Prof.Dr. Mevlüt GÜNGÖR

Adı Soyadı: Mevlüt GÜNGÖR

Ünvanı: Prof. Dr.

Doğum Yılı ve Yeri: Karabük / 1950

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü, 1974

Ana Bilim Dalı: Tefsir Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalındaki Konumu: Başkan

e-Posta: mvgungor@istanbul.edu.tr

Öğrenim Durumu Ve Akademik Ünvanlar

Doktor: 1981, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Yardımcı Doçent Doktor: 1984, Suudi Arabistan İmam Muhammed b.Suud Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Yardımcı Doçent Doktor: 1985, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Doçent Doktor: 1988, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Profesör Doktor: 1996, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Profesör Doktor: 2006, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

İdari Görevleri

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999-2002.

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006-…

Yayınları

Uluslar Arası Yayın Ve Etkinlikler

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan konferans, panel konuşması ve makaleler

• "Kur'ân'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer", İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından 18-20 Kasım 1995 tarihinde düzenlenen “Milletlerarası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu"’nda sunulmuştur. Tebliğler aynı vakıf tarafından Sünnetin Dindeki Yeri adıyla basılan kitapta neşredilmiştir. İstanbul 1997. s.57-123.

• I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu’nda müzakerecilik. Sempozyum Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Diyanet Vakfı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Musa Carullah Bigiyef’in ölümünün 50.yıldönümü münasebetiyle 6 - 7 Kasım 1999’da Ankara Kocatepe Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Müzakere metni için bkz. ”Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949)” Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları no : 321 Ankara 2002, s.101-103 ve 250-251.

• "Barâatu't-Tahallus fi'l-Kur'âni'l-Kerîm", Birleşik Arap Emirlikleri, Ebû Dabi, Menâru'l- İslâm Dergisi, 1 Receb 1406/11 mart 1986, yıl : 11, sayı : 7, s.28-31.

• "Min Fukahâi'l-Fıkhi'l-Hanefî: el-Cassâs", Ürdün, Hedyu'l-İslâm Dergisi, 1408/1988, cilt : 32, sayı : 5, s.10-14.

• "Min Ebtâli'r-Risâleti'l'uzmâ: Muhammed b.Mesleme", Suudi Arabistan, Riyad, el- Cundî el-Muslim Dergisi, Rabiulevvel 1409/Ekim-Kasım 1988, yıl : 16, sayı : 51, s. 92-95.

Uluslar arası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

• "Bağavi", Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1992, V, 340 -341.

• "Cessas", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, VII, 427 – 428.

• "Fethu'l-Kadîr", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, XII, 462-463.

• "Fevzu'l-Kebir", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, XII, 510-511.

Ulusal Yayın ve Etkinlikler

Kitap yazarlığı

Cassâs ve Ahkâmu'l-Kur'ân'ı, Ankara, 1989.

Fıkhî Tefsir Hareketi, İstanbul, 1996.

Kur'ân Araştırmaları-1, İstanbul, 1995.

Kur'ân Araştırmaları-2, İstanbul, 1996.

Kur'ân Penceresinden İman Amel Hayat Âhiret ve Kâinât'a Bakış, 2.Baskı, İstanbul, 1997.

Kur'an-ı Kerim'in Hz.Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer, İstanbul, Mart 1996.

Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar

• "Kur’ân Tercümesine 'Kur’ân' Denilebilir mi?", Dinî Araştırmalar Dergisi/ Regilious Studies, Ankara, 2005, cilt : 8 sayı : 22, s.119 -126.

• "Kur’ân ve Kâinat Kitabı", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Haziran 2006, yıl: 7, sayı 16 s.107-124.

• "Kur'ân Bağlamında İslâm Öncesi Mekke Toplumundaki Tanrı ve Âhiret İnancı", Dinî Araştırmalar Dergisi / Regilious Studies Dergisi, Eylül-Aralık 2005, cilt : 8, sayı : 23 , s. 13 - 28 .

Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar

• "Tefsirde Konulu Tefsir Metodu", İslami Araştırmalar Dergisi, Mayıs 1988.

• "Âhiret Gününe Îman", Hakses Mecmuası, Haziran, 1988, sayı : 282, s. 2 - 5.

• "Kur'ân'ın Peyderpey İndirilmesindeki Hikmetler", Diyanet İlmi Dergi, Tem.- Ağ.-Ey.1988 sayı : 3, s. 3-23.

• "Şevkânî ve Tefsirindeki Metodu", Hakses Mecmuası, Temmuz 1988, sayı : 283 s.6–8 ve Ağustos 1988, sayı : 284, s. 7 – 12 .

• "Kur'ân'da Hz. Lokman'ın Şahsiyeti", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1996, cilt: XXXV,

s.167-178 .

• "Kur'ân'da 'Kelime' Sözcüğünün Anlamları", Bkz. Güngör, Mevlüt, Kuran Araştırmaları -2- İstanbul, 1996 s.127- 172.

• "Âyetlerde Geçen 'Allah Dilediğini Saptırır, Dilediğine Hidayet Eder' İfadesinin Anlamı", Bkz.Güngör, Mevlüt, Kur'an Araştırmaları -2- İstanbul 1996 s.173-253.

• "Kur'an'da Hz.Peygamber'e Sevgi ve Saygı", Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) - Özel Sayı - Ankara, 2000, s.469-480 .

Ulusal bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, kolokyum, vb.) sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması

• "Kur'ân-ı Kerim'in Nüzulü Ezberlenmesi Yazılması Toplanması Ve Çoğaltılması", (Zaman Gazetesi tarafından düzenlenen "Kur'ân Sempozyumu"nda sunulmuştur. İstanbul 30.10.1988. Tebliğler, Zaman Gazetesi yayınları arasında neşredildi. Yayın no : 11, İstanbul, Eylül 1989, s.27-42 .

• "Kur'ân'a Göre Kur'ân'dan Başka Vahiy Var mıdır?", (Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı tarafından 22-23 Ekim 1992'de Samsun'da düzenlenen "Tefsir'in Dünü Bugünü Sempozyumu"'nda sunulmuştur. Tebliğler aynı adla Samsun'da 1993 yılında basılmıştır. s.125 - 138.

• Fecr Yayınevi’nin 3-5 şubat 1995 tarihinde Ulus, Yüzüncüyıl Konferans Salonunda tertiplediği “1. Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu” ’nda Doç. Dr.Yusuf Işıcık, Doç. Dr. Selahattin Polat ve Doç. Dr. Said Şimşek’in sundukları tebliğlerde müzakereci olarak bulundu. Tebliğ ve müzakere metinleri basılmıştır. Bkz.1.Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, 1995 Ankara, s.139-142.

• "Kur’ân Diriler İçin İndirildi" Fecr Yayınevi tarafından 13-19 Ocak 1997 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen III. Kur’ân Haftası, Kur’ân Sempozyumu’nun ilk günü 1.Oturumuna panelist olarak katıldı. Konuşma metni aynı yayınevinin “Fecre Doğru” Aylık düşünce Dergisinde yayınlandı. Yıl : 3 Sayı : 28, Şubat 1998 s. 15-17 .

• Cüneyt Eren’in “Başlangıcından Günümüze Kur’an Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler” isimli tebliğinde müzakerecilik. ( İSAV = İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları -I- (Kur’ân-Sünnet-İlimler) “ konulu tartışmalı İlmi Toplantı 26-27 Eylül 1998 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezinde gerçekleşmiştir. Tebliğ müzakereleri için bkz. Kur’ân Ve Tefsir Araştırmaları –I- Ensar Neşriyat, İstanbul 2000 s. 35-62.

• "Kur’ân’ın Temel Meselesi" İktibas Dergisinin haftalık etkinliklerinden birisinde verilen konferans. Konferansın özeti “İktibas Dergisi” ’nin Haziran 2001 sayısında yayınlanmıştır. s. 39-42.

• "Türkçe İbâdet" konusu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca 17-18 mayıs 2002 tarihlerinde İstanbul Tarabya Otel’de tertiplenen “Güncel Dînî Meseleler İstişare Toplantısı–I” başlıklı toplantının ilgili komisyonunda sunduğu görüşler Sonuç Bildirgesi’nin 35.inci maddesinde ifadesini bulmuştur. s.19

• Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 02-06 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da tertiplenen “Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı” ‘nın Beşinci oturumuna tartışmacı olarak katıldı.Tebliğ ve Tartışma metinleri aynı adla Ankara’da 2004’te yayınlandı. Bkz. s.362-364.

• Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 10-13 Haziran 2005 tarihleri arasında Van’da düzenlenen “I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı” ’nın III. Oturumuna müzakereci olarak katıldı. Tebliğ ve müzakere metinleri aynı fakülte tarafından bastırılacaktır.

Çeviriler

Kitap Çevirisi

Kur'an Tefsirinde Yeni Bir Metod (Emin el-Hûlî’den tercüme) 2.Baskı, Ankara, Aralık 2001.

Konferans ve Paneller

• 12.03.1989 tarihinde Ankara Kocatepe Konferans Salonunda "Kur'an'ın Aslına Uygun olarak Muhafazası" üzerine.

• 17.06.1989 tarihinde Zonguldak'ta TTK Yayla Sinema Salonunda "Kur'an'ın Anlaşılmasının Lüzumu" üzerine .

• 26.05.1991 tarihinde Zonguldak TTK Yayla Sinema Salonunda "Kur'an'ın Anlattığı Şekilde Ahiret Günü" üzerine.

• 24.04.1992 tarihinde Aydın-Söke - Akbük May Hotel'de "Kur'an'a Karşı Görevlerimiz" üzerine.

• 04.10.1992 tarihinde Safranbolu İlim Yayma Cemiyeti Şubesinde "Fatiha Suresi" üzerine.

• 20.02.1993 tarihinde Ankara'da Bilgi Vakfı'nda "Kur'an Kendisini Nasıl Tanıtıyor?" konusu üzerine.

• 01.03.1993 tarihinde Ankara'da Yeşilay Ankara Şubesinin Ulus 100.Yıl Kültür Sitesinde "Dinimizin Sigara ve İçkiye Bakışı" üzerine.

• 15.05.1993 tarihinde Turhal İlim Kültür ve Sanat Vakfı'ında "Kur'an Bizden Ne İstiyor? " konusu üzerine.

• 30.01.2004 tarihinde Londra'da "Kur'an'da Hz.İbrahim" üzerine. UK Turkish Islamic Association = İngiltere Türk İslam Cemiyetinin 117/119 Stoke Newington Road London N16’daki Merkezinde.

• Ankara İl Müftülüğünce 13 nisan 2006 tarihinde TDV Kocatepe Konferans Salonunda tertiplenen : "İnsanlığın Peygamberlerin Rehberliğine İhtiyacı" başlıklı panelde panalist olarak katıldı.

• Bartın İl Müftülüğünce 15 nisan 2006 tarihinde Bartın Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Programda "İslam’da İnsan, Âile ve Çocuk Sevgisi" konusu hakkında konferans verdi.

• Bartın İl Müftülüğünce 16 nisan 2006 tarihinde Bartın Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Programda "İslam’da İnsan, Âile ve Çocuk Sevgisi" konusu hakkında konferans verdi.

Ulusal Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

• "Ana-Baba Hakkı", TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan "Türk Aile Ansiklopedisi"nde yayınlanmıştır. Ankara, Aralık 1991, I, 115-119.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler

• Kur’ân’ın Ana Konuları

• Tefsir

• Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımlar

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Girdiği Dersler

• Kur’ân Kelime Bilgisi

• Fıkhî Tefsir Hareketi

• Kur’ân’ın Temel Problemi

• Ahkâm Âyetleri

• Kur’ân’da Dalâlet ve Hidâyet

• Kur’ân’a Göre Kur’ân

• Klasik Tefsir Metinleri

• Modern Tefsir Metinleri

Tez Danışmanlıkları

Tamamlanmış Tezler

Doktora

• Emrullah İşler, Tahâvî ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ı, 1.7.1993.

• İsmail Karagöz, Kur’ân-ı Kerîm’de Zulüm Kavramı, 11.11.1994.

• Zülkarneyn Avcı, Kadı Abdülcebbar ve Tefsirindeki Metodu, 5.4.2001.

• Ali Soylu, Kur’ân’a Göre Servet Dağılımı, 18.5.2001.

• Şemsettin Işık, Kur’ân’da Kâlû Belâ Olayı, 22.5.2001.

• Mehmet Ünal, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Kırâatların Rolü, 11.6.2002.

• Hüseyin Çelik, (Urfa’lı), Kur’ân’da Nifak Kavramı, 5.9.2002.

• Fatma Asiye Şenat Kazancı, Kur’ân’da İtâat, 24.7.2003.

• Hüseyin Çelik (K.Maraş’lı), Kur’ân’da Ruh, 26.11.2004.

• Mustafa Cora, Kur'ân'da Heva Kavramı, 26.10.2007.

• Nurahmet, Kurban, Kur’an Tefsirinde Mekke Ekolü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı.

Yüksek Lisans

• Honamlıoğlu, Bayram, Kur’an’da Ashab Terimine Muzafun ileyh olan Topluluklar, Tefsir, Ankara, 24.12.1992.

• Turan, İlhami, Kur’ân’da Mağfiret Kavramı, Tefsir, Ankara, 25.2.1993.

• Ünver, Mustafa, Kur’ân Ayetlerinin Anlaşılmasında Siyak-Sibak’ın Önemi, Tefsir, Ankara, 16.9.1993.

• Cerrahoğlu, Hatice, Kur’ân-ı Kerim’de Akıl ve Kalp Kavramları ve Bunların Birbirleri ile Münasebetleri, 5. Tefsir, Ankara, 28.1.1994.

• Özdemir, Fikri, Kur’ân’da Olumsuz Liderler, Tefsir, Ankara, 2.2.1994.

• Karslı, İbrahim Hilmi, Kur’ân’a Göre Şeytan ve İnsanla Olan İlişkisi, Tefsir, Ankara, 29.4.1994.

• Kanan, Orhan, Kur’ân’da Kitap Kelimesinin Anlamları, Tefsir, Ankara, 18.11.1994.

• Bağcivan, Şefik, Kur’ân-ı Kerim’de Hz.Şuayb, Tefsir, Ankara, 31.31995.

• Ünal, Mehmet, Sahâbenin Kur’ân Okuma Anlayışı, Ankara, 28.4.1995.

• Şenat, Fatma Asiye, Kur’ân-ı Kerim’in Günlük Hayatta Karşılaştığımız Maddi Nimetlere Bakışı, Ankara, 8.6.1995.

• Cora, Mustafa, Kur’ân’da Âd Kavmi, Ankara, 3.11.1995.

• Bilgin, Mehmet, Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın Doğru Yoldan Ayrılanlara Süre Tanıması, Ankara, 12.6.1997.

• Çelik, Hüseyin, (K.Maraş’lı) Kur’an Ahkâmının Tağayyürü Meselesi, Ankara, 17.10.1997.

• Çelik, Ali Rıza, Kur’ân’da Seb’a Semâvât, Ankara, 8.6.1998.

• Hızarcı, Ali, Kur’ân’da Fısk Kavramı, Ankara, 21.1.2002.

• Ayday, M. Selim, Muhammed Hamidullah’ın Kur’an’a Yaklaşımı ve Kur’an Eksenli Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı.

• Sapanca, Cüneyt, Osmanlılarda Tefsir Usulü Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı.

• Kuşçu, İrfan, Bir Müfessir Olarak Muinuddin el-İcî ve Câmiu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ân İsimli Tefsirindeki Yöntemi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı.

• Çalışkan, Muhammed Selman, Kur'ân'da İnkarcıların Peygamber Tasavvuru, İstanbul, 2008.

• Ayhan, Bayram, Kur'ân'da İsmet, İstanbul, 2008.

Devam Eden Tezler

Doktora

• Ziyad ABDURRAHMAN ABDULAZİZ, Kur’ân’da “ İlim ” Kavramı.

Yüksek Lisans

• Naci ÖZSOY.

• Nursel ÇELİK, Temel Konuları Bağlamında Mücâdele Sûresi ve Tefsîri, baş. 21.01.09.

• Ahmet ERGÜN, Kur’ân’da “ Nur “ Kavramı, aftan geldi, bitiş : Eylül 2010.

Tamamlanamamış Tezler

Doktora

• İsmâil Borlak, Teşbih Sanatı, Kaydı silindi : 27.11.01; 23.05.96 - 23.11.00.

• Ali Parlak, Zahiri Mezhebi Kurucusu.

• Yavuz Yücel, Kur'an Öncesi Toplum'da İnanç Dünyası.

Yüksek Lisans

• Ömer Gülden, YL.Kur'an-ı K.'de Ubûdiyyet Kavramı, Bitirmedi - 28.03.97.

• M. Emin Conkar, Faizsiz Banka Modeli, Kaydı silindi : 16.02.99 - 23.10.01.

• Salih Yanıkkaya, Velayet Af'tan döndü, Kaydı .silindi : 27.11.01.

• M. Ali Türkhan, Hidayet, Af'tan döndü, Kaydı silindi : 27.11.01, 28.11.00 - 02.10.01.

• Yûsuf Turan, Nefs Kavramı, Af'tan döndü, Kaydı silindi: 27.11.01- 28.11.00 - 02.10.01.

• Süleyman Doğantekin, Kaydı silindi : 27.11.01.

• Mehmet Bibi, Kur’ân Açısından Mevcut Yaşanan Hayata Bakış, aftan dönüş, 28.6.05.

• Nazmi Taha Kılınç, Kur’ân ve Kitâb-ı Mukaddes’te Din Adamı Prototipi.

• İbrahim Köse, Kur’ân-ı Kerîm’de Tahfîf Konusunun İhncelenmesi.

• Yunus Akkaya, Gelenek ve Modernite Bağlamında Kur’ân Yolu Tefsîri.

• Kazım Türkmen, Klasik ve Çağdaş Tefsirlerde Felak ve Nâs Surelerinin Değerlendirilmesi.

27 Ocak 2012
6939 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07