Prof.Dr. Ramazan MUSLU

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:                                        Ramazan MUSLU

Doğum Yeri – Tarihi:                      Patlangıç – 19 Şubat 1964

Unvanı:                                               Prof. Dr.

Anabilim Dalı:                                 Tasavvuf

Anabilim Dalındaki Konumu:    Öğretim Üyesi

E-Posta:                                               rmuslu@hotmail.com

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite

Yıl

Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi

1988

Y. Lisans İslam   Felsefesi Marmara Üniversitesi

1994

Doktora Tasavvuf Marmara Üniversitesi

2002

Doçentlik Tasavvuf ÜAK, 20 Mart 2006

2006

Akademik Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi

1997-2002

Dr. Ar. Gör. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi

2002-2006

Doç. Dr. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi

2006-2011

Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi

2011-2012

Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi

2012-

İdari Görevler

Görev Unvanı

Görevi ve Yeri

Yıl

Doç. Dr. Dekan Yardımcılığı, SAÜ. İlahiyat Fakültesi

07.05.2006 – 13.04.2009

Doç. Dr. Muayene Komisyonu Başkanlığı, SAÜ. İlahiyat   Fakültesi

27.10.2012 – 13.04.2009

Doç. Dr. Anabilim Dalı Başkanlığı, SAÜ. İlahiyat   Fakültesi, Tasavvuf

31.08.2006 – 02.08.2012

Prof. Dr. Fakülte Dergi Editörlüğü, SAÜ. İlahiyat   Fakültesi

26.01. 2011 – 02.08.2012

Prof. Dr. Bölüm Başkan Yardımcılığı, SAÜ. İlahiyat   Fakültesi, TİB

03.11.2011- 02.08.2012

Prof. Dr. İntibak Komisyonu Başkanı, SAÜ. İlahiyat   Fakültesi

02.11.2011 – 02.08.2012

1. MAKALELER

1.1. Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış, Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi, Özet, Derleme Ve Kitap Kritiği Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleler

1.   Muslu, R. (2000), “Ali Semerkandî’nin Keşfü’l-esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın ilişkisi”, SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/2000, s. 167-184.

2.   Muslu, R. (2001), “Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi ‘Muhammed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi’nde Tasavvufa Dair Eserler”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, sy: 7, Eylül-Aralık 2001, s. 279-292.

3.   Muslu, R. (2001), “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi’nin Tahlili”, SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/2001, s. 197-220.

4.   Muslu, R. (2002), “Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1907-1996)”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, sy: 9, Temmuz-Aralık 2002, s. 161-178. (“Un shaykh Khâlidî en Azerbaidjan: Muhammed Nâsikh (1907-1996)”, The Naqshbandiyya-Khâlidiyya Sufi Order- L’Ordre soufi Naqshbandiyya-Khâlidiyya, Journal d’Histoire du Soufisme, V, 2006-2007, (translated by Thierry Zarcone), ss. 135-149.)

5.   Muslu, R. (2007), “Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, sy: 18, Ocak-Haziran 2007, s. 43-63.

6.   Muslu, R. (2008), “Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları”, EKEV Akademi Dergisi, yıl: 12, Sayı: 36 (Yaz 2008), ss. 43-66.

7.   Muslu, R. (2009), “Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenaze Merasimleri”, EKEV Akademi Dergisi, yıl: 13, sayı: 38 (Kış 2009), ss. 61-86.

8.   Muslu, R. (2009), “Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risale: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni Vahdeti’l-vücûd’u”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 10 [Ocak-Haziran 2009], sayı: 23, ss. 303-323.

9.   Muslu, R. (2009), “Kuşeyrî’nin Nahiv İlmine Dair Tasavvufî Yorumu”, SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20 (2009/2), s. 65 -76.

1.2. Diğer bilimsel dergilerde yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

1.   Muslu, R. (2003), “Annemarie Schimmel’in ‘İslâm’ın Mistik Boyutları’ Adlı Eseri Üzerine”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, sy: 11, Temmuz-Aralık 2003, s. 527-551.

2. ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER

2.1. Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiriler

1.   Muslu, R. (2006), “İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre “Libâs” Kavramı”, Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, İstanbul 20-22 Mayıs 2005, s. 339-355.

2.   Muslu, R. (2006), “Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiyye”, Uluslararası İznik Sempozyumu, 5-7 Eylül 2005, İznik. Baskı: İstanbul 2005, s. 389-409.

3.   Muslu, R. (2006), “Mesnevî’de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavufî Yorumları”, Türk Kültüründe Av, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5-6 Kasım 2006. (Baskı bilgileri: “Mesnevî’de Av Hayvanlarının Tasavvufî Yorumu”, Av ve Avcılık Kitabı, editörler: Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, Kitabevi 364, İstanbul 2008, s. 613-627.)

4.   Muslu, R. (2007),”Yoldaki Dikenleri Sökmek: Mevlana ve Gençlik”, Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, Şanlıurfa 26-28 Ekim 2007, II, s. 83-92.

5.   Muslu, R. (2007), “Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf”, Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Bildirileri, s. 691-702, 24-25 Kasım 2007, Düzce, s. 691-702.

6.   Muslu, R. (2007), “Aziz Mahmud Hüdâyî’de Hz. Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu, 7-8 Mart 2009, Sakarya. (Baskıda)

7.   Muslu, R. (2008), “The Shorttest Way to God (is thorugh) Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)”, Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18th & 19th April 2008, George-August University, Heyne-Hause Göttingen/ Germany. (Gotteserlebnis und Gotteslehre. Christliche und islamische Mystik imOrient. Ed. by Martin Tamcke. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, s. 181-193.)

8.   Muslu, R. (2010), “Mevlana Halid-i Bağdadi’ye Göre Mürid-Mürşid İlişkisi”, Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu Bildirileri, 11-13 Haziran 2010, Van-Türkiye. (Basılacak)

2.2. Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında yayınlanmamış, poster veya sözlü sunumlar

1.   Muslu, R. (2004), “Türk Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri”, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

2.   Muslu, R. (2005), “Osmanlıda Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm”, Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14-15 Nisan 2005, İstanbul.

3.   Muslu, R. (2005), “Osmanlı’da Şeyhler ve Hediye”, Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Kasım 2005, İstanbul.

4.   Muslu, R. (2006), “Sofyalı Bali Efendi’ye Göre Nefis Mertebeleri”, Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya-Bulgaristan.

3. ULUSAL BİLDİRİLER

3.1. Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferansların Bildiriler Kitabında Tam Metin Olarak Yayınlanmış Bildiriler

1.   Muslu, R. (2005), “Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları”, Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, ed. Bilal Kemikli – Selami Turan, Isparta 2010, s. 125-129.

2.   Muslu, R. (2006), “Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı”, Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006, Bildiriler, cilt II, s. 531-544.

3.   Muslu, R. (2006), “Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Seyyid Ahmed Çapakçûrî (1830-1921)”, Bingöl Sempozyumu, Bingöl 10-11 Haziran 2006. (Baskı: Bingöl 2007, s.125-137.)

3.2. Ulusal Sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında yayınlanmamış, poster veya sözlü sunumlar

1.   Muslu, R. (2010),”Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’ye Göre Nakşibendîliğin Esasları”, Muhammed Hâdimî Sempozyumu, Konya-Hadim, 9-10 Nisan 2010.

4. KİTAPLAR

4.1. Yurt İçinde Yayınlanmış Kitap Yazarlığı

1.   Muslu, R. (2003), Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul 2003.

2.   Muslu, R.- Küçük, S. (2003), İbn İsa, Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), Aşiyan Yayınları, Sakarya 2003. (Yayına hazırlama)

3.   Muslu, R. (2005), Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri, Erkam Yayınları: 232, İstanbul, Mayıs 2005.

4.   Muslu, R. (2007), Anadolu’da Tasavvuf Yolları, Ensar Neşriyat, İstanbul, Eylül 2007.

5.   Muslu, R. (2010), Emir Abdülkadir Cezâirî ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul 2011.

4.2. Yurt içinde yayınlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı

1.   Muslu, R. (2010), “Kûtü’l-kulûb”, Tasavvuf Klasikleri, ed. Ethem Cebecioğlu, İstanbul 2010, s. 73-90.

4.3. Basılmış ders notu veya Uzaktan eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı

1.   Muslu, R. – Küçük S. (2010), Tasavvuf I, İLİTAM Uzaktan Eğitim Programı ders notu, Sakarya 2010.

2. Muslu, R. – Küçük S. (2010), Tasavvuf II, İLİTAM Uzaktan Eğitim Programı ders notu, Sakarya 2010.

5. ÇEVİRİLER

5.1. Makale veya kitap bölümü çevirisi

1.   Muslu, R. (2004), “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, (Fritz Meier’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 5, sy: 13, Temmuz-Aralık 2004. s. 443-468.

2.   Muslu, R. (2005), “Bir Hikayeci olarak Mevlânâ”, (Gholam Hosein Yousofi’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sy: 14, Ocak-Haziran 2005, s. 645-658.

3.   Muslu, R. (2005), “Mustafa Kemâleddin el-Bekrî (1688-1749): Halvetiye Geleneğinin Yeniden İhyâsı ve İslâhı mı?”, (Frederick De Jong’dan çeviri), SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/2005, s. 69-83.

4.   Muslu, R. (2005), “18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi”, (Bernd Radtke’den çeviri), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sy: 15, s. 377-414,Temmuz-Aralık 2005.

5. Muslu, R. – Namlı, A., (2012), İzhârü’l-hak, (Rahmetullah Efendi’den çeviri), I-II, İstanbul: İSAM Yayınları.

6. EDİTÖR VE HAKEMLİKLER

6.1 Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik ve editörlük yapmak

1.   Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara-İstanbul (Hakemlik ve Yayın kurulu üyeliği)

2. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya (Editörlük)

7. TEZ YÖNETİMİ

7.1. Yönetimimde tamamlanan YÜKSEK LİSANS tezleri

1.   Okumuş, Oguz, E., Yehuda Halevi ve ‘Kitabu’l-Huzari’si, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

2.   Kaynar, N., Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

3. Soğukoğlu, F., İbrahim Halil Efendi’nin Hayatı ve İtikâdî Görüşleri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

8. ÖĞRETİME KATKI

8.1. Lisansüstü Seviyesinde Verilen Dersler (Son 3 Yıl)

2008-2009 2009-2010 2010-2011
Tasavvuf FelsefesiUzmanlık Alanı Dersi Tasavvuf KavramlarıTasavvuf Düşüncesi

Tasavvuf Kültürü

Gün. Türkiyesi’nde Tasavvuf

Uzmanlık Alanı Dersi

Tasavvuf FelsefesiTasavvuf Kavramları

Tasavvuf Düşüncesi

Gün. Türkiyesi’nde Tasavvuf

Uzmanlık Alanı Dersi

8.2. Lisans Seviyesinde Verilen Dersler (son 3 yıl)

2008-2009 2009-2010 2010-2011
Tasavvuf ITasavvuf II Tasavvuf ITasavvuf II Tasavvuf ITasavvuf II

9. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

9.1. Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslarda panelist olmak

1.   Muslu, R. (2010), “Akhisarlı Şeyh İsa’nın Şahsiyeti ve Örnek Kişiliği”, 551. Çağlak Festivali, Akhisar 26 Mayıs 2010.

9.2. Uluslar arası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

1.   Muslu, R., (2007), Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumunda tertip heyeti üyeliği, 7-8 Mart 2009, Sakarya 24-25 Kasım 2007.

10. TOPLUMSAL FAALİYETLER

10.1. Sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev yapmak veya bunlara katkıda bulunmak

1.   Muslu, R., Sakarya İlahiyat Fakültesi Vakfı, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2007.

 

10 Ağustos 2012
11550 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07