Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ

Adı-Soyadı: Ekrem DEMİRLİ

Doğum Yeri ve Tarihi: Rize, 01.01.1969

Medeni Hali: Evli

Ünvanı: Doç. Dr.

Ana Bilim Dalı: Tasavvuf

Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi

E-Posta: demirliekrem@yahoo.com

ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Ünvan

Ünvanı Aldığı Yıl

Ünvanı Aldığı Kurum

Doçent

2009

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doktora

Mayıs 2003

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Haziran 1995

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Haziran 1993

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

MESLEKÎ FAALİYET

Görev

Kurum

Yıl

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1993 - 2003

Yardımcı Doçent Doktor

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2006 - 2009

Doçent

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009

YABANCI DİL

Arapça, İngilizce, Farsça.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR

A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER

1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan konferans, panel konuşması ve makaleler

 1. “Fusûsu'l-Hikem Şerhleri ve Davud el-Kayserî’nin Fusûsu'l-Hikem Şerhi”, Uluslararası Davud Kayserî Sempozyumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 1997.
 2. “Şerh ve Özgün Telif Arasında Osmanlı Düşünürleri: Kutbuddin Muhammed İznikî ve Miftâhu’l-Gayb Şerhi”, Uluslararası İznik Sempozyumu Eylül 2005, İznik Belediyesi Kültür Yayınları, İznik 2006.
 3. “İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’i ve Ekberî Geleneğin Teşekkülündeki Rolü”, Klasiği Yeniden Düşünmek: Uluslararası Sempozyum, Klasik Yayınları, İstanbul, 2008.
 4. “To Know God through the Human Being: Whoever Knows Himself, Knows His God”, Symposium: Gotteserlebnisund GotteslehreChristliche und islamische Mystik im Orient, Göttingen, Nisan 2008.
 5. “İslâm Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Konevî ve Takipçilerinde İbn Sînâ Etkisi” (The Adventure of the Metaphysical Thought in Islam: Ibn Sina’s Influence on Sadr al-Din Qunawi and his Followers), Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008.
 6. “Kendini Bilen Rabbini Bilir: İbnü’l-Arabî’nin İnsan Tasavvurunun Anlaşılması” (He Who Knows Himself Knows His Lord: The Understanding of the Concept of al-insan in İbn Arabî), Uluslararası İbn Arabî Sempozyumu: Modern Çağ ve İbn Arabî, İstanbul, Mayıs 2008.
 7. “Tasavvufta İnsan Sevgisinin Kaynağı: İbnü'l-Arabî’nin Düşüncesinde insan ile ilgili Kavramlar” (The Origins of the Love in Tasavvuf: The Basic Terms About Human Being in the Metaphysical Thinking of Ibnu'l-Arabî About), Uluslararası Din ve Dünya Barışı Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008.
 8. “Türk Düşüncesinin Kurucu Düşünürlerinden Birisi Olarak Sadreddin Konevî”, 1. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Mayıs 2008.
 9. “Sûfîlerin Tabiat Görüşleri: 'Her Şey Canlıdır'”, Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008.
 10. “Kâtip Çelebi’nin Keşfu’z-zunûn’unda İbnü'l-Arabî Sonrası Tasavvuf”, Vefatının 350. Yılında Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2007.
 11. “Başkent'te Tasavvuf: Bağdat Ekolü ve Tasavvuf Tarihi’ndeki Yeri”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Kasım 2008.
 12. “Intellectual Criticism of Ibn Arabi: Knowing God between al-tanzih and al-tashbih”, International Ibn Arabi Symposium devoted to the 70th anniversary memory of Professor Aida Imangulieva, Bakü, 9-11 Ekim 2009.
 13. “The Influence of Ibn Sīna on Sadr ad-Dīn Qunawī and His Followers”, Islamic Philosophy and the Challenges of the Present-day World, Tahran, 11-12 Kasım, 2009.

B- ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

1. Kitap Yazarlığı

 1. Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, ( İstanbul: İz Yayıncılık, 2005)
 2. Fusûsu’l-Hikem Şerhi ( İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006)
 3. Nazarî Tasavvufun Kurucusu: Sadreddin Konevî ( İstanbul: İSAM Yayınları, 2008)
 4. İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan ( İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009)

2. Yurt İçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 1. “Klasik İslâm Nazariyatı ve Osmanlı Düşüncesi Arasında Selçuklu Köprüsü: Sadreddin Konevî ve Nazarî Tasavvufun Kuruluşu”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2004, s. 7-35.
 2. Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak ‘İlâh-ı Mu’tekad’ ve Mevlânâ’nın Mesnevîsinden Hikâyeler, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Sayı: 14, Yıl: 2005, s. 347-364.
 3. “Zâhirî İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf’un Meşruiyet Arayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2007, s. 219-245.
 4. “İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 229-247.
 5. “ ‘Varlık Olmak Bakımından Varlık’ İfadesinin Sûfîlerce Yeniden Yorumlanması ve Bu Yorumun Metafizik Sonuçları”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı:18, Yıl: 2009, s. 27-47.
 6. “İbnü’l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hükümlerinin Birleştirilmesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı:19, Yıl: 2009, s. 25-44.

3. Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerdeki Yayınlar

 1. “İbnü’l-Arabî’nin Harf Sembolizminin Genel Çerçevesi” Varlık Dergisi, Kapak Konusu: Şaman Geleneğinden İslamiyet’e Simgecilik, Yıl: Eylül 2004 Sayı: 1164
 2. “İbnü'l-Arabî’nin Âlem ve Tabiat Görüşü” Keşkül Dergisi Hayat Sayısı, Yıl: 2005 Sayı: 5
 3. “İbnü'l-Arabî ve Sema‘ ” , Keşkül Dergisi Sema‘ Sayısı, Yıl: 2006 Sayı: 7
 4. “Rüya İçinde Rüya: Âlem Tabir Edilmesi Gereken Bir Rüyadır”, Keşkül Dergisi Rüya Sayısı, Yıl: 2007 Sayı: 11

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış sempozyum, konferans ya da panel konuşması

 1. “Sadreddin Konevî: Hayatı, Görüşleri ve Tesirleri”, Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, Konya'da Düşünce ve Edebiyat; TYB Konya Şubesi Yayınları, Konya 2003.

5. Çeviriler

 1. Tasavvuf: İslam’da Manevi Hayat, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996)
 2. İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2000)
 3. Fusûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yay., 2000)
 4. Fatiha Suresi Tefsiri, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 5. Kırk Hadis Şerhi, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002
 6. İlahî Nefhalar, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 7. Fusûsu'l-Hikem’in Sırları, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 8. Tasavvuf Metafiziği, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 9. Esma-i Hüsna Şerhi, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 10. Vahdet-i Vücûd ve Esasları, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 11. Yazışmalar, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 12. Gerçek Varlık, Abdülgânî en-Nablûsî,(İstanbul: İz Yayıncılık, 2003)
 13. Ariflerin Tevhidi, Abdülgânî en-Nablûsî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003)
 14. Tasavvuf Sözlüğü, Abdürrezzâk Kâşânî (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004)
 15. Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, Annemarie Schimmel,(İstanbul: Kabalcı, 2004)
 16. Metafizik I, İbn Sînâ, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004)
 17. Metafizik II, İbn Sînâ, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005)
 18. İbnü'l-Arabî Sözlüğü, Suâd el-Hakîm, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005)
 19. Fusûsu'l-Hikem, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî(İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006 )
 20. Fütûhât-ı Mekkiyye, 1-11 Cilt, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî, (İstanbul: Litera Yay., 2009)

6. Bilimsel araştırmalar için alınan ulusal ve uluslararası ödüller

 1. Türkiye Yazarlar Birliği 2006 Yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"Yılın Tercüme Ödülü: Ekrem Demirli (Fütühât-ı Mekkiyye 1-2-3 çevirisi ile)

C-EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Girmiş Olduğu Dersler

Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi, Tasavvuf Kavramları, Tasavvuf Klasikleri, Tasavvuf Tarihi, Tasavvufta Varlık Anlayışı.

2. Tez Danışmanlıkları

Yüksek Lisans:Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı (2009)

06 Şubat 2012
12915 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07