Doç. Dr. Mehmet ATALAY

mehmet atalay

Adı Soyadı: Mehmet ATALAY

Ünvanı: Doç. Dr.

Ana Bilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikoloji

Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi

E-Posta: atatalay@yahoo.com

ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Lisans: 1993, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Yüksek Lisans (MA): 1999, University of Denver.

Doktora: 2007, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yard. Doç. Dr.: 2008, İstanbul Üniversitesi.

Doç. Dr.: 2013, İstanbul Üniversitesi

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi: A Psychobiography of Malcolm X, (unpublished master’s thesis presented to the University of Denver), Denver, 1999. (http://bianca.penlib.du.edu/search/a?atalay+mehmet)

Doktora Tezi: Mistik Tecrübenin Felsefi Boyutları: Serhendi Örneği, İstanbul 2007.

YAYINLARI

A – ULUSLAR ARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER — Mehmet Atalay (2012), “In the Hands of Spirituality: Internalizing Secularism Through the Corpus of Rumi,” Journal of Intercultural and Religious Studies, v. 3, 2012, pp. 95-120. — Hidayet Aydar & Mehmet Atalay, “‘I’ and the Other: A Quranic Account in the Context of Religious Differences,” Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı: 1, 2015, pp. 1-20. — Hidayet Aydar & Mehmet Atalay, “Female Scholars of Quranic Exegesis in the History of Islam,” Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı: 2, 2014, pp. 1-34. — Hamit Er & Mehmet Atalay, “A Struggle to Live with Differences: Interreligious Marriage,” Journal of Intercultural and Religious Studies, 5 (2013), pp. 117-129. — Hidayet Aydar & Mehmet Atalay, “Interventions in Adhan Throughout Islamic History,” Journal of Intercultural and Religious Studies, 5 (2013), pp. 41-66. — Mehmet Atalay, “Turkish Identity: In Search of a New Social Ethics,” EKEV Akademi Dergisi (EKEV Academic Review), sayı: 49, Yıl: 15, pp. 1-22, Güz 2011. — Mehmet Atalay “Dealing with Psychological Challenges Through Reading Religious Texts: Broadening the Scope of Bibliotherapy”, EKEV Akademi Dergisi (EKEV Academic Review), sayı: 48, pp. 23-52, 2011. — Mehmet Atalay “In Search of A Better World: East is East and West is West and These Twins Are Destined to Meet,” Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek (Kırgızistan), Sayı: 11-12, 2011, pp. 259-281. — Mehmet Atalay, “Malcolm X: A Martry of His Own Armageddon,” Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek (Kırgızistan), Sayı: 11-12, 2011, pp. 133-150. — Mehmet Atalay, “Love As the Center Concept in Global Power Conflict: The Case of Turkish Sufism and Rumi,” EKEV Akademi Dergisi (EKEV Academic Review), Sayı: 43, Yıl: 14, Bahar 2010, pp. 9-36. — Mehmet Atalay, “Between Orientalism and Islam: Shortcomings of Toshihiko Izutsu,” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/2, Sayı: 21, Isparta, pp. 1-14. — Mehmet Atalay, “Can Religion and Psychology Work Together in Clinic? A Philosophical Evaluation,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 50, sayı: 2, Ankara 2009, pp. 71-91. — Mehmet Atalay, “Religious Texts for the Benefit of All: How Can People Benefit From Religious Texts?,” in Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, edited by Bülent Ucar & Ismail Yavuzcan, (Frankfurt: Peter Lang, 2010), pp. 33-50. — Mehmet Atalay, “Toward the Endless Shores of Dream: A New Synthesis”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek (Kırgızistan), Sayı: 7-8, 2009, pp. 187- 209. — Mehmet Atalay, “Türdeşlik ve Ayrışma Arasında: Türk-İslam Kültürünün Birarada Yaşama Geleneğine Özgün Katkısı,” Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek (Kırgızistan), Sayı: 11-12, 2011, ss. 53-65. — Mehmet Atalay, “Çevre Psikolojisi Bağlamında Lynn White Eleştirisi ve İslamın Çevre Krizine Cevabı,” Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek (Kırgızistan), Sayı: 9-10, 2010, ss. 97-111. — Mehmet Atalay, “The Idea of Balance Between Spirituality and Intelligence According to Khalil Gibran,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 2008, İstanbul, 2009, ss. 101-125. — Mehmet Atalay, “Psychology of Crisis: An Overall Account of the Psychology of Erikson,” EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 33, 2007, ss. 15-34. — Mehmet Atalay, “The Issue of Chanting the Adhan in Languages other than Arabic and Related Social Reactions Against it in Turkey,” (Hidayet Aydar ile birlikte), İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, İstanbul, 2006, ss. 45-63. — Mehmet Atalay, “Collective Conscious: A New Consideration Between Culture, Psyche and Religion,” Milel ve Nihal, Cilt: 3, Sayı:1-2, Aralık 2005-Haziran 2006. s.119-135. — Mehmet Atalay, “Forgive But Not Forget,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, İstanbul, 2004. s.121-130. Uluslararası Sempozyum ve Konferanslar: — Mehmet Atalay, “Dealing with Traumas Through Reading Religious Texts,” presented at 1st International Conference of Saudi Psychiatric Association: Mental Health in a Socio-Cultural Perspective, October 5-7, 2010, Al-Khobar, KSA (Saudi Arabia). — Mehmet Atalay, “A Lonely Hero of Spirituality: Jerome David Salinger,” presented at Vienna Conference: Interdisciplinary Approaches to Spirituality in the Literatures of the English-Speaking World, Institut für Anglistik und Amerikanistik, University of Vienna, Vienna, July 6-9, 2009. — Mehmet Atalay, “How Can We Benefit from Religious Texts?,” lecture given at Universitat Osnabrück under Erasmus Exchange Programme, Osnabrück (Germany), June 2009. — Mehmet Atalay, “Religion at Work in Clinic: Can Religion Be Employed in Clinical Practice?,” presented at 5th International Conference: Challenges in the Outcome of Psychiatric Disorders, Jeddah, April 28-30, 2009. — Mehmet Atalay, “Beyond Religion and Dignity: Can Secularism Be Fortified by Religion?,” presented at ISORECEA Conference: Religion, Identity and Life Courses, Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Krakow, December 11-14, 2008. — Mehmet Atalay, “Between Orientalism and Islam: Shortcomings of Toshihiko Izutsu,” presented at International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala Lumpur, August 5-7, 2008. — Mehmet Atalay, “İslam ve Çevre Psikolojisi,” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ‘Çevre ve Din’ Uluslararası Sempozyumu, (Türkçe sunum), İstanbul, 15-16 Mayıs, 2008. — Mehmet Atalay, “The Idea of Balance Between Spirituality and Intelligence According to Khalil Gibran,” presented at International Conference on Spirituality, Prag, September 21-23, 2007. B. ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER 1. Kitap yazarlığı — Mehmet Atalay, Kur’an’a Psikoloji ile Bakmak: Hz. Yusuf ve Hz. Musa Kıssaları Örneği (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011). — Mehmet Atalay, Akıl–Sezgi: Akıl–Sezgi Dualitesi ve Serhendi Örneği (İstanbul: İz Yayıncılık, 2009). 2. Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar — Mehmet Atalay, “Hüdâvendigâr’ı Anlamak: Mevlâna’nın Mirasını Anlamanın Bir Yöntemi,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, ss. 163-199, 2009. — Mehmet Atalay, “Düşünce Tarihinde Epistemolojik Bir Denge Unsuru Olarak Ayna Metaforu,” Kutadgubilig, Sayı: 12, Kasım 2007, ss. 137-172. 3. Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar — Mehmet Atalay, “Türkiye’de Özel Din Eğitiminin Önem ve İmkânı,” Rıhle, yıl: 2, sayı: 7, ss. 110-115, Ekim-Aralık 2009. 4. Çeviriler Kitap Çevirileri — I. F. Stone, Sokrates’in Yargılanması, çev. Mehmet Atalay, İstanbul: İz, 2010. 356 s. — Thomas Szasz, Vahşi Dil: Tersinden Okumalar Lügatı, İstanbul: Kaknüs, 2006. 304 s. — Robert Ornstein, Sağduyu: Beyin Yarımkürelerinin Anlamı, İstanbul: Kaknüs, 2004. 208 s. Makale Çevirileri — Richard L. Rubens, “Psikanaliz ve Hayatın Trajik Anlamı,” çev. Mehmet Atalay, Kutadgubilig: Felsefe–Bilim Araştırmaları, sayı: 16, Ekim 2009, ss. 207-224. — Arthur Deikman, “Mistisizm: Bir İşlevsel Yaklaşım,” çev. Mehmet Atalay, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 18, ss. 299-318, 2008. — Arthur F. Buehler, “İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Mektûbât’ında Şerîat ve Ulemâ,” çev. Mehmet Atalay, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (32), 2013, ss. 169-181. — Arthur Buehler, “Mevlâna Hâlid ve Şah Ğulâm Ali (Abdullah Dehlevî),” çev. Mehmet Atalay, Usûl: İslam Araştırmaları, 16 (2011), ss. 111-134. [Basım tarihi: Ağustos 2014]. — Arthur Buehler, “İslam’ın İlk Dönemlerinde Örtüşen Akımlar: Tasavvuf Şeyhi ve Şîî İmam,” çev. Mehmet Atalay, Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 209-239. — Arthur Buehler, “İslamofobi: Batı’nın ‘Karanlık Tarafı’nın Bir Yansıması” [“Islamophobia: A Projection of the West’s ‘Dark Side’”], çev. Mehmet Atalay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55: 1 (Haziran, 2014), ss. 123-140. — Arthur Buehler, “Ahmed Farûki Serhendi: Milliyetçi Kahraman, Müsbet Sufi, Menfi Sufi?,” çev. Mehmet Atalay, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2014), ss. 137-156. — Arthur Frank Buehler, “Yeni Zelanda’da Tasavvuf Ekolleri,” çev. Mehmet Atalay, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14 (2), Samsun 2014, ss. 247-263. — Arthur Buehler, “Hindistan’da Eşrâfîleşme Eğilimleri,” çev. Mehmet Atalay, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı: 2, 2014, pp. 127-144. — Arthur F. Buehler, “Ahmed Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme,” çev. Mehmet Atalay, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (33), 2014, ss. 95-118. — Carl W. Ernst, “Müslüman Yoga Yorumcuları,” çev. Mehmet Atalay, Mezhep Araştırmaları, VII/2 (Güz 2014), ss. 117-128. — Arthur F. Buehler, “Yirmi Birinci Yüzyılda Tasavvuf Araştırmaları: Tetkik Bağlamını Genişletmek,” çev. Mehmet Atalay, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 17, sayı: 31, Haziran 2015, ss. 193-226. — Arthur Buehler, “Tecdid Anlatıları: ‘Müceddid-i Elf-i Sâni’ Olarak Ahmed Sirhindî,” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Dergisi, 2014, sayı: 5, ss. 71-85. — Cafer Sadık Yaran, “Budizmle Mukayeseli Olarak İslam ve İslam Mistisizmi: Müslüman-Budist Diyaloğuna Bir Katkı,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 2008, İstanbul, 2009, ss. 254-273. — Arthur J. Deikman, “ ‘Ben’ = Farkındalık,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2007, İstanbul, 2008, ss. 355-369. — Arthur J. Deikman, “Sufizm ve Psikiyatri,” Kutadgubilig, Sayı: 13, Mart 2008, ss. 95-114. — David Miller, “‘Hiç’ Nerdeyse Mucizeler Görür! Psikoloji ve Dinde Ben ve Ben-Dışı,” Kutadgubilig, Sayı: 11, İstanbul, 2007, ss. 119-135. — Robert Wuthnow, “Din Araştırmalarının Bilimsel Zemini Var mıdır?,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, İstanbul, 2006, ss. 273-282. — John R. Searle, “Birleşik Devletler’de Çağdaş Felsefe,” Kutadgubilig, Sayı: 8, İstanbul, 2005, ss.125-149. Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı — Ayşe Şule Yüksel, Psikoterapötik Bir Teknik Olarak Hikâye ile Tedavi: Mevlâna’nın Mesnevî’si Örneği, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), danışman: Mehmet Atalay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2011. — Ali Engin Uygur, Alfred Adler Psikolojisi, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), danışman: Mehmet Atalay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2015.

D-EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler

— Din Psikolojisi V. Yarıyıl

— Psikolojiye Giriş I. Yarıyıl

2. Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Girdiği Dersler:

— Psikolojide Temel Kavramlar

— Mistisizm Psikolojisi

— Akıl-Sezgi Dualitesi

09 Şubat 2012
8298 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07