BATI’DA İSLAM ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

10661760_819713354782260_8112725480591523084_o

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

BATI’DA İSLAM ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI

İstanbul
24-26 Nisan 2015

Sempozyum Tertip Heyeti:

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Prof. Dr. Bilal GÖKKIR
Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR
Arş. Gör. Veysel GENGİL
Arş. Gör. Mehmet YAŞAR
Osman ACUN
Programın Yeri:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu (Açılış Programı)
Anfi-4: Grup A (Tefsir/Kıraat/Arab Dili)
Anfi-3: Grup B (Kelam/Mezhepler Tarihi/Tasavvuf)
Anfi-2: Grup C (İslam Hukuku/Hadis)
İletişim:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İskenderpaşa Mh.Kavalalı Sk.
A Blok Horhor
Fatih-İstanbul

AÇILIŞ PROGRAMI

24-Nisan-2015 Cuma (Konferans Salonu)
09.00-09.30 Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Bilal GÖKKIR
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER (Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Murteza BEDİR (İlahiyat Fakültesi Dekanı)

09.30-10.30 Açılış Konferansı

“Batı’nın Doğu’yu Anlamak için Başvurduğu Bilgi Yolu: Oryantalizm”
Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT (İstanbul Ün. Edebiyat Fak. E. Öğr. Üyesi)

11.00-12.00 OTURUM- 1: İstanbul Üniversitesi ve Şarkiyat (Konferans Salonu)

Başkan: Prof. Dr. Murteza BEDİR
Cazye Deniz KÖROĞLU: “Alman Müsteşrik Hellmut Ritter ve Ülkemizdeki Şarkiyat Çalışmaları”
Ceyna KILINÇ: “Brockelmann’ın Arap Dili’nde Yapmış Olduğu Çalışmalar ve Türkiye’deki Yansımaları”
Zeyneb Sümeyye ANTİKA: “Hadislerin Yazıya Aktarılması Hususunda Müslüman ve Oryantalist Yaklaşımlar Goldziher – Fuad Sezgin Mukayesesi”

12.00-14.30 ARA

14.30-15.30 OTURUM- 2: Batı’da İslam ve Peygamber Algısı (Konferans Salonu)

Başkan: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Cihat YILMAZ: “İslam Peygamberinin Nübüvveti Hakkında Oryantalistlerin Değerlendirmeleri ve Takip ettikleri Yöntemlere Eleştirel Bir Yaklaşım”
Yusuf ARIKANER : “M.Zwemer’in Örneğinde Oryantalistlerin Hz.Peygamberin Ümmiliğine Bakışı ve İslam Dünyasındaki Yansımaları”
Halil İbrahim DELEN: “Arent Jan Wensinck’in Mucize Yorumunun Tahlili”

15.30-17.30 OTURUM- 3: Günümüz Kur’an ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-1
(Konferans Salonu)

Başkan: Prof. Dr. Bilal GÖKKIR
Hilal KÖŞKER: “Oryantalist Çalışmaların Kur’an’ın Feminist Yorumları Üzerine Etkisi”
Akile TEKİN: “Türkiye’deki ( 1990 Sonrası ) Dilbilimsel Tefsir Çalışmalarına Yansımaları”
Süheyla NURDUHAN: “Kur’an Öncesi Cahiliye Dönemini İncelemede Oryantalist Perspektif ve İslam Dünyasına Tesirleri (İzzet Derveze Örneği)”
Fatma Nurdan ÇAVUŞOĞLU: “Oryantalist Literatürün Taberî Üzerinden Değerlendirilmesi”
Firgat IŞIK: “Oryantalizmin Kur’an Ve Peygamber İlişkisi Hakkındaki Düşüncelerini Muhammed İzzet Derveze’nin Asru’n-Nebi ve Sîretu’n-Nebi Adlı Eseri Üzerinden Değerlendirme”
SEMPOZYUM PROGRAMI
25-26 Nisan 2015
Grup-A
Tefsir- Kıraat- Arab Dili
ANFİ-4 Grup-B
Kelam- Mezhepler Tarihi- Tasavvuf
ANFİ-3 Grup-C
İslam Hukuku- Hadis
ANFİ-2
Oturum -4
25-04-2015
CUMARTESİ
09.00-11.00 Günümüz Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-2 Tasavvuf Meseleleri Hadis Rivayetleri
Oturum -5
25-04-2015
CUMARTESİ
11.00-13.00 Oryantalistler ve Kur’ân Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-1 İslam Hukuk Araştırmaları-1-
Oturum -6
25-04-2015
CUMARTESİ
14.00-16.00 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-1 Batı’da Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi Çalışmaları Batı’da Hadis Usulü Çalışmaları
Oturum -7
25-04-2015
CUMARTESİ
16.00-18.00 Oryantalizm ve Kıraat Kelam’ın Oluşum Süreci ve Oryantalist İddialar
Günümüz İslam Hukuku Uygulamaları
Oturum -8
26-04-2015
PAZAR
09.00-11.00 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-2 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-2
İslam Hukuk Tarihi
Oturum -9
26-04-2015
PAZAR
11.00-13.00 Batı’da İslam Araştırmaları: Kurum, Eser ve Eleştiriler Tasavvuf ve Oryantalizm İslam Hukuk Araştırmaları-2-
GRUP -A (Tefsir-Kıraat ve Arap Dili Anabilim Dalları)

OTURUM-4 Günümüz Kur’ân ve Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki-2
BAŞKAN: M. Taha GÜLER
25-04-2015
CUMARTESİ
09.00-11.00 Sanela Mesinovic: “Goldziher’in Die Rıchtungen Der Islamıschen Koranauslegung Adlı Eserinin Çağdaş Tefsire Yaklaşımı Ve Türkiye’ye Yansımaları”
Mahmut Ayyıldız: “Batı’da Kur’ân Araştırmalarının Ulûmu’l-Kur’ân Eserlerine Yansımaları (Suphi Salih Örneği) ”
Osman Acun: “Batı’da Sure Merkezli Çalışmalar”
Salih Onbaşı: “التأثر بالدراسات الإستشراقية حول القرآن الكريم محمد أركون نموذج”
Mustafa Suna: “Kur’an-ı Kerim’deki Yabancı Kelimeler Literatürü:İslam Dünyasındaki ve Batı’daki Çalışmalar”

OTURUM-7 Oryantalistler ve Kur’ân
BAŞKAN: Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR
25-04-2015
CUMARTESİ
11.00-13.00 Aytekin Topal: “Arthur Jeffery’in Rakip Kuran Nüshası Projesinin Tenkidi”
Ahmet Köse: “Oryantalistlerin Vahiy ve Kur’ân Algısı”
Abdülmenap Fırat: “Rus Oryantalizmi ve Kur’an Nüshaları”
Musa Abdurrahmanoğlu: “W. Montgomery Watt’ın ve Régıs Blachère’nin Kur’an-ı Kerim’in Cem’i ve İstinsahı Alanındaki İddialarının Kur’an Tarihi Perspektifinden Tetkiki”
Muhammed Akten: “Sahabe Mushafları”

OTURUM-6 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-1
BAŞKAN: Veysel GENGİL

25-04-2015
CUMARTESİ
14.00-16.00 Alaaddin Günay: “Ammîce’nin Fasih Arapça yerine ikâmesi meselesi: İlk müteşebbis Wilhelm Spitta (1818-1883) ve Takipçileri”
Hasan Kabak: “Oryantalistlerin Arap Diline Dair İthamları ve Bu İthamların Değerlendirilmesi”
Meryem Üvez: “Sibeveyhi’nin el-Kitâb’ı Üzerinden Nahiv İlminin Doğuşu ve Oryantalist Yaklaşım”
MeryemDemirbaş: “Sılvestre De Sacy:Modern Oryantalizmin Kurucusu”
Zeynep Çakır: “Arap Şiirinin Mazisi Konusundaki İttifak”

OTURUM-5 Oryantalizm ve Kıraat
BAŞKAN: Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN
25-04-2015
CUMARTESİ
16.00-18.00
Abdullah Köse: “Oryantalist Araştırmacıların Kıraat İlmiyle İlgili Neşir Çalışmaları”
Hüseyin Küçük: “Oryantalist Ignaz Goldziher’in Kur’an’ın Farklı Kıraatlarının Arapçanın Yazı Şekline Dayandığı İddiası Ve İslam Kaynaklarının Cevabı”
Mehmet Karaaslan: “Arthur Jeffery Örneğinde Oryantalistlerin Kur’an Anlayışlarının Tahlili ve İslam Dünyasına Yansımaları”
Mustafa Yiğit: “Hurufu Seb’a ve Oryantalistlerin Yaklaşımları”
Lokman Şan: “Oryantalistlerin Kıraat Farklılıklarına Yaklaşımı (Goldziher Örneği)”
Birsen Öztop: “Kur’an ve Kıraatler Hakkında Oryantalizm Eleştirilerine Cevaplar (Edward Said Örneği)”

OTURUM-8 Batı’da Dil Çalışmaları ve İslam Dünyasına Yansımaları-2
BAŞKAN: Mehmet YAŞAR
26-04-2015
Pazar
09.00-11.00 Yusuf Seller: “Hamiltonun Arap Dili ve Kur’an Bağlamında İslam Algısı”
Ahmet Faik Çakır: “Klasik ve Modern Arapça Bağlamında Batılı Oryantalistlerin Arap Dili Lehçelerine Olan”
İsa Ceylan: “Almanya’da Arap Dili Çalışmalarının Başlaması, Gelişmesi, Öğretimi ve Müslüman Coğrafyaya Etkisi”
Hüseyin Yakar: “Doğu’da ve Batı’da Ortak Bir Mecaz’a Benzer ve Farklı Yaklaşımların Değerlendirilmesi (Deve
İğne Deliğinden Geçinceye Kadar)”
Osman Uçar: “Arapçayı İngiltereye taşıyan kişi: William Bedwell”

OTURUM-9 Batı’da İslam Araştırmaları: Kurum, Eser ve Eleştiriler
BAŞKAN: Prof. Dr. Ömer AYDIN
26-04-2015
Pazar
11.00-13.00 Fahad Vadakke Kadavath: “An analytical approach on Abdul Hamit Birishik`s study on Qur’an Interpreters of Indian subcontinent, with special consideration on Shah Walliyullah Dehlevi, Sir Sayyid Ahmad Khan and Abul Ala Maudoodi”
Mehmet Cin: “Almanya’da Bulunan Oryantalist Kur’an Araştırmalarıyla İlgili Kurumlar ve Etkinlikleri Tarihine Bakış”
Fatma Yasemin Pakdil: “İşârî Tefsir Ekolünün Batı ve İslam Dünyasında Değerlendirilmesi: Ignaz Goldziher ve Süleyman Ateş Örneği
Murad Osmanov: “Rus Oryantalizminin İslami İlimlere Yaklaşımı”

GRUP -B (Tasavvuf-Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalları)

OTURUM-4 Tasavvuf Meseleleri ve Oryantalizm
BAŞKAN: Hacı Bayram BAŞER
25-04-2015
CUMARTESİ
09.00-11.00 Hacer Nur Babacan: “Tasavvuf, Mistisizm; Vahdet-i Vücûd, Panteizm midir?
Guénon ve Tasavvufî Istılahların Tercümesi Meselesi”
Nurhan Çelik: “Alman Oryantalist Annemarie Schimmel’in Bir Bilgi Kaynağı Olarak Rüyâ Kavramına Bakışı”
Hatice Çöpen: “Oryantalistlerin Sözlük Çalişmalari Ve Bir Tasavvuf Sözlüğü Örneği: İbn Arabi Sözlüğü/ Suad El-Hakim”
Sultan Adanır: “Two Western Approaches to Ibn al-’Arabi; The comparison of the ways Henry Corbin and William C. Chittick deal with the works of Ibn al-’Arabi”
Ayşegül Sıvakcı: “Julian Baldick’in Tasavvufun Menşeine Dair Görüşleri”

OTURUM-5 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-1
BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Adem ARIKAN
25-04-2015
CUMARTESİ
11.00-13.00 Bekir Altun: “Jean Raymond’un 1806 Tarihli Raporu ve Türkiye’de Yapılan Vehhabîlik Çalışmalarına Etkisi”
Ferza Yıldırım: “J. Wellhausen’ın Haricilik Anlayışı ve Türkiye’deki Çalışmalara Yansımaları”
Ömer Faruk Erdil: “W.M.Watt’ın “Sünni”Kavramının Kökenine Yaklaşımı ve Türkiye’deki Yansımaları”
Ali Aslan: “73 Fırka Rivayetlerinin Mezheplerin Tasnifine Etkisi Ve Oryantalistlerin Bu Rivayetlerle İlgili Yorumları”
Abdurrahman Koç:“Namık Kemâl’ in Renan Müdâfaanâmesi Üzerinden Oryantalistlerin İslam’a Bakış Açısı ve İslam Dünyasındaki Yansımaları”

OTURUM-6 Batı’da Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi Çalışmaları
BAŞKAN: Osman Sacid ARI
25-04-2015
CUMARTESİ
14.00-16.00 Halil Işık: “Alexander Knysh’in Tasavvuf Tarihinin İlk Dönemlerine ve İlk Dönem Sufileri Hakkındaki Görüşlerine Dair İnceleme”
Gökhan Arefeoğlu: “Edward Granville Browne’ın Tasavvufi Görüşleri”
Fatmanur Yürük: “Julian Baldick’e göre Tasavvufun Kökeni”
Semiha Demir: “Tasavvuf Alanında Yapılan Şarkiyat Araştırmalarının Tarihi Seyri”
Zehra Üstün: “Tasavvufun Menşei Hakkındaki Oryantalist Görüşlerin İslam Âlemine Yansımaları [Nicholson Örneği]”

OTURUM-7 Kelamın Oluşum Süreci ve Oryantalist İddialar
BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ
25-04-2015
CUMARTESİ
16.00-18.00 Muhammed Bilal Gültekin: “İslam Kelam’ının Oluşumunda Yahudi Ve Hıristiyan Teolojinin Etkileri”
Ayşenur Onat: “M. Watt’ın Hristiyanlık ve İslamın Birleştiği İtikadi Konuları Esas Alan ‘İslam ve Hristiyanlık’ Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”
Abdülhamid Piştofoğlu: “Gadir-i Hum Olayı ve Oryantalistlerin Buna Yaklaşımı”
İsmail Durak: “Müsteşrikler Açısından Ehl-i Sünnet ve Mutezile İtikadinda Akıl Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye’deki Yansımaları”
Ahmet Hüsrev Erdaş “Oryantalistlerin İslamda İrade ve Kader Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi ve Türkiyedeki Etkileri”

OTURUM-8 Batı’da İslam Mezhepler Tarihi Çalışmaları-2
BAŞKAN: Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
26-04-2015
PAZAR
09.00-11.00
Mahmut Nebati: “Oryantalist A. Popoviçe Göre Balkanlarda İslami Mezhebler Tasnifi ve Türkiyedeki Yansımaları”
Onur Özgen: “Irene Mélikoff’un Aleviliğe Bakışı ve Türkiye’deki Yansımaları”
Recep Çelik: “John S. Guest’in Yezidiliğe Bakışı ve Türkiye’deki Yansımaları”
Yalçın Yoncalık: “J. Wellhausen’in Şiiliğin Teşekkülüne Dair İddiaları ve İslam Havzasına Yansımaları”
Mehmet Emin Göktepe: “Oryantalist W. Montgomery Watt’ın, Mutezile Mezhebi’nin Doğuşuna Dair Görüşleri ve Türkiye’deki Yansimalari”
Fatıma ŞAHİN: “Josef Van Ess` in 2. yy’ da Suriye Kaderiyyesi Hakkındaki Görüşleri
OTURUM-9 Tasavvuf ve Oryantalizm
BAŞKAN: Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN
26-04-2015
PAZAR
11.00-13.00 Yusuf Demirgül: “Hamit Algar Örneğinde Oryantilizme Bakiş”
Fatih Süsleyici:“Arthur J. Arberry’nin Tasavvuf Alanındaki Çalışmaları ve Türkiye’deki Yansımaları”
Orhan Bircan: “Oryentalizm’in Kendi İçinden Eleştirisi: Tasavvuf Araştirmalari Özelinde Carl W. Ernst Örneği”
Tuğçe Özer: “Bati’li Bir Sûfî Olarak Martin Lings’in ‘Tasavvufun Evrenselliği’ne Yaklaşım Problemi”
Meral Şentürk: “Bir Sûfî Mütefekkir: René Guénon”

GRUP -C (İslam Hukuku ve Hadis Anabilim Dalları)

OTURUM-4 Hadis Rivayetleri
BAŞKAN: Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
25-04-2015
CUMARTESİ
09.00-11.00
Dursun Ali Yılmaz: “Garanik Kıssasının Rivayet ve Dirayet Bakımından Tahlil ve Reddi”
Abdülkadir Budak: “Oryantalistlerin Hadislere Uyguladıkları Tarihi Tenkit Metodunun Harald Motzki’nin Eleştirileri Üzerinden Değerlendirilmesi”
Abdurrahman Yılmaz: “Ebû Hureyre (r.a.) ve İsrâiliyyâttan Rivâyet”
Durmuş Çetmi: “Josehp Schacht’ın ‘Yaşayan Sünnet’ Söylemi ve Azamî’nin Eleştirisi”
Muhammed Enes Ercan: “Ignaz Goldzıher Örneğinde Oryantalistlerin Hadis’e Bakış”
M. Hızır İsmail: الطعن في روايات إسماعيل بن أبي أويس في صحيح البخاري”

OTURUM-5 İslam Hukuk Araştırmaları-1-
BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON
25-04-2015
CUMARTESİ
11.00-13.00 Hatice Karakoyun: “Oryantalistlerin İslam Miras Hukukuna Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Bakış”
Kamil Yelek: “İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Joseph Schacht’ın Oryantalist Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Wael b. Hallaq Örneği”
Mehmet Şahin Altaş: “Müsteşriklerin Hedefleri ve Fıkha Bakışları (Genel Bir Değerlendirme)”
Ömer al-Faruq: “تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني”
Younus el-Maslawi: “الجهاد في الاسلام بين الرؤية الفقهية الإسلامية والرؤية الاستشراقية، دراسة مقارنة”

OTURUM-6 Batı’da Hadis Usulü Çalışmaları
BAŞKAN: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
25-04-2015
CUMARTESİ
14.00-16.00 Sebahat İnam: “Hadislerde İsnad Sisteminin Başlaması ve Müsteşriklerin Bu Konudaki İddiaları”
Yaşar Güngör: “Ebû Hureyre’ye Yönelik İksaru’l-Hadis Eleştirisi Ve Tarihi Arka Planı”
Eymen Kamer: “Schacht’ın ‘Yaşayan Gelenek’ Kavramı Ve İslam Dünyası’na Yansımaları: Fazlurrahman Örneği”
Ayşe Nur Yamanus: “Sünnetin Otoritesi Bağlamında Oryantalistlerin Vahy-i Gayr-i Metluv Olgusuna Yaklaşımı ve Türkiye’deki Yansımaları”
İ. İhsan Bayraktar: “Hadislerin Güvenilirliği Bağlamında Oryantalist Paradigma ile İslâmî Paradigma Farkları”

OTURUM-7 Günümüz İslam Hukuku Uygulamaları
BAŞKAN: Prof Dr. Abdulaziz BAYINDIR
25-04-2015
CUMARTESİ
16.00-18.00 Abdullah Onur: “Modern İslam Bankacılık Anlayışına Oryantalizmin Bakışı”
Betül Çoban: “Oryantalistlerin Bakışıyla Osmanlı Kadınının Hukûkî Hakları”
Hüseyin Koç: “Bir Başka Açıdan İslamofobi Postmodern Oryantalizmin Bir Yansıması”
Ayhan Süleyman: “Muhammed Abduh, Reşîd Rızâ ve Oryantalistler”

OTURUM-8 İslam Hukuk Tarihi
BAŞKAN: Doç Dr. Ahmet Hamdi FURAT
26-04-2015
PAZAR
09.00-11.00 Ahmet Aktaş: “Uriel Heyd’in Türk Hukuk Tarihi Ve İslam Ceza Hukukuna Yaklaşımları”
Elif Çal: “‘Qadi-Justice’ Kavramı Bağlamında Oryantalist Literatürün Kadılık Kurumu Algısı”
Bilal Şamat: “Fıkıh Kavramından İslam Hukuku Kavramına Geçişte Oryantalistlerin Etkisi”
Hatice Kübra Kahya: “Sömürgecinin Vesayetindeki Oryantalistler ve Vakıf Doktrininin Dönüşümündeki Tesirleri
(XIX. ve XX. Yüzyıl Kanunlaştırma Hareketleri Bağlamında)”

OTURUM- İslam Hukuk Araştırmaları- 2-
BAŞKAN: Yrd. Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
26-04-2015
PAZAR
11.00-13:00 Yasin Beyatlı: “Mevâlînin İslam Hukukunun Oluşumuna Etkisi Çerçevesinde Oryantalist Söylem”
Halil İbrahim Görgün: “İslam Ansiklopedisinde Fıkıh Maddesi”
Bünyamin Bulutlu: “Josept Schacht’ın Encyclopedia of Islam da Yazdığı “Zina” ve “Kısas” Maddelerinin Tahlili”
Sebahattin Erkmen: “Oryantalist Joseph Schacht’ın “Fıkhî Hadislerin Uydurulduğu” İddiasına İtirazlar: M. Mustafa el-A’zâmî Örneği”
Adama Diaalo: موقف ديفيد صمويل من الحجاب الاسلامي والرد عليه”

22 Nisan 2015
4837 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07