Prof. Dr. İBRAHİM ÇAPAK

Adı Soyadı: İBRAHİM ÇAPAK
Doğum Tarihi: 05 Ocak 1971 

 

 

Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
İlahiyat Fakültesi
Marmara Üniversitesi
1994
Y. Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri (Din Felsefesi)
Marmara Üniversitesi
1997
Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri
Ankara Üniversitesi
2003
Doçentlik
Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)
Sakarya Üniversitesi
2006
Profesörlük
Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)
Sakarya Üniversitesi
2012
 
Profesörlük
Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)
İstanbul Üniversitesi
2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:

“Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Bursalı İsmail Hakkı’da Uluhiyyet”, MÜSBE 1997.

Danışman:Prof.  Dr. Necip Taylan.

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı:

“Ebu Hamid el-Gazali’nin Mantık Anlayışı”, AÜSBE 2003.

Danışman: Prof .Dr. Tahir Yaren.

 

Görevler: 
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 1995-1997
Arş.Gör. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1997-1998
Arş.Gör. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998-2003
Dr. Ar.Gör. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2003-2006
Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2006-2012
Doç. Dr. Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı 2008-2013
Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk. Yrd. 2008-2013
Doç. Dr. SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd. 2009-2011
Prof. Dr. SAÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-2013
Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2013-

 

ESERLER 
 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B1. Çapak, İbrahim., “Porphyrios ve Ebherî’ninİsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’ninİsagoci’si”, Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara 7-8 Ekim 2004. Ankara 2005, s.101-117.

B2. Çapak, İbrahim, “İbnHazm’ın Mantık Anlayışı” Uluslararası Katılımlı İbnHazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, Bursa,

B3. Çapak, İbrahim, “Yusuf b. Osman İskilibi’ninLisanü’l-Mantık Fi Maarifi’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’ninİsagoci’si ile Karşılaştırması” Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum

B4. Çapak İbrahim, “Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları”, 9-11 Ekim 2008 Sivas.

B5. Çapak İbrahim, “Amidi’nin Mantık Anlayışı”, 24-26 Ekim 2008 Diyarbakır

B6. Çapak İbrahim, “Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler”, 9-11 Ekim 2009 Çorum.

B7. Çapak İbrahim, Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler (Syllogisme inOurCulture: ExaplesforSyllogisem in Qur’anandHadith), 4-6 November (Kasım) 2009, Fatih UniversityPress, Jakarta-Istanbul-Seuol 2009, s.149-159.

B8. Çapak, İbrahim, “Mevlana Mesnevisi ve Mantık”, 900. Vefat Yılında  UluslararasıGazzali Sempozyumu9-11 Mayıs 2011 Uruniyye/İran (Yayınlanacak)

B9. Çapak, İbrahim, “Gazali Mantığında Burhan” 7-9 Ekim 2011 (Yayınlanacak)

B10. Çapak, İbrahim, “TheLogic of AvicennaFromtheViewpoint of Shristani”, 7-9 Aralık 2011, Fokuako, Japonya.

B11. Çapak, İbrahim, “Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları”Uluslar arası Süryani Sempozyumu 20-22Nisan 2012Mardin (Yayınlanacak)

B12. Çapak, İbrahim, “Yahya b. Adiy ve NasiruddinTusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi” I. Internasional Conference on Humanitis: TheSpiritualQuest in Humanities adlı uluslar arası sempozyum, 10-14 Mayıs 2012 (Yayınlanacak)

B13. Çapak, İbrahim, “İmam Şâfiî ve Mantık”, 30-31 Mart 2013 İstanbul (Yayınlanacak)

B14. Çapak, İbrahim, “Nefis Kaynaklı Problemlerin Aşılmasında Maneviyat: İsfehani Örneği”, 2nd International Conference on Humanities “CrisesandSpirituality” 17 – 19 May 2013, Tirana, Albania2013 Arnavutluk (Yayınlanacak)

 Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Çapak, İbrahim, TheFormation of Knowledge andDisputation (al-Jadal) in Gazali’sLogic, Journal of IslamicResearch, v 3, no 2 December 2010. p. 129-142

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Çapak, İbrahim, “İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı”,Felsefe Dünyası, Sayı 39, 2004/1, s. 144-158.

D2. Çapak, İbrahim, “Ebi Salt Dani’ninModalite Anlayışı”,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/2004, s. 69-92.

D3. Çapak, İbrahim, “Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi”,Felsefe Dünyası, Sayı 40, 2004/2, s. 108-128.

D4.Çapak, İbrahim, “Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri”, Dini Araştırmalar Dergisi, c. 8, Sayı 23, 2005, s. 135-150.

D5. Çapak, İbrahim, “Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei”,Dini Araştırmalar Dergisi, Sayı 18, 2004, s. 65-74.

D6. Çapak, İbrahim, “Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı”,Felsefe Dünyası, Sayı. 38, 2003/2., s.149-161.

D7. Çapak, İbrahim, “Ebi Salt Dani ve İbnTumlus’un Önerme Anlayışları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2006.

D8. Çapak, İbrahim, “Stoa Mantığında Önermeler”,Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2, s. 183-196.

D9.Çapak, İbrahim, “İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış”,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/2004, s. 25-42.

D10.Çapak, İbrahim, “İbnHazm Mantığında Kıyas”, Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1

D11.Çapak, İbrahim, “Gazali’ye Göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri”, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1.

D12. Çapak, İbrahim, “Gazali’nin Kıyası Kur’an’a Uygulaması”, İslami İlimler Dergisi, Sayı 2, 2006.

D13. Çapak, İbrahim, “Bir Arşiv Belgesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Yıllarında Bingöl’ün Oğnut Nahiyesi Üzerine Bazı Düşünceler” Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yıl1 Sayı 2 Bahar 2008, s. 25-33

D14. Çapak, İbrahim, “İbnHazm’ın Mantık Anlayışı”, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, 2007, Sy. 8. s. 23-46.

D15. “Aristoteles, Stoacılar ve İbnRüşd’ün Kıyasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19/2009, s.,47-68

D16. “Harizmi’ninMefatihu’l-Ulum’unda Mantık”, İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 47-58.

D17. Çapak, İbrahim, “Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları”Uluslar arası Süryani Sempozyumu 20-22Nisan 2012Mardin (ArtukluÜnv. Sos Bil. Dergisinde yayınlanacak)

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çapak, İbrahim.,“Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur’an’a Uygulanması”, İslam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8-9 Kasım 2002, Ankara 2003, s. 233-256.

E2. Çapak, İbrahim.,“Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi”, “I. Kahramanmaraş Sempozyumu”, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş 2005, C.I., s. 89-99.

E3. Çapak, İbrahim, “Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanmasi Üzerine Bir Deneme”, ‘Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı’ Sempozyumu,19-22 Nisan 2007, Çorum, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Aralık 2007, Çorum s. 469-480.

E4. Çapak, İbrahim, “Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi”, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006, I. Bingöl Sempozyumu, Ankara 2007, s. 99-109.

E5. Çapak, İbrahim, “Evliya Çelebi Seyehatnamesi’de Bingöl” 25-27 Temmuz 2008, II. Bingöl Sempozyumu, Ankara 2009, s. 197-209.

E6. Çapak, İbrahim, “Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması”, Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kologyumu,1-2 Ağustos 2009.

E7. Çapak İbrahim, “İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Tahlil”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009.

Diğer Yayınlar

F1. Çapak, İbrahim, Stoa Mantığı ve Farabi’ye Etkisi, Ankara 2006.

F2. Çapak, İbrahim, Gazali’nin Mantık Anlayışı, Ankara 2005.

F3. I. Bingöl Sempozyumu (Yay. Haz., M. Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Ankara 1008.

F4. II. Bingöl Sempozyumu (Yay. Haz., M. Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak) Ankara 2009.

F5. Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kologyumu, (Edt. Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Doç. Dr. İbrahim Çapak). 2011

F6. Çapak, İbrahim, Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Ankara 2011.

F7. Çapak, İbrahim, Anahatlarıyla Mantık, Ensar Yayınları 2012

Kitapta Bölüm

“Maturidi ve Mantık Literatürü”, Doç Dr. İbrahim Çapak, Ar. Gör. Harun Kuşlu Maturidinin İnanç Dünyası,(Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür Bakanlığı Ankara 2011.

“Mantık Tarihinde Râzi” (Edt. Ömer Türker) (İSAM yayınlanacak)

“Mantık” İslam Mantık Tarihi (Edt. Cüneyt Kaya)(İsam yayınlanacak)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tercümeler

F3. Michael E. Marmura, “Gazali’nin Mantık ve Dini Olamayan İlimlere Bakışı”,(Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/2005, s. 121-133.

 F4. Notlar Tony Street, “İbn Sina’dan Sonra Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’ın Arap Modal Mantığı İle İlgili Çalışmaları Üzerine” (Çev. Dr. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2006.

F5.NicholasRescher, Ebu Salt Dani’ninModal Kıyaslar Hakkındaki Görüşleri (Çev. Doç. Dr. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24/2011.

Diğerleri

F5. Çapak, İbrahim, Doç. Dr. Recep Kaymakcan’ınGünümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, adlı kitabın tanıtımı, Dini Araştırmalar Dergisi, C.7. Sayı 19. Mayıs-Ağustos 2004. s. 377-380.

 F6. Çapak, İbrahim, Macit Fahri’ninİslam Ahlâk Teorileri(Çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan), adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 1, s. 189-192.

 F7. Çapak, İbrahim, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun Klasik Mantığa Giriş, adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 2, s. 241-244. Ayrıca İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 275-277.

F8. Çapak, İbrahim, MichelLelong’un(Çev. Prof. Dr. Ali Erbaş), İslamla Yüzleşen Batı adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 4. 2006.

F9. Çapak, İbrahim, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun Mantık Yanlışları, adlı eserinin tanıtımı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,sy. 14.

F10. Çapak, İbrahim, “I. Bingöl Sempozyumunun Ardından” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,sy. 14

F11.Çapak, İbrahim, “Mantık Anabilim Dalı Toplantısı”, İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 263-270.

Danışmanlığında Tamamlanan Tezler

Kösem, Kevser, İsmail Müfit b. Ali el-İstanbuli’ninŞerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi, haz. Kevser Kösem, Sakarya 2008. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

Takcı, Harun, İbnSînâ’nın el-Muhtasaru’l-Evsatfi’l-Mantık Adlı Risalesi Üzerine Bir İnceleme / haz. Harun Takcı.– 2009. 308 y.  (Yüksek Lisans).– Sakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

Adsoy, Şerefettin, Seyfuddin El-Âmidî’ninDekâiku’l-HakâikFi’l-Mantık Adlı Eserinin Tercüme Tahkik Ve Değerlendirmesi / haz. ŞerefettinAdsoy.– 2009. 124 y. (Yüksek Lisans).– Sakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

Emine Puse, Son Dönem Osmanlı İlmihallerinde İslam Dışı Dinler, haz. Emine Puse, 2010. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

Özbay, Muzaffer, Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesinde Gayri Müslim Mabedleri ve Ziyaretgayları, haz. Muzaffer Özbay, 2010. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

M. Nasih Ece, Cürcani’nin er-Risaletül Kübra fi’l Mantık Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi, 2011. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

M. Özkaya, Ahmet Bin Süleyman el-Halidi’ninRisale Fi’lİlmil Mantık Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi (Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Çapak)

Danışmanlığında Devam Eden Tezler

Doktora

Harun Kuşlu, NasireddinTusi ‘de Önermeler

ŞerafeddinAdsoy, Amidi’ninDekaiku’lHekaik Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

M. Nasih Ece, İbnRüşde Yargı Mantığı

Yüksek Lisans

B. Canlı, Davud b. Muhammed el-Hanefi el-Karsi’ninRisale fi’l-Mantık Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi

Neslihan Hızal, Ahdari’ninSüllem Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

Davut Takcı, Mantık Tarihinde Eleştirel Düşünce

Editörlük

İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010. (Sayı Editörü).

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Editör Yardımcısı)

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Editör) (2012-2013)

Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler

İlahiyat Fakültesi

Mantık İslam Felsefesi Tarihi İlk Çağ Felsefesi Yeniçağ Felsefesi Din Felsefesi

İslam Ahlak Felsefesi

Felsefe Tarihi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü Klasik Mantık Sembolik Mantık Rönesans Mantığı Bilim Felsefesi Yeniçağ Felsefesi Sosyoloji Bölümü Mantık I

Mantık II Yeniçağ Felsefesi

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

Bilgi Teorisi ve Mantık Osmanlıda Mantık Çalışmaları İbn Sina Mantığı Gazali Mantığı

Mantık ve İslami İlimler İlişkisi

Doktora Düzeyinde Verdiği Dersler

Farabi Mantığı İslam Felsefesinde Burhan Nazariyesi Osmanlı Düşüncesinde Eleştirel Düşünme Yöntemi

 

 

12 Kasım 2013
5723 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07