Prof. Dr. MUHAMMET ARUÇİ

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Fatih, İstanbul m.aruci@yahoo.com
ADI, SOYADI  MUHAMMET  ARUÇİ
DOĞUM YERİ  Vrapçişte, Gostivar, Makedonya Cumhuriyeti.
DOĞUM TARİHİ 26.09.1956 MEDENİ HALİ Evli, 4 çocuk babası.
EĞİTİM BİLGİLERİ

SARAJEVO 2006 Doçentlik: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet Islamskih Nauka (Sarajevo Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi), Kelâm Bilim Dalı

İSTANBUL 1994 Doktora:  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Kelâm Bilim Dalı:

Abdülkahir el-Bağdâdî ve el-Esmâ ve's-sıfât Adlı Eseri / haz. Muhammet Aruçi.—İstanbul 1994. 156, 181, 295 s. ; 28 cm. Tez (Doktora).-- Marmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı - Kelam Bilim Dalı. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz.

KAHİRE 1986 Yüksek Lisans: Kahire Üniversitesi, Dârü’l-Ulûm Fakültesi, İslâm Felsefesi Bölümü:    Nûreddin es-Sâbûnî ve Ârâuhü'l-Kelâmiyye min Kitâbihi'l-Kifâye fi'l-Hidâye / haz. Muhammet Aruçi. - Kahire 1406/1986. 2 c. ; (562, 1009 y.) ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- Camiatü'l-Kahire (Kahire Üniversitesi) : Dâru'l-Ulûm Fakültesi, İslâm Felsefesi Bölümü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Hilmi.

KAHİRE 1979 El-Ezher Üniversitesi, Usulü’d-dîn Fakültesi, Kelâm ve Felsefe Bölümü.

SARAJEVO 1975 Gazi Husrevbegova Medresa (Gazi Hüsrevbey İHL). GOSTIVAR  1974 Pançe Poposki Lisesi - Türkçe Lise diploması. VRAPÇİŞTE 1970 Çede Filiposki İlkokulu - Türkçe Sekiz Yıllık İlkokul.

DİLLER Akademik düzeyde: Arapça, Arnavutça, Boşnakça (Sırpça ve Hırvatça), Bulgarca,  Fransızca, İnglizce, Makedonca, Türkçe (ve Osmanlıca).

AKADEMİK GÖREVLER

1995-2011 İslâm Araştırmaları Merkezi (ISAM), Kelâm ve Mezhepler Tarihi (müellif -   redaktör), Balkan maddeleri sorumlusu.

1996-2000 Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Arap dili ve Edebiyatı Bölümü   ve Kelâm Bölümü, İstanbul  Ekim 1996 – Ocak 2000 (Öğr. Üyesi –   Sözleşmeli Yabancı Personel).

2001-2011 Sofya Üniversitesi, Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi, Arapça ve     Semitoloji Bölümü Univerzitet St. Kliment Ohridski, Sofya   (Bulgaristan), devam ediyor.

2005-2007 Univerzitet u Sarajevu, Fakultet Islamskih Nauka (Sarajevo Üniversitesi,   İslâmî İlimler Fakültesi), Kelâm Bölümü, Sarajevo (Bosna-Hersek) Ekim    2005 – Haziran 2007.

2007-2009 Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Priştine   (Kosova)  Ekim 2007 – Aralık 2009.

MESLEKÎ İLGİ ALANLARI

Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Edisyon Kritik Teknikleri, Balkanlar'da Edebiyat, Tarih, Sanat Tarihi, İslâm Düşüncesi Arap Dili ve Edebiyatı.

NEŞRİYAT

ESERLER 1. Kemal Efendi Aruçi. Şiirlerim, Üsküp 1999 (Türkçe). 2. Kemal Efendi Aruçi. Vjershat e Mia, Shkup 2000 (Arnavutça). 3. Ebû Mensûr el-Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd (B. Topaloğlu ile birlikte),     Ankara 2003, Ankara 2005, Beyrut 2007  (Arapça). 4. Nûreddin es-Sâbûnî, el-Kifâye fi'l-hidâye (tahkikli nşr. Muhammed Aruçi), İSAM Yayınları nr. 8, İstanbul- Beyrut 1432/2011.

MAKALELER
Arapça

1. “El- Esma ve’s- sifat fima beyne ulemai’s-selef ve ehli’l-i’tizal”, İslâm      Araştırmaları Dergisi, Istanbul 1997, sy. 1, s. 31–46.

2. “Nazre târîhiyye havle'ş-şi'r el-Arabî ve'ş-şuarâi fî şibhi cezîreti'l-Balkan”,      İslâm Araştırmaları Dergisi, Istanbul 2005, sy. 14, s. 85-109 (Ayrıca bk.      http://www.akademikmakaleler.net/makaleler/nazratun-tarihiyyetun-havle-      s-si-ri-l-arabi-ve-s-su-ara-fi-sibhi-cezireti-l-balkan-a-short-history-of-arabic-      poetry-in-the-balkans).

Arnavutça

1. “Besimi Buron nga Thellësia e Zemrës së Njeriut”, el-Hilal, Shkup 1987, viti I,      nr. 3, fq. 7.

2. “Mendimi i Ebu Hanifes dhe i Shkollës Maturidite rreth Emrave të Bukur të       Allahut dhe Cilësive të Tij”, Dituria Islame, Prishtinë 1998 (Shkurt), viti XIII,       nr. 100, fq. 20 -22.

3. “Ibn Hazm Al-Andalusi dhe Vështrimet e Tij Mbi Doktrinën e Trinisë”,       Takvim, Prishtinë 2003, fq. 77–100.

Boşnakça

1. “Rani Sufizam”, Tesawwuf-Islamska Mistika, Zagreb 1988, str. 73–88.

2. “Pokret Bektašija u Makedoniji”, Međunarodni Naučni Skup: Jeretički Pokreti i        Derviški Redovi na Balkanu, Beograd 17-19. april 1989, Srpska Akademija        Nauke i Umetnosti  (SANU), Beograd 1989.

3. “Fettah Efendija” Takvim 1996, Zagreb 1995, str. 188–195.

4. “Ibn Hazmovi Komentari Vjerovanja u Trojstvo”, Novi Horizonti, Zenica 2004        (Mart), Godina 5, br. 55, str. 51-52; Zenica 2004 (Maj), Godina 5, br. 57, str.        60-62.

Bulgarca

1. “Abu Mansur al-Maturidi – Osnovopoložnik na Bogoslovska Škola v       Sunnitskia Islam”, Arabistika i Islamoznanie (Tom 2, Studii po Slučaj 60-       Godišninata na Doc. D.F.N. Penka Samsareva, Univerzitetsko Izdatelstvo “Sv.       Kliment Ohridski”), Sofia 200 3, str. 279-300.

2. “al-Djunaid al-Bagdadi i znacite po puta kam Allah", Orientaila- Spisanie za         Istoka, Sofia 2005, sayı. 2, s. 119-132, 158.

İngilizce

1. “Al-Ğunayd Al-Bağdadi and the Signs of the Path to Allah”, The Arabist,       Budapest 2003, II, 3–16.

2. “Ibn Hazm al-Andalusi and his Views on the Doctrine of Trinity”, Mağaz –       Culture e Contatti nell’area del Mediterraneo il Ruolo dell’Islam, Palermo 2003,       pp. 17-31.

3. “The Institute for Oriental Studies in Sarajevo (1950-2005) – A Public       Scientific-Research Institution” International Symposium: Bosnia Herzegovina       from Past to Present - Proceedings, Çanakkale 2005, pp. 105-125.

4. “Islamic Authority and its attitude towards non-muslim groups and minorities       in Muslim Society”, Orientalia Lovanensia Analecta - Authority, Privacy and       Public Order in Islam, Proceedings of the 22nd Congress of L’Union       Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI), Cracow 2006 (Poland), pp.        250-266 (ayrıca bk. http://www.icmgz.com/IC5.html).

5. “The Muslim Minority in Macedonia and its educational institutions during       the inter-war period”, Islam in Inter-War Europe, London 2008, pp. 344-361.

Makedonca

1. “Vera ili Tradicija”, el-Hilal, Skopje 1987 (Maj-Juni), godina I, br. 1, str. 10-11.

2. “Bektešiite vo Makedonija – Arabati Baba Tekija”, el-Hilal, Skopje 19 (Januari-       Fevruari) godina IV, br. 17, str. 11; el-Hilal, Skopje 1990 (Mart–April), godina       IV, br. 18, str. 12; el-Hilal, Skopje 1990 (Maj–Juni), godina IV, br. 19, str. 12;       el-Hilal, Skopje 1990 (Juli-Avgust), godina IV, br. 20, str. 12.

Türkçe

1. “Türk Edebiyatında Sosyal Konular ve Mehmet Emin Yurdakul”, el-Hilal,        Üsküp 1989 (Ocak-Şubat), yıl III, sayı 11, s. 14; el-Hilal, Üsküp 1989 (Mart-       Nisan), yıl III, sayı 12, s. 14; el-Hilal, Üsküp 1989 (Mayıs-Haziran), yıl III, sayı       13, s. 14; el-Hilal, Üsküp 1989(Temmuz-Ağustos), yıl III,sayı 14,s. 14.

2. “Üsküp’te Mehmet Âkif’in Vefatı. Fettah Efendi (Hazırlayan: Muhammed      Aruçi). Mehmet Âkif Bey Öldü.”, Dergâh – Edebiyat Sanat Kültür Dergisi,      İstanbul 1996 (Şubat), Cilt VI, Sayı 72, s. 22.

3. “Üsküp’te Meddah Medresesi”, Balkanlarda İslâm Medeniyeti Milletlerarası      Sempozyumu Tebliğleri, Sofya, Nisan 21-23, 2000, II, 181–198.    4. Abu Tarık R., “Bir Ağacın Tarihçesi, Yaratan’ın Bir Kitap Kudretidir”,      (Türkçeye sadeleştiren: M.A.), el-Hilal, Üsküp 1987 (Kasım-Aralık), yıl I, sayı      4, s. 7.

5. Kemal ef. Aruçi, “Adem A.S.”, (Türkçeye sadeleştiren: M. Aruçi), el-Hilal,      Üsküp 1988 (Ocak-Şubat), yıl II, sayı 5, s. 5; Üsküp 1988 (Mart-Nisan), yıl II,       sayı 6, s. 7; “Şefâat”, (Türkçeye sadeleştiren: M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1988       (Mayıs-Haziran), yıl II, sayı 7, s. 7; “Uyku Halinde Allah’ı Görme Meselesi”,       (Osmanlıca’dan sadeleştiren: M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1988 (Temmuz-       Ağustos), yıl II, sayı 8, s. 7; “İslâm’da Serbest Araştırma, İnceleme ve İctihâd       Hürriyeti”, (Neşre hazırlayan ve sadeleştiren: M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1988       (Eylül-Ekim), yıl II, sayı 9, s. 7; Üsküp 1988 (Kasım-Aralık), yıl II, sayı 10, s.       7; “El-Ba’su Ba’d El-Meut”, (Neşre hazırlayan ve sadeleştiren: M. Aruçi), el-       Hilal, Üsküp 1989 (Ocak-Şubat), yıl III, sayı 11, s. 7; “Hz. Ali ve Hz. Muaviye       Meselesi”, (Neşre hazırlayan: M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1989 (Mart-Nisan), yıl       III, sayı 12, s. 7; “İmam Hüseyn ve Yezid Meselesi”, (Neşre hazırlayan: M.       Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1989 (Mayıs-Haziran), yıl III, sayı 13, s. 7; “Enbiyâ ve       Evliyâ”, (Neşre hazırlayan: M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1989 (Temmuz-Ağustos),        yıl III, sayı 14, s. 7; el-Hilal, Üsküp 1989 (Eylül-Ekim), yıl III, sayı 15, s. 7.

6. "Merhum Hocamız Prof. dr. Ahmed ef. Smayloviç", el-Hilal, Üsküp 1988       (Eylül-Ekim), yıl II, sayı 9, s. 1, 4.

7. Abdulfettah Rauf, “Büyük İslâm Şairi Mehmed Âkif Ersoy”, (Neşre hazırlayan:      M. Aruçi), el-Hilal, Üsküp 1989 (Eylül-Ekim), yıl III, sayı 15, s. 14.

8. “Kitab-ı Mukaddes Tedkikleri”, el-Hilal, Üsküp 1990 (Mayıs-Haziran), yıl IV,      sayı 19, s. 14; el-Hilal, Üsküp 1990 (Temmuz-Ağustos), yıl IV, sayı 20, s. 14;      el-Hilal, Üsküp 1990 (Eylül-Ekim), yıl IV, sayı 21, s. 14; el-Hilal, Üsküp 1991      (Mayıs), yıl IV, sayı 26, s. 16; el-Hilal, Üsküp 1991 (Haziran-Temmuz), yıl IV,      sayı 27-28, s. 16; el-Hilal, Üsküp 1991 (Ağustos), yıl IV, sayı 29, s. 16; el-      Hilal, Üsküp 1991 (Eylül), yıl IV, sayı 30, s. 16; el-Hilal, Üsküp 1991 (Ekim-      Kasım), yıl IV, sayı 31-32, s. 20.

9. “Eski Yugoslavya II, Yugoslavya (1945–1990)”, Günümüz Dünyasında       Müslüman Azınlıklar, III. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, nşr. TDV İslâm       Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1998, s. 171–196.

10. “Müslüman Göçmenler: İki Kültür Arasında Köprü Mü?”, XXI. Yüzyılda İslâm        Dünyası ve Türkiye, İstanbul 2003, s. 283-289.

11. “Balkanlar’daki Özel Ünivesiteler”, İzlenim, İstanbul 1996 (Kasım), sayı 39, s.         22-25.

12. “Kemal Efendi Aruçi”, Bay – Aktüel Kültür Sanat, Prizren 2004, yıl XI, Sayı         110, s. 25-32.

13. “Rumeli’nin Bursa’sı Üsküp ve Onun Fâtihi Paşa Yiğit”, Vardar, Üsküp        28.12. 2000, yıl VI, sayı 139, s. 19.

14. "Hafız İdris Efendi'nin Ardından", Köprü, Üsküp 2006 (Özel Ek), yıl 4, sayı         10, s. 7-8.

15. "İki Dünya Savaşı Arası Makedonya'da İslâmî Eğitim Müesseseleri", Köprü,         Üsküp 2006, yıl 4, sayı 13, s. 27-28; a.e., Üsküp 2006, yıl 4, sayı 14, s. 37-         41; a.e., Üsküp 2006, yıl 4, sayı 15, s. 36-39.

16. "Makedonya'da Avrupa'nın İslâm Algısı ve Müslüman İlahiyatçıının         Ucuzlamış Pazarı", Köprü, Üsküp 2006, yıl 4, sayı 16, s. 33-35; a.e., Üsküp         2006, yıl 4, sayı 17, s. 36-37.

17. "Balkanlar'da Mevlid Geleneği", İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi        Peygamberimiz'e, İstanbul Müftülüğü Dergisi (TDV Yayınları), Ankara 2007,        s. 68-72; "Balkanlar'da Mevlid Geleneği", Köprü, Üsküp 2006, yıl 4, sayı 19,        s. 28-31 (İstanbul Müftülüğü Dergisi'nden alıntı, ve ayrıca bk.        http://www.dinvehayatdergisi.com/peygamberyazi9.html); "Balkanlar'da         Mevlid Geleneği", Gostivar, İstanbul 2010, sayı 2, s. 16-19.

18. "Balkanlar'da Din Hizmetleri ve Din Görevlileri", Din ve Hayat, İstanbul         Müftülüğü Dergisi, İstanbul 2009, sayı 3, s. 56-58.

19. "Balkanlar'da Vakıf Eserleri ve Anlayışı", Gostivar, İstanbul 2010, sayı 1, s.          20-21.

Türkçe Ansiklopedik Maddeler

1. “el-Esmâ ve’s-Sıfât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1995,  XI, 420–421.

2. “Fettah Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1995, XII, 483–484.

3. “Frashëri, Abdyl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, XIII, 194–195.

4. “Frashëri, Naim”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, XIII, 195–197.

5. “Hacıyahiç, Muhammed”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, XIV, 506–       507.

6. “Hanciç, Mehmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, XV, 547–548.

7. “Harabati Baba Tekkesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, XVI, 69–71.

8. “Hasan Kâfî Akhisarî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, XVI, 326–32.

9. “Hâtime”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, XVI, 474.

10. “Hersekli, Mehmed Kâmil Bey”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998,  XVII, 235.

11. “Hociç, Şaban”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, XVIII, 210–211.

12. “Hüseyin Efendi Cozo”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, XVIII, 543–         544.

13. “İ‘câzü’l-Kur’ân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, XXI, 408.

14. “İlhami Abdülvehhab”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, XXII, 101–         102.

15. “Kalkandelen”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, XXIV, 262-263.

16. “Kasumoviç, İsmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXV, 2.

17. “Kemal Aruçi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXV, 225-226.

18. “Kemura, Süleyman”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXV, 253.

19. “el-Kifâye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXV, 565-566.

20. “Korkut, Besim”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXVI, 204.

21. “Kosova (Osmanlı Dönemi Sonrası)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002,         XXVI, 219-221.

22. “Küçüku, Muhammed”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, XXVI, 532.

23. “Levâmiu’l-Beyyinât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVII, 144-         145.

24. “Lübâbü’l-Ukul”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVII, 242-243.

25. “Maglayliç, İbrahim Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVII,         311.

26. “Matkovski, Aleksandar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVIII, 140-141.

27. “Mehmed Cemaleddin Çauşeviç”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003,         XXVIII, 447-448.

28. “Mehmed Refik Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVIII, 517-         518.

29. “Mostar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2005, XXX, 295- 298.

30. “Mostar Köprüsü”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2005, XXX, 298-299.

31. “Muhammed Ali el-Haddâd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2005, XXX,         500.

32. “Muhibbüddin el-Hatîb”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, XXXI, 37-         38.

33. “Müezzinoviç, Mehmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, XXXI, 496-         497. 34. “Najdeni, Said”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, XXXII, 320.         140-141.

35. “Nametak, Ali”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, XXXII, 360-361.

36. “Ohri”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, XXXIII, 330-333.

37. “Orijentalni Institut u Sarajevu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007,  XXXIII, 395-397.

38. “Ömer Efendi Novili”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, XXXIV, 59-60.

39. “Pezdevî, Ebü'l-Yüsr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2007, XXXIV, 266-         267.

40. “Prilozi za Orijentalnu Filologiju”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007,         XXXIV, 345-346.

41. “Pruşçak, Mustafa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2007, XXXIV, 358.

42. “Refîuddin ed-Dihlevî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, XXXIV, 529-          530.

43. “Reîsülulemâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2007, XXXIV, 549-550.

44. “Ressî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, XXXIV, 587-588.

45. “er-Risâle” (Ebû Hanîfe), TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV,         116-117.

46. “Risâletü't-Tevhîd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV, 131-133.

47. “Rüstüfağnî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV, 296-297.

48. “Sââtî, Ahmed Fevzî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2008, XXXV, 327-         328.

49. “Sâbûnî, İsmâil b. Abdurrahman”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008,         XXXV, 359-360.

50. “Sâbûnî Nûreddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV, 360-361.

51. “Sadak, Bekir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV, 382-383.

52. “Sâibe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2008, XXXV, 542-543.

53. “Sancak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVI, 99-102.

54. “Saraybosna”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVI, 128-132.

55. “es-Savâiku'l-Muhrika”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVI, 186-188.

56. “Semerkandî, Muhammed b. Yemân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul         2009, XXXVI, 478-479.

57. “Senûsî, Muhammed b. Yûsuf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009,         XXXVI, 534-535.

58. “Serdareviç, Muhammed Said”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009,         XXXVI, 552-553.

59. “es-Sevâdü'l-A'zam”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVI, 578-         579.

60. “Spaho, Fehim”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVII, 414-415.

61. “Sûdî Bosnevî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2009, XXXVII, 466.

62. “Süleyman b. Cerîr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010, XXXVIII, 82.

63. “Sümâme b. Eşres”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010, XXXVIII, 130-         131.

64. “Süveydî, Ali b. Muhammed Saîd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010,         XXXVIII, 184-185.

65. “Süveydî, Muhammed Emîn”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010,         XXXVIII, 185-186.

66. “Şabanoviç, Hâzim”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010, XXXVIII, 215-         216.

67. “Şkapur, Hasan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2010, XXXIX, 216-217.

68. “Taşköprü” (Vardar Köprüsü), TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2011, XL,          154-156.

69. “Tebsıratü'l-Edille”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2011, XL, 225-226.

70. “Tekke Camii ve Külliyesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, , İstanbul 2011, XL,          380-381.

 
Hâlen baskıda olan Ansiklopedik Maddeler

1. “Toyrânî”.

2. “Usûlü'd-dîn” (Abdülkahir el-Bağdâdî'nin).

3. “Ülü'l-Azm”.

4. “Vâsıl b. Atâ”.

5. “Voka, Receb”.

6. “Vulçıtrın”.

7. "Yugoslavya".

 
Çeviriler

1. Cemal Çehayiç, “Bosna-Hersek’te Mevleviler” (Boşnakça’dan Türkçe'ye çeviri:      Muhammed Aruçi), Tasavvuf Kitabı (Hazırlayan: Cemil Çiftçi), İstanbul 2003,       s. 743-751.

2. Bekir Topaloğlu, “Mâtürîdî (Kelâma Dair Görüşleri)”, TDV İslâm Ansiklopedisi,      Ankara 2003, XXVIII, 151-157 (Arapça'ya çeviri: "Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ve      ârâühü'l-kelâmiyye", Kitâbü't-Tevhîd, Beyrut 2007, s. 31-49).

Arnavutça ve Bulgarca Çevirisi Olan Eserlerin Redaksiyonu
1. Beqir Topallogllu, Gruaja në Islam, Botim i Parë, Stamboll, 1997;      Botim i Dytë i Rishikuar, Stamboll 2000.  2. Bekir Topaloğlu, Fletë nga Historia Islame, Botim i Parë, Istanbul, 1999;      Botim i Dytë, Tiranë 2001.  3. Bekir Topaloğlu, Hyrje në Kelâm, Biblioteka Aruçi 1, Prishtinë 2002.  4. Bekir Topaloğlu, Ekzistenca e Zotit, Biblioteka Aruçi 2, Prishtinë 2002.  5. Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, Bazat e Besimit në Islam,      Biblioteka Aruçi 3, Prishtinë 2002.  8. Esad Xhoshan, Artikuj, Biblioteka Aruçi 4, Shkup 2008.  9. Bekir Topaloglu, Islamsko Bogoslovie (Kelam) Vavedenie, Skopje 2009. M. Aruçi'ye yapılan atıflar:
1. Mustafa Kutlu, “Rumeli’de Kopan Feryat”, Yeni Şafak, İstanbul 19 Nisan      2000, yıl VI, sayı 1961, s. 19 (Kemal Efendi Aruçi. Şiirlerim, Üsküp 1999).  2. Dr. Sc. Jusuf S. Vatovci, “Aruçi Muhamed – Doktor i Shkencave të Fesë      Islame”, Leksikon i Magjistrave dhe i Doktorëve të Shkencave në Trojet      Shqiptare Jashtë Shqipërisë 1430-1995, Prishtinë 1998, s. 273.  3. "Kemal Efendi Aruçi. Şiirlerim, Üsküp 1999, Dr. Muhammed Aruçi, Logos-A",        Bay – Aktüel Kültür Sanat, Prizren 2000, yıl VII, Sayı 67 (arka kapak sayfası).  4. Hasan Hasani, Leksikoni i Shkrimtareve Shqiptare 1501-2001, Prishtine 2003,      s. 38.  5. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İlmi Neşre Hazırlayan: Ahmet      Vanlıoğlu, İlmi Kontrol: Bekir Topaloğlu, İstanbul 2005, cilt I, s. XII-XIII,       XXIV, 34m.  6. Şükrü Özen, “Mâtürîdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVIII, 149,      164.  7. Bekir Topaloğlu, “Mâtürîdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVIII,      156, 159.  8. Yusuf Şevki Yavuz, “Mâtürîdiyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003,       XXVIII, 175.  9. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi (Tercüme: Bekir       Topaloğlu), Ankara 2003, s. XIV-XV.  10. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân’dan Tercümeler, Tercüme: Bekir      Topaloğlu, İstanbul 2003, s. XVI.  11. Mehmet Baktır, Kelâm Eserleri - Günümüz İlahiyat Fakülteleri Hocalarının        Çalışmaları, Sivas 2007, s. 87-97.   12. Hüseyin Algül, “Bir Tarihçi Gözüyle Mevlid”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu     Doğum Şahesiri, Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Mevlid ve Süleyman Çelebi,     Ankara, Eylül 2010 (Türkiye Diyanet Vakfı), s. 340.
İlmî Konferanslar
1. “Pokret Bektašija u Makedoniji”, Međunarodni Naučni Skup: Jeretički Pokreti i        Derviški Redovi na Balkanu, Beograd 17-19. april 1989, Srpska Akademija        Nauke i Umetnosti  (SANU), Beograd 1989. 2. “Arabati Baba Tekija”, Islamskata Kultura vo Makedonija, Organizator: Isa Beg       Biblioteka i Isa Beg Medresa, Skopje, 26-28 Oktomvri 1990. 3. Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, III. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı,       TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul 1998. 4. Balkanlarda İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Sofya, Nisan 21-      23, 2000. 5. “Al-Ğunayd Al-Bağdadi and the Signs of the Path to Allah”, L’Union       Européenne des Arabisants et Islamisants, 20th Congress, Organised by The       Chair for Arabic Studies, Eötvös Lorand University of Budapest and The       Csoma de Körös Society of Hungarian Orientalists, Budapest, Hungary, 10-       17 September 2000. 6. “Ibn Hazm al-Andalusi and his Views on the Doctrine of Trinity”, Culture and       Contacts in the Mediterranean Area: The Islamic Role (past and present),       L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants, 21st Congress, Palermo,       Italy, 27-30 September 2002, Organised by The University of Palermo,       Faculty of Humanities. 7. XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı,       İstanbul 28-30 Mart 2003. 8. “Global and Local Image of Islam – The Balkan Case”, Islamic Religious       Education in Bulgaria – The Challenges of Partnership, Sofia University “St.       Kliment Ohridski”, 28-30 January 2004, Sofia, Bulgaria.       “Obrazot na Islyama v Globalen i Regionalen Plan s Ogled na Balkanite”,       Islamic Religious Education in Bulgaria – The Challenges of Partnership, Sofia       University “St. Kliment Ohridski”, 28-30. 01. 2004, Sofia, Bulgaria). 9. “Islamic Scholarly and Educational Traditions in the Western Balkans”,       Islamic Religious Education in Bulgaria – the Challenges of Partnership,       realized by the Minerva Foundation and financed by the Democracy       Commission Small Grants Program, Embassy of the United States of America,       Sofia 2003 – 2004 (Sofia, 2004 May 22).       “Islyamskite Naučno-Obrazovatelni Tradicii v Zapadnite Balkani”, Islyamot i       Obrazovanieto v Bulgaria – Predizvikatelstvata na Partnyorstvoto, realiziran ot       Fondacia Minerva i finansiran po Programata na Komisia Demokracia,       Posolstvo na USA,  Sofia 2003 – 2004 (Sofia, 2004 May 22). 10. “Islamic Authority and its Attitude towards Non-Muslim Minorities in a        Muslim State (Islamic Society)”, Authority, Privacy and Public Order in Islam,        22nd Congress of the L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants        (UEAI), The Jagiellonian University, The Institute of Oriental Philology,        Cracow, Poland, 29 September – 4 October 2004. 11. “Muslims and Islamic Educational Institutions in Macedonia During the         Interwar Period”, Islam in Europe in the inter-war period : Networks, status,         challenges, International workshop co-organised by the Institut d’Etudes de         l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) and the Association         Française d’Études sur les Balkans (AFEBALK), with the collaboration of the         UMR (CNRS) « Etudes turques et ottomanes », Paris 10-11 December 2004. 12. “The Religious Instruction in Islam in the Western Balkan Countries: a Case         Study of the Albanian Territories”, Religion and Education: Enhancing         Christian-Muslim Understanding in Bulgaria, Center for Intercultural Studies         and Partnership, Sofia, April 18, 2005. 13. “The Institute for Oriental Studies in Sarajevo (1950-2005) – A Public         Scientific-Research Institution” International Symposium: Bosnia         Herzegovina from Past to Present – 28-30 April 2005, Çanakkale Onsekiz         Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences,         Çanakkale 28-30 April 2005. 14. “Balkans Arabic Poetry”, International Conference: The Arab World and Islam        – Identities and Intercultural Interactions, On Occasion of the 30th         Anniversary of Arabic Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”,         Sofia, May 10-14, 2005. 15. “Re-Emergence of Religious Institutions as Social Actors        in Macedonia During the Post-Communist Yugoslavia” (Miscellaneous Paper        – MPL), International Society for the Sociology of Religion, Zagreb University,        The 28th ISSR-Conference Issue, Zagreb July 18-22, 2005. 16. “Rumeli’de Eski Bir Osmanlı Kaza Merkezi:Kalkandelen ve Kalkandelen’deki         Osmanlı Eserleri (Harabâtî Baba Tekkesi)”, I. Mübadele ve Balkan Türk         Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, 8-9 Aralık 2007. 17. “İslâmofobya'nın Teolojik Boyutu”, Ulusulararası İslâmofobya Konferansı,         TGTV, İstanbul, 9 Aralık 2007. 18. “Balkanlarda Vakıf Eserleri ve Anlayışı”, Birlik Vakfı, İstanbul, 4 Mayıs 2009. 19. “Shoqëria Shiptare përballë sfidave kullturore të shekullit XXİ. dhe dukuria         Fe” (21. Yüzyılın kültürel meydan okumaları karşısında Arnavut toplumu ve         Din olgusu), Konference e Parë Ndërkombëtare: Dialogu midis gjuhëve,         kulturave dhe qytetërimeve Ballkanike (Uluslararası I. Balkan         Sempozyumu: Dil, Kültür ve Medeniyet Arasındaki Diyalog), Org.         Universiteti i Tiranës ve Trakya Üniversitesi, Tirana, 8-10 Nisan 2010.    20. “Tarihî Eserleri Koruma ile Tarihî Eserlerin Kayboluşu Çatışmasında         Makedonya’daki Osmanlı Dönemine ait Olan Tarîhî Eserler”, Balkanlarda         İslâm Medeniyeti Dördüncü Uluslararası Kongresi, Organizatör: IRCICA ve         Makedonya Bilimler Akademisi (MANU), Üsküp 13-17 Ekim 2010 (Fourth         International Congress on “Islamic Civilisation in the Balkans”, Skopje,         Macedonia, 13-17 October 2010).
Meslekî Üyelik Kurumları
1. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (ISAM), İstanbul (Araştırma Uzmanı).  2. L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI), Budapest-Palermo-      Krakow- Sassari (Üye).  3. International Society for the Sociology of Religion (ISSR), Zagreb (Üye).  4. Center for Oriental Languages and Cultures, St. Kliment Ohridski University,      Sofia, Bulgaria (Üye).
23 Ocak 2013
8664 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07