Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR

I-ÖZGEÇMİŞ

1 Şubat 1969 tarihinde Safranbolu’da doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise tahsilini Karabük İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladı. Yüksek lisansını 1995 yılında “İslâm Hukunda Şuf‘a” adlı teziyle tamamlayan Özdemir, “Kur’ân’da Geçişlilik Bakımından Türkçe’ye Uymayan Fiiller” adlı çalışmasıyla 2000 yılında doktor oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında öğretmen olarak başladı. 1994 yılında o zaman Gazi Üniversitesine bağlı olan Çorum İlâhiyat Fakültesine Arapça Okutmanı olarak atandı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir’in Arapça öğretim problemleri, klâsik Arap şiiri, dil ve belâgat üzerine birçok yayını bulunmaktadır.

II- YAYINLAR

A- KİTAPLAR:

1- TEK YAZARLI KİTAPLAR:

Özdemir, Abdurrahman, Eski Arap Şiirinin Zirve İsimlerinden Biri Lebîd b. Rabîa el-Âmirî ve Divânı, Araştırma Yayınları, Ankara 2007.

2- KİTAPTA BÖLÜM:

Özdemir, Abdurrahman, “Peygamberlik Misyonu, Hz. Peygamber ve Örnek Ahlâkı”, Örnek İnsan Hz. Muhammed, Edit. M. Mahfuz Söylemez, Çorum 2006, ss. 217-227.

Özdemir, Abdurrahman, Arapça -I, Anadolu Üniversitesi Yayınları,

B- MAKALELER:

1- TELİF MAKALELER:

a) Özdemir, Abdurrahman, “İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Gerekliliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 27-47 (2004).

b) “Arapça’da İki veya Daha Fazla Yüklemin Bir Öğeyi Sahiplenme Mücadelesi: Tenâzu’”, Dinî Araştırmalar, 22, 297-312 (2005).

c) Özdemir, Abdurrahman, “Suriyeli Şair Bedevî el-Cebel ve “Elli Yaş” Adlı Şiiri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 31-50 (2005).

d) Özdemir, Abdurrahman, “el-Mütenebbî’nin Şiirinde Maraş”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 159-185 (2006).

e) Özdemir, Abdurrahman, “Peygamber Şairi Hassân b. Sâbit ve Dîvânı”, İSTEM, 4, 201-218 (2004).

f) Özdemir, Abdurrahman, “Muallaka Şairi Bir Sahâbî: Lebîd b. Rabîa el-Amirî ve Divânına Şiir Konuları Bağlamında Genel Bir Bakış”, İslâmî İlimler Dergisi, 1, 117-143 (2006).

g) Özdemir, Abdurrahman, “Kadim Bir Söz Sanatı: İltifat ve Kur’ân’da İltifat Örnekleri”, İslâmî İlimler Dergisi, 2, 151-160 (2006).

h) Özdemir, Abdurrahman, “Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Arap Dili ve Belâgatına Dair Yazmalar”, Nüsha, 24, 85-113 (2007).

    ı) Özdemir, Abdurrahman, “Racülün min ricali’l-‘ilmi ve’l’atife: Prof.Dr. Salim Öğüt”, İslâmî İlimler Dergisi, 2, 283-286 (2012).

2- TERCÜME MAKALELER:

a) Dustin Cowell, “Onbirinci Yüzyıl Kuzey Afrika Şiir Eleştirmeni İbn Reşîk el-Kayravânî’nin Perspektifinden Arap Edebiyat Teorisinde Belâğat Kavramı”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 189-202 (2004).

b) Dr. et-Tâhir Ahmed Mekkî, “Şair Kimliğiyle İbn Hazm”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 161-175 (2006).

c) Muhammed Abdüsselâm Âzâdî, “Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvî’nin Arapça Öğretim Yöntemine Dair Görüşleri”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, İslâmî Edebiyat, 33, 4-8 (2001).

d) M.Mahfuz Söylemez “Cem’u’l-Kur’ân ve teksîruh”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, İslâmî İlimler Dergisi, 1, 167-173 (2010).

C- SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

1- ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

Özdemir, Abdurrahman, “Osmancıklı Ömer Recâîzâde Hüseyin Sabri Efendi ve “Hıfzu’l-lisân” Adlı Eseri”, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu (23-25 Kasım 2007), Çorum, II, 849-868 (2008).

2- ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

Özdemir, Abdurrahman, “Kur’an’da Bedîî Sanatlar”, İslâmî İlimler Dergisi Yayınları, İslâmî İlimler Dergisi I. Kur’an Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), 189-203 (2007).

D- KİTAP TANITIMLARI:

1- YABANCI DİLDE:

Özdemir, Abdurrahman, “Kur’ân ve Hadisin Arap Gramerindeki Rolü, Mehmet Reşit Özbalıkçı, Yeni Akademi Yayınları, İzmir 2006”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, 297-299 (2007).

“Devru’l-Kur’ân ve’l-hadîs fî kavâ‘idi’l-lugati’l-Arabiyye” başlığı altında Arapça olarak tanıtılmıştır.

2- ANA DİLDE:

Özdemir, Abdurrahman, “İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî Mezhebi, Ferhat Koca, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002”, Marife, Yıl: 2, Sayı: 1, 247-250 (2002).

06 Şubat 2012
5508 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07