Program ve Faaliyetleri

Erasmus faaliyetleri, öğrenci hareketliliği ve personel hareketliği olarak iki ana bölüme ayrılmaktadır. A. Öğrenci Hareketliliği
  1. Öğrenim      hareketliliği
Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam edecektir. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayat boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'na bakınız. Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler: Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir. Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar. Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
  1. Staj hareketliliği
Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayat boyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir. Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir? Yükseköğretim kurumunda kayılı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir. Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır? Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir? Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez. Yükseköğretim kurumları ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları Erasmus Hareketlilik Faaliyeti kapsamında öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler Başvuru Yöntemi: Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumları ve sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir. Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için  hibe talep edilir. •         Yükseköğretim kurumlarının tarafından yapılan başvurular: Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir. •         Konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurular: Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur. Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihe kadar hibe başvurusunda bulunur.  Konsorsiyuma katılacak yükseköğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir. Öğrenciler nasıl başvurabilir: Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yüksek öğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Hayat boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alır.Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Yerleştirme Konsorsiyumları: Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşların Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olan yükseköğretim kurumlarının öğrenci yerleştirme faaliyeti gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturduğu gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir. Konsorsiyum Yapısı: Bir Konsorsiyum oluşturabilmek için bir koordinatör kurum (Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumu, dernek, vakıf vb) ve en az bir ortak yükseköğretim kurumu gerekmektedir. Koordinatör kurumun bir yükseköğretim kurumu olması halinde, yine en az bir yükseköğretim kurumu ortak olmalıdır. Yerleştirme konsorsiyumları ulusal ortaklıklardır, uluslararası ortaklık yapısı değildir. Konsorsiyum Koordinatörü: •  Konsorsiyumun başındaki kuruluştur. •  Yasal statüsü dernek, yükseköğretim kurumu, işletme vb. olabilir. •  Merkez ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir. Ortaklar: Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, işletmeler, yasal statüsü olan her türlü kuruluş konsorsiyum ortağı olabilir. Konsorsiyum halinde; Her yükseköğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler.Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan herbir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir. Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir: -Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10 -Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35 -Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20 -Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35 Kimler Yararlanabilir? Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden  tüm yükseköğrenim hayatı boyunca yalnızca 1 defa yararlanılabilir. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. B. Personel Hareketliliği
  1. Ders verme hareketliliği
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
  • Hareketlilik      programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki      yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden      faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik      yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim      kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve      zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları 1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı akademik personel olunması, 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması, 3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir
  1. Personel eğitimi hareketliliği
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personelinin eğitim alma amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:
  • Yükseköğretim      kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
  • Yükseköğretim kurumundan      başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir. Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları 1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması, 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir), 3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
24 Temmuz 2012
3596 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07