ve Oryantalizm BAŞKAN: Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN 26-04-2015 PAZAR 11.00-13.00 Yusuf Demirgül: “Hamit Algar Örneğinde Oryantilizme Bakiş” Fatih Süsleyici:“Arthur J. Arberry’nin Tasavvuf Alanındaki Çalışmaları ve Türkiye’deki Yansımaları” Orhan Bircan: “Oryentalizm’in Kendi İçinden Eleştirisi: Tasavvuf Araştirmalari Özelinde Carl W. Ernst Örneği” Tuğçe Özer: “Bati’li Bir Sûfî Olarak Martin Lings’in ‘Tasavvufun Evrenselliği’ne Yaklaşım Problemi” Meral Şentürk: “Bir Sûfî Mütefekkir: René Guénon” GRUP -C (İslam Hukuku ve Hadis Anabilim Dalları) OTURUM-4 Hadis Rivayetleri BAŞKAN: Prof. Dr. Zekeriya GÜLER 25-04-2015 CUMARTESİ 09.00-11.00 Dursun Ali Yılmaz: “Garanik Kıssasının Rivayet ve Dirayet Bakımından Tahlil ve Reddi” Abdülkadir Budak: “Oryantalistlerin Hadislere Uyguladıkları Tarihi Tenkit Metodunun Harald Motzki’nin Eleştirileri Üzerinden Değerlendirilmesi” Abdurrahman Yılmaz: “Ebû Hureyre (r.a.) ve İsrâiliyyâttan Rivâyet” Durmuş Çetmi: “Josehp Schacht’ın ‘Yaşayan Sünnet’ Söylemi ve Azamî’nin Eleştirisi” Muhammed Enes Ercan: “Ignaz Goldzıher Örneğinde Oryantalistlerin Hadis’e Bakış” M. Hızır İsmail: الطعن في روايات إسماعيل بن أبي أويس في صحيح البخاري” OTURUM-5 İslam Hukuk Araştırmaları-1- BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON 25-04-2015 CUMARTESİ 11.00-13.00 Hatice Karakoyun: “Oryantalistlerin İslam Miras Hukukuna Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Bakış” Kamil Yelek: “İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Joseph Schacht’ın Oryantalist Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Wael b. Hallaq Örneği” Mehmet Şahin Altaş: “Müsteşriklerin Hedefleri ve Fıkha Bakışları (Genel Bir Değerlendirme)” Ömer al-Faruq: “تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني” Younus el-Maslawi: “الجهاد في الاسلام بين الرؤية الفقهية الإسلامية والرؤية الاستشراقية، دراسة مقارنة” OTURUM-6 Batı’da Hadis Usulü Çalışmaları BAŞKAN: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK 25-04-2015 CUMARTESİ 14.00-16.00 Sebahat İnam: “Hadislerde İsnad Sisteminin Başlaması ve Müsteşriklerin Bu Konudaki İddiaları” Yaşar Güngör: “Ebû Hureyre’ye Yönelik İksaru’l-Hadis Eleştirisi Ve Tarihi Arka Planı” Eymen Kamer: “Schacht’ın ‘Yaşayan Gelenek’ Kavramı Ve İslam Dünyası’na Yansımaları: Fazlurrahman Örneği” Ayşe Nur Yamanus: “Sünnetin Otoritesi Bağlamında Oryantalistlerin Vahy-i Gayr-i Metluv Olgusuna Yaklaşımı ve Türkiye’deki Yansımaları” İ. İhsan Bayraktar: “Hadislerin Güvenilirliği Bağlamında Oryantalist Paradigma ile İslâmî Paradigma Farkları” OTURUM-7 Günümüz İslam Hukuku Uygulamaları BAŞKAN: Prof Dr. Abdulaziz BAYINDIR 25-04-2015 CUMARTESİ 16.00-18.00 Abdullah Onur: “Modern İslam Bankacılık Anlayışına Oryantalizmin Bakışı” Betül Çoban: “Oryantalistlerin Bakışıyla Osmanlı Kadınının Hukûkî Hakları” Hüseyin Koç: “Bir Başka Açıdan İslamofobi Postmodern Oryantalizmin Bir Yansıması” Ayhan Süleyman: “Muhammed Abduh, Reşîd Rızâ ve Oryantalistler” OTURUM-8 İslam Hukuk Tarihi BAŞKAN: Doç Dr. Ahmet Hamdi FURAT 26-04-2015 PAZAR 09.00-11.00 Ahmet Aktaş: “Uriel Heyd’in Türk Hukuk Tarihi Ve İslam Ceza Hukukuna Yaklaşımları” Elif Çal: “‘Qadi-Justice’ Kavramı Bağlamında Oryantalist Literatürün Kadılık Kurumu Algısı” Bilal Şamat: “Fıkıh Kavramından İslam Hukuku Kavramına Geçişte Oryantalistlerin Etkisi” Hatice Kübra Kahya: “Sömürgecinin Vesayetindeki Oryantalistler ve Vakıf Doktrininin Dönüşümündeki Tesirleri (XIX. ve XX. Yüzyıl Kanunlaştırma Hareketleri Bağlamında)” OTURUM- İslam Hukuk Araştırmaları- 2- BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA 26-04-2015 PAZAR 11.00-13:00 Yasin Beyatlı: “Mevâlînin İslam Hukukunun Oluşumuna Etkisi Çerçevesinde Oryantalist Söylem” Halil İbrahim Görgün: “İslam Ansiklopedisinde Fıkıh Maddesi” Bünyamin Bulutlu: “Josept Schacht’ın Encyclopedia of Islam da Yazdığı “Zina” ve “Kısas” Maddelerinin Tahlili” Sebahattin Erkmen: “Oryantalist Joseph Schacht’ın “Fıkhî Hadislerin Uydurulduğu” İddiasına İtirazlar: M. Mustafa el-A’zâmî Örneği” Adama Diaalo: موقف ديفيد صمويل من الحجاب الاسلامي والرد عليه”
22 Nisan 2015
5008 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07