Sınav Ve not sistemi

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler Öğrenciler sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar: i. Öğrenci Kimlik Kartı veya Belgesi: İstanbul Üniversitesi tarafından verilen Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım Kartı ya da bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun Öğrenci İşleri verilen fotoğraflı veya onaylı “Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi” dir. ii. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi. Sınava giriş için gerekli bu belgelerden birinin eksikliği halinde öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Bu nedenle öğrenci kimlik veya tanıtım kartını yitirenler, sınavlardan en az bir hafta önce, çalışma saatleri içinde, bağlı bulundukları fakültenin öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilere kimlik veya tanıtım kartları hazırlanıncaya kadar sadece sınavlarda kullanılmak üzere fotoğraflı “Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi” verilecektir. Sınavlarda Uygulanacak Kurallar 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren yada kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Uzaktan Eğitim Merkezi Yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 4. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere; adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 5. Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. kimlik no, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı, soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. Soru kitapçığı ile cevap kağıdı üzerine T.C. kimlik numarasını ve ad- soyadını yazmayan, test grubunu kodlamayan ve imzasını atmayan öğrencilerin durumları Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. 6. Öğrenciler, kıyafet konusunda mevcut mevzuata göre belirlenen kurallara uyacaklardır. 7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 10. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank, vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 12. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları, kapalı olsa bile sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmî olsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz, bir şekilde girmişlerse dışarı çıkarılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 15. Sınavınız bittiğinde, cevap kağıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesinin (c) şıkkına göre; sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Merkezimiz tarafından geçersiz sayılır. Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesine göre kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler. Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler. Bunun için öğrencilerin yukarıda açıklanan sınav kurallarına mutlak surette uymaları gerekmektedir. Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar Başarı notu (İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 21) Madde21 – (5) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır: 4’lük sistem                    Harf karşılığı                 Açıklama 4.00                                  AA                        Mükemmel 3.50                                  BA                        Çok iyi 3.00                                  BB                        İyi 2.50                                  CB                        Orta 2.00                                  CC                        Yeterli 1.50                                  DC                        Koşullu başarılı 1.00                                  DD                        Koşullu başarılı 0.00                                   FF                         Başarısız 0.00                                  FD                        Devamsız -                                       G                         Geçer (Derecelendirme dışı) -                                      M                         Muaf (Derecelendirme dışı) (6) Ayrıca, harf notlarından; a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için AGNO’nun en az 2.00 olması gerekir. c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır. ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması aşağıdaki şekildedir: a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) hesabında, öğrencinin her yarıyıl/yıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve kredisiz benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. (2) Öğrenci, alt yarıyıllarından (FF) ve (FD) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir. Başarısızlık durumu MADDE 23 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez. (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz; ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (FF) ve (FD) daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Alt yarıyıllardan alınabilecek derslerin sayısı ve kredisi ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. (3) Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal olarak öğrenimlerine devam eder. (4) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır. Sınav Soru ve Cevaplarının İnternetten Yayınlanması Sınav soru ve cevapları internet üzerinden yayınlanmamaktadır. İlgili dersin öğretim üyesi senkron derslerde sınav değerlendirmesi yapabilmekte ve öğrenciler sınav soru ve cevapları ile ilgili uesinavlar@istanbul.edu.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mail adresine başvurabilmektedirler. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Ara Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren 5 gün içerisinde web sitemizde ilan edilmekte ve öğrenciler şifreli olarak sonuçlara ulaşabilmektedir. Yarıyıl sınav sonucu sınav tarihini izleyen Öğrenci Disiplin İşleri Uzaktan Eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin disiplin işleri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülür. Akademik danışmanlık merkezinde, Sanal Sınıf uygulamalarında, sınav mahallerinde veya topluca yapılan kayıt, kayıt yenileme ve diğer zamanlarda öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacak ve Öğren
14 Şubat 2012
26390 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07