Prof. Mürteza BEDİR (Chair)

 ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

Curriculum Vitae, December 2013

MURTEZA BEDIR

Permanent address:

Istanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Kavalalı Sokak, No:1  A Blok  34091, Fatih / Istanbul

+90 212 532 60 64 ph / 27729

+90 212 532 62 07 fax

mbedir@Istanbul.edu.tr

murtezabedir@gmail.com

 

Current Position: Dean, Faculty of Theology, Istanbul University; Professor in the Department of Islamic Law

Education

1999                     PhD, Faculty of Arts, Manchester University, Dissertation Title: “Early Development of Hanafi Usul al-Fiqh (Legal Theory)”

1995                    LLM, Faculty of Law, SOAS, University of London

1992                    Undergraduate, Faculty of Theology, Marmara University

Appointments

2011-                   Professor of Islamic Law, Istanbul University

2005-2011        Associate Professor of Islamic Law, Sakarya University

2000-2005        Assistant Professor of Islamic law, Sakarya University

1993-2000        Research Assistant of Islamic Studies, Sakarya University

Fellowships, Grants and Visiting Positions

2007-2008         Visiting research fellow, Harvard Law School, Islamic Legal Studies Program, Harvard University, USA

2002-2003        Syrian Ministry of Education scholarship for research, Damascus

1994-1995        Turkish Higher Educational Council, master scholarship, UK

1995-1999        Turkish Higher Educational Council, PhD scholarship, UK

Projects

 1. Central Asian Legal Literature as a Source for Pre-Ottoman Turkish Legal History: The Example of Waqf Law, TUBITAK (Turkish Academy of Science and Technology), SOBAG Project, February 2009-September 2011.
 2. Waqi‘at Literature as a Medium of Legal Interpretation: Hanafi/Central Asian Law up to Mongol Period. Harvard Law School, Islamic Legal Studies Program, 2007-2008.

Courses Taught

Quests for Theory and Method in Contemporary Islamic Thought

Early History of Islamic Disciplines

World Legal Traditions

Law and Society in Islamic Civilization

New Trends in Islamic Legal Theory

Islamic Law and Modernism

Islamic Legal Studies in the West

Reading in Classical Legal Theory

Islamic Law: Concepts and Institutions

Islamic Legal Philosophy

Editorship

Editor, Journal of Sakarya Üniversity Faculty of Theology, 2009- January 2011

Member, Advisory Board, Islamic Law and Society, 2011-

Member, Editorial Board, Journal of Business Ethics, 2008-

Member, Editorial Board, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Marmara University Faculty of Law, 2006-present.

Member, Editorial Board, Usul Dergisi, Sakarya, 2005-present.

Advisory Board, İslam Hukuk Araştırmaları Degisi, Konya, 2003-present.

Advisory Board, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 2003-present.

Postgraduate dissertations supervised:

Completed M.A.

 1. Şerafettin Sökülmez, “Sunullah Efendi’nin Fetavası Işığında Osmanlı Boşanma Hukuku_Ottoman Law of Divorce in the Fatawa of Sun‘ullah Efendi”, Istanbul 2013.
 2. Hasan Güçlü, “Şeybani’nin K. El-Asl’ında İstihsan Kavramı-The Concept of Istihsan in the K. al-Asl of ash-Shaybani”, Sakarya, 2008.
 3. Hasan Basri Yıldız, “Mervezi’nin el-Muhtasar al-Kafi Adlı Eserinin Nikah Bölümü-Marriage Section in the al-Mukhtasar al-Kafi of al-Marwazi”, Sakarya, 2008.
 4. Arzu Yavuz, “Gaznevi’nin el-Havi’l-Kudsi Adlı Eserinin Giriş Bölümünün Tenkitli Neşri-Critical edition of the usul section of al-Hawi al-Qudsi of al-Ghaznawi”, 2007.
 5. Maitikuerban Piding, “Doğu Türkistan’da Hanefi Mezhebi-Hanafi School in Eastern Turkistan”, Sakarya, 2007.
 6. Kaliç, Hayriye, “Dürerü’l-Hükkam Şerhi Mecelleti’l-Ahkam’ın 1-65 Maddeleri: Metin ve İnceleme-Article 1-65 of Durar al-Hukkam Sharhu Majallah al-Ahkam”, M.A., 2006.
 7. Şenol Saylan, “İbn Abidin’de Hanefi Mezhebinin Kuramsallaşması-Theorization of Hanafi School by Ibn ‘Abidin”, M.A., 2004.

Continuing

M.A.

 1. Abdullah Şen, “Ali Suavi’nin Hukuku’ş-Şevari’ Risalesi_Ali Suavi’s Treatise on Road Traffic”, 2010-
 2. Kamil Yelek, “İslam Hukukunda Vadin Bağlayıcılığı_Binding Nature of Promises in Islamic Law” 2012-
 3. Yasin Erden, “İstibdal Risaleleri_Treatises on Exchanging Waqf Properties”, 2012-
 4. Shahin Kanjanov, “Ali Cevheri’nin Nisabü’l-İhtisab Çevirisi Çerçevesinde Klasik Dönem Osmanlı Hisbe Doktrini_Ottoman Hisbah Doctrine in the Work of Ali Cevheri’s Nisab al-Ihtisab Tercümesi”, 2013-

PhD

 1. Hasan Güçlü, “”, “Ebu Hafs en-Nesefi’nin el-Manzume adlı eseri örneğinde Hanefi Mezhebinde İlm-i Hilaf_Abu Hafs an-Nasafi’s al-Manzumah and the Science of Disagreement in the Hanafi School of Law”, 2012-
 2. Muharrem Midilli, “Örfi-Şer’i Hukuk Ayrımının İslam Kamu Hukuku Açısından Değerlendirilmesi_Ottoman Kanun and Shari‘ah in the Light of Islamic Public Law ”, 2012-
 3. Elif Dursunüst, “İslam Hukukunda Allah Hakkı Kul Hakkı Ayrımı_The Distinction Between The Rights of Allah and the Rights of Man”, 2012-
 4. Mansur Koçinkağ, “Fıkıh ve Hadis Disiplinleri Açısından İslam Hukukunun Erken Dönem Oluşumu_Early Development of Islamic Law in the Light of Early Hadith and Fiqh Treatises”, 2013-
 5. Mustafa Yavuz, “Kefevi’nin Ketaib’i Özelinde Bir Osmanlı Fakihinin Gözüyle Hanefi Mezhebinin Teşekkülü_The Formation of the Hanafi School of Law according to the Ottoman Jurist al-Kafawi”, 2013-

Publications

Books

 1. Buhara Hukuk Okulu: 10.-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme (Bukharan Law School: An Analysis on 10th-13th Centuries Central Asian Waqf Law) (in Turkish), Edam Yayıncılık, Istanbul 2010.
 2. Critical Edition of Ta’wilat al-Qur’an of Abu Mansur al-Maturidi, volume XIII, Istanbul 2008.
 3. Kurban Kitabı (The Book of Sacrifice) (in Turkish), Ensar Neşriyat, Istanbul 2007.
 4. Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet (The Universal Message of the Prophet Muhammad: Sunnah) (in Turkish), TDV ISAM Yayınları, Istanbul 2006.
 5. Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi (Fiqh, Madhhab and Sunnah: The Authority of the Prophet in the Hanafite Legal Theory) (in Turkish), Ensar Neşriyat, Istanbul 2004.

Edited Volumes

 1. With Ali Erbaş, et all, Uluslararası İznik Sempozyumu (5-7 Eylül), Istanbul 2006.
 2. With Muharrem Kılıç, Oryantalist İslam Hukukçuları Özel Sayısı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, issue 4, Konya 2004.

Articles and Chapters

 1. “Jassas”, in: Islamic Legal Thought: A Compendium of Muslim Jurists, eds. Oussama Arabi, David S. Powers and Susan A. Spectorsky, Leiden: E.J. Brill, 2013, 147-166.
 2. “Kelamcı ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülahazalar”, İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM, 29 (Istanbul 2013), 65-97.
 3. İslâm Düşünce Geleneğinde Naklî İlim Kavramı ve İbn Haldûn”, İslam Araştırmaları Dergisi, ISAM, 15 (2006, Istanbul 2008), 5-31.
 4. “Klasik Hanefi Fıkıh Teorisinin Hikayesi”, in: S. Erdem ve S. C. Kaya (eds.), İslam ve Klasik, Istanbul, 2008, 79-93.
 5. “Bukharan Hanafism and the Mashayikh: an Analysis through the Law of Waqf as Expounded by Burhan al-Shari‘a al-Bukhari (616/1219)” in: Andreas Christmann & Robert Gleave (eds.), Colin Imber Festschrift, Oxford: University Press, 2007.
 6. “Osmanlı Kuruluş Asrında (1389’a kadar) İlmiye’ye dair bir Araştırma: İlk Fakihler”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 1 (2006), 23-39. “Interacción de Sufismo, Derecho, Theología y Filosofía: Un místico no-sufí de los siglos IV-V/X-XI”, “Interplay of Sufism Law and Theology: An Early Eleventh Century Example”, El Sufismo y las normas del Islam. Trabajos del IV Congreso Internacional de Estudios Jurídicos Islámicos: Derecho y Sufismo, edición y traducción Alfonso Carmona, Murcia 2006, 15-34 (Spanish), 253-270 (English).
 7. “Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı, 3:5 (2005), 27-84.
 8. “Abdürrezzak es-Senhuri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Modern İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 6 (2005), 439-448.
 9. Fıkıh to Law: Secularization through Curriculum”, Islamic Law and Society, 11:3 (2004), 378-401.
 10. “Reason and Revelation: Abu Zayd ad-Dabusi on Rational Proofs”, Islamic Studies, 43:2 (2004), 227-245.
 11. “Oryantalizm ve İslam Hukuku”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Oryantalist İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 4 (2004), 11-42.
 12. “The Problem of Usul al-Shashi”, Islamic Studies 42:3 (2003), 415-436.
 13. “The Power of Interpretation: Is Istihsan Qiyas?”, Islamic Studies 42:1 (2003), 7-20.
 14. “An Early Response to al-Shafi‘i ‘Isa b. Aban on Prophetic Report (Khabar)”, Islamic Law and Society, 9:3 (2002), 285-311.
 15. “Is There a Hanafi Usul al-Fiqh?”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (2002), 163-172.

Review articles

“M. Hayri Kırbaşoğlu’nun Sünnet-Hadis Projesi-The Sunnah Project of a Turkish Scholar, M. Hayri Kırbaşoglu” (in Turkish)”, İslam Araştırmaları Dergisi, ISAM, 9 (2003), 111-128.

Encyclopedia Articles

 1. “Vikayetü’r-rivaye”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 2. “Üstruşeni”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 3. “Usulü’s-Serahsi”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 4. “Takvimü’l-edille”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 5. “Tacüşşeria”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM. 
 6. “Sünnet”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 7. “Senhuri”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 8. “Schahct, J.”, DİA İslam Ansiklopedisi, İSAM.
 9. Mütekaddimin”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 10. “Nesefi, Ebü’l-Berekat”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 11. “Osman el-Betti” DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 12. “Pezdevi”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 13. “Rahbiyye”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 14. “Risale”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 15. “Schahct, J.”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.
 16. “Senhuri”, DİA İslam Ansiklopedisi, ISAM.

Paper-Presentations

 1. “Şeriat ve Siyaset: Özel Hukuk-Kamu Hukuku Ayrımı mı?_Sharia and Siyasah: Is This a Separation between Public and Private Law?”, Devlet: Gelenek ve Gelecek Arasında_State: Between Tradition and Future, Internatinal Symposium, İSAR, Istanbul, 20-21 December 2013.
 2. “Selefilik ve Fıkhi düşünmeye Etkileri_Salafiyya and its Impact on Fiqhi Thinking”, Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı_International Symposium on Salafism in History and Today, İSAV, 8-10 November 2013, Istanbul.
 3. “Alternatif Mealler Meselesi Çerçevesinde Akif Mealinin Tefsir Geleneğimizle İlişkisi_Mehmet Akif’s Qur’an Translation and its Relation to Tafsir Tradition”, Direnen Meal: Akif Meali Uluslararası Sempozyumu,  6-7 April 2013, Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Istanbul.
 4. 4.       “Vakıf Doktrini: Doğuşu ve Gelişimi_Waqf Doctrine: Its Birth and Later Development”, İLEM Seminars on Waqf, Law and Society, 6 April 2013, Istanbul, Üsküdar.
 5. 5.       Tahkik Çalışmalarında Nüsha Seçimi Problemleri_Problems of Selecting Manuscript Copies for Critical Edition”, İkinci Klasik Projesi, Uluslararası Tahkik Çalıştayı (Metodlar ve Sorunlar_Project of the Second Classics: International Workshop of Critical Edition), 8-9 December 2012, İSAM, ISTANBUL.
 6. 6.       “Islamic Legal Studies in the West and the Islamic World: Past and Current Trends and Research Gaps”, Current Trends and and Questions of Islamic Theological Research, the University of Osnabrück, the Centre for Intercultural Islamic Studies, 13 Kasım 2012.
 7. “Vakıat Metinleri Işığında Orta Asya’da Vakıf Kurumu_Waqf Institution of Medieval Central Asia According to Waqi‘at Texts”, Orta Asya’da İslam Medeniyeti, II. Uluslararası Sempozyumu_II. International Conference on Islamic Civilization in Central Asia, Kirgiz-Turkish Manas University, 12-15 October 2012, Bishkek, Kirgizstan.
 8. “Some Considerations about Islamic Perspectives on the Beginning of Life”, 2nd International and Interdisciplinary Conference on Health Culture and Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine Perspectives from Turkey and Central Europe, September 13-15, 2012, Istanbul Turkey.
 9. “As-Siyasa ad-diniyya vs. as-siyasa al-hissiyya: al-Hasiri’s (5th/11th Century, Central Asia) Conception of the Relationship between Temporal Power and Religious Power”  Seventh Islamic Legal Studies Conference “Islamic Law and the State: Doctrine and History”“İslam Hukuku ve Devlet: Doktrin ve Tarih”, ISILS ve Türk Tarihi Kurumu İşbirliğiyle, 30 Mayıs-1 Haziran 2002, Ankara.
 10. 10.   “Dini Hayatın Fıkhî Boyutu: Hanefilik_Fiqh Dimension of Religious Life: Hanafism in Cenral Asia”, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Sempozyumu_ Ages of Development of Turkic Culture II: A Conference on New Insights on Transition from Central Eurasia to Front Asia, 18-22 April 2012,  Ahmet Yesevi University, Turkistan Kazakhstan.
 11. 11.   “Osmanlı Hukukunun Zemini Olarak Buhara Hukuk Okulu_Bukharan Law School as a Basis for Ottoman Law”, İSAR Comparative Law Study Group, Ottoman Legal Thought Seminars I , 10.03.2012, İSAR, Üsküdar.
 12. 12.   The Impact of Bukharan Legal Tradition on Ottoman Law”, Osmanlı’da ve Hint Alt-Kıtası’nda Fıkhın Tatbiki (Application of Islamic Law in the Indian Sub-Continent and the Ottoman State), International Colloquium, İSAM- Fiqh Academy of India, Istanbul, October 15-16, 2011.
 13. 13.   “Bir Kelamcı Usulcü Olarak Fahreddin er-Razi”, Vefatının 800. Yıldönümü Vesilesiyle Fahreddin er-Razi (On the Occasion of 800th Anniversary of Death of Fakhr ad-din ar-Razi), December 25-26, 2010, İSAM, Istanbul.
 14. “Buhara/Orta Asya Hukuk Okulunun Osmanlı fetva Edebiyatının Şekillenmesindeki Yeri”, Osmanlı’da Fetva ve Fetva Mecmuaları Atölye Çalışması (Ottoman Fetwa and Fetwa Collections Workshop), Bilim ve Sanat Vakfı, Istanbul, November 6–7, 2010.
 15. “The Law of Charitable Foundations in Islam: A Comparison with Roman-Byzantine, Sassanid Laws”, Byzantine and Ottoman Civilizations in World History, a Symposium Sponsored by Istanbul Şehir University and the World History Association, October 21-24, 2010, Istanbul, Turkey.
 16. “Medieval Central Asian Fatwa Literature: Insights into Historical Research”, September 20, 2010, Biruni Institute for Oriental Studies, Tashkent, Uzbekistan.
 17. “The Legal Manuscripts of Central Asia: 4th/10th-7th/13th Centuries”, The Sixth Islamic Manuscript Conference: Central Asian Islamic Manuscripts and Manuscript Collections 8-July 10, 2010, Queens’ College, Cambridge, UK.
 1. “Ebussuud’un Hayatı,  Hukuk Düşüncesinin Teşekkülü ve Buhara Fetva Geleneğiyle İrtibatı” Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası-I Osmanlı Düşünce Tarihi Çalışma Grubu (Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üniversitesi) (History of Ottoman Thought Meetings Ebussuud and His World of Thought –I, Organized by the History of Ottoman Thought Study Group [Harvard University, ISAM, Sabancı University]), İSAM, Istanbul, July 31- August 1, 2010.
 1. “Batıda Teoloji Araştırmaları ve Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri: Bir Mukayese”, İhtiyaç ve Beklentiler Açısından Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri (on the 50th Anniversary of Marmara University Faculty of Theology), November 19, 2009, Marmara University, Theology Faculty, Istanbul.
 2. “Klasiklerle Aramızdaki Mesafe”, IV. Dini Yayınlar Kongresi: Dini Klasikler, October 30-31, 2009, Ankara.
 3. “Custom in the Waqi’at Texts: Solution to a Paradox?”, The Sixth International Conference on Islamic Legal Studies, “Islamic Law and Custom,” University of Exeter, UK, July 13-15, 2009.
 4. “Matüridi Usulü: Gerçek mi Kurgu mu?-Maturidi Usul: Myth or Reality, International Conference on Maturidi and Maturidiyya, Istanbul, 22-24 May 2009.
 5. ”Hanefi Mezhebinin Abbasi Bağdat’ında Yükselişi ve Zayıflaması”, International Symposium on Baghdad (Madinat al-Salam) in the Islamic Civilization, November 7-9, 2008.
 6. “Fatwa as a Tool for Legal Interpretation: Hanafi Waqi‘at Literature of Central Asia”, Harvard Law School, ILSP, Cambridge, USA, February 14, 2008.
 7.  “11. Yüzyıla Ait Bir Medrese ve Bir Hastane Vakfiyesi Bağlamında Türk İktisat Tarihi Kaynağı Olarak Vakıf Külliyatı”, Birinci Türk İktisat Tarihi Kongresi, Septemper 7-8, 2007, Marmara University, Istanbul.
 8. “Central Asian Imprint on Hanafi Legal Thought and Tradition”, IRCICA International Conference on Islamic Civilization in Central Asia, 3-7 Sempember 2007, Astanah, Kazakistan.
 9. “El-Kitab ve Fıkıh: Fıkhın kitaplaşma Serüveni”, Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, Sivas Kemalüddin İbn Hümam Vakfı, 5-7 Mayıs 2007, Sivas.
 10. “Oryantalizm ve Türkiye’de Din (İslam) Araştırmaları” Edvard Said Anısına Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu, Istanbul, December 9-10, 2006. Istanbul: Büyük Şehir Belediyesi Yayınları 2007, 221-231.
 11. “İbn Haldun’da Nakli İlim Kavramı”, Geçmişten Geleceğe İbn Haldun:Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak, İSAM, Istanbul June 3-4, 2006.
 12. “Osmanlı Beyliğinin Kuruluşunda Fakihlerin Rolleri-The Role of Scholar-Jurists in the Formation of Ottoman State”, International Conference on Iznik (Nicea), (5-7 September 2005), Iznik, 2006.
 13. “İlahiyat Fakültelerindeki İslam Hukuku Dersleriyle İlgili Teorik bir Değerlendirme”, İlahiyat Fakülteleri II. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 28-29 Mayıs 2005.
 14. “İmam-Hatip Liseleri’nde Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersleri”, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Çalışma Toplantısı, Değerler Eğitim Merkezi, Istanbul: Ensar Neşriyat, 2005, 211-226.
 15. “Hanefi Usulünde Bir Klasikleşmeden Söz Edilebilir mi?”, Klasiği Yeniden Düşünmek konulu Uluslararası Sempozyum, Bilim ve Sanat Vakfı, Istanbul, 8-10 Ekim 2004.
 16. “Oryantalistlerin İslam Hukukunun Mahiyetine Dair Tartışmaları”, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, 11-12 Mayıs 2002 (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, 371-389).
 17. “Hanefi Usulünün Kuruluş Aşamasında Akil-Vahiy İlişkisi ya da Hüsün-Kubuh Problemi”, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], Bursa, 2003.
 18. “Interplay of Sufism, Law and Theology: A Tenth/Eleventh Century Example”, Islamic Legal Studies Conference, Murcia, Spain, 7-12 Mayıs 2003.
 19. “Reason and Revelation in Islamic Legal Theory”, WOCMES, Mainz, Germany, September 2002.
 20. “Teaching Islamic Law in a Secular State”, International Summer Academy on the Local Production of Islamic Knowledge, Working Group Modernity and Islam, Istanbul: Yıldız Teknik University, September 3-14, 2001; Istanbuler Almanach, 33-5.
 21. “Is there a Hanafi Usul?”, EURAMES Triennial Conference, Gent, Belgium, 1999.
 22. “Isa b. Aban and the Theory of Khabar (Prophetic Report)”, BRISMES Annual Meeting, Birmingham, Selly Oak Colleges, 1998.
 23. “Is Istihsan Qiyas?”, International Conference on The Life Thought and Contribution of Abu Hanifah, International Islamic University, Islamabad, 1998.

Book reviews

 1. Nurit Tsafrir, The History of Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism, İslam Araştırmaları Dergisi, 17 (2007), 149-152 (pr. date 2008).
 2. Ruth A. Miller, Legislating Authority: Sin and Crime in Ottoman Empire and Turkey, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları 2 (2006), 138-145.
 3. Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh, Middle East Studies Association Bulletin, 33:1 (Summer 1999), 83.

Translations

From English to Turkish

 1. Stemmatik: Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yöntemi, Küre Yayınları, Istanbul  (Tr. Ed.: Orijinals: P. Maas, Textual Criticism, Oxford: Clarendon Pres, 1958; B. Bordalejo, “A History of the Stemmatic Approach to the Criticism of Texts”, 2. Chapter of the PhD Dissertation titled “The Phylogeny of the Tale Order in the Canterbury Tales”,  New York University, 2003; J. J. Witkam, “Establishing the stemma: fact or fiction?”, Manuscripts of the Middle East 3 (1988), 88-101).
 2. Humphreys, S. R., İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yayıncılık, Istanbul 2004 (Original title: Islamic History: A framework for Inquiry, 1991).
 3. Imber, C., Şeriat ve Kanun: Osmanlı’da İslami Hukuk ve Ebüssuud (Original title: Ebu’s-su‘ud: The Islamic Legal Interpretation, 1997), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul 2004.

Translated Articles and Chapters

 1. Hilmar Krüger, “Almanya’da İslam Hukuku Araştırmaları: İslam Hukukuna Dair Son Zamanlarda Yayınlanan Kitapların Değerlendirilmesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Oryantalist İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 4 (2004), 497-522.
 2. Nallino, A., “Hilafet”, Hazr. İsmail Kara, Hilafet Risaleleri: II. Meşrutiyet Dönemi, IV, 265-287, Klasik Yayınları, Istanbul, 2004.
 3. Ocak, A. Y., “Philosophy in the Seljuk and Beylik Periods”, eds. H. C. Güzel, C. C. Oğuz ve O. Karatay, Turks, 2. Middle Ages, 633-642, Yeni Türkiye, Ankara, 2002. (from Turkish to English).
 4. Yang, L., ve L. Vidovich, “Üniversiteleri Küreselleşme Bağlamında Konumlandırmak”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 2 (1), 209-202, Mayıs 2002.
 5. Stephen R. H., “Kültürel Bir Elit: İslam Toplumunda Ulemanın Rolü ve Konumu”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 391-418 (2001).
 6. Stephen R. H., “İslam Hukuku ve İslam Toplumu”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 261-286 (2001).

Research Interest

Islamic legal theory, especially Hanafi School of law

Reason and revelation in Islamic legal theory

Law and hadith

Islamic law and modernism

Islamic law and Orientalism

Historiography of law in Muslim world

Fatwa literature in Hanafi School

Law of religious endowment (waqf)

Conference Organization

 1. Member of Organizing Committee, History of Ottoman Thought Meetings: Ebussuud and His World of Thought-II Organized by the History of Ottoman Thought Study Group [Harvard University, ISAM, Sabancı University]) Sabancı University Karaköy Campus, Istanbul 15-18 December 2011.
 2. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları VI: “H. Yunus Apaydın”, (Meetings of Islamic Legal Thinking VI), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group), Istanbul, 25 Aralık 2011.
 3. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları V: “İbrahim Kafi Dönmez”, (Meetings of Islamic Legal Thinking V), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group), Istanbul, 11 Aralık 2011.
 4. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları IV: “Ali Bardakoğlu” (Meetings of Islamic Legal Thinking IV), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group), Istanbul, May 14, 2011.
 5. Member of Organizing Committee, “Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler”, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Bioethics Study Group, Istanbul, April 30, 2011.
 6. Member of Organizing Committee, History of Ottoman Thought Meetings: Ebussuud and His World of Thought –I, Organized by the History of Ottoman Thought Study Group [Harvard University, ISAM, Sabancı University]), İSAM, Istanbul, July 31- August 1, 2010.
 7. Member of Organizing Committee, “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri (Fetwa procedure of Contemporary Muslim Scholars on Bioethical Issues)”, ISAR Bioethics Study Group, Istanbul, June 5, 2010.
 8. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları III: Mehmet Savaş, (Meetings of Islamic Legal Thinking IV), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group),  Istanbul, January 6, 2011.
 9. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları II: Halil Günenç (Meetings of Islamic Legal Thinking IV), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group),  Istanbul, May 16, 2010.
 10. Head of Organizing Committee, Fıkıh Düşüncesi Toplantıları I: Hayrettin Karaman’la Bir Gün, (Meetings of Islamic Legal Thinking IV), İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Atölyesi (ISAR Comparative Legal Study Group),  Istanbul, January 21, 2010.
 11. Member of Organizing Committee, I. Türk Hukuk Tarihi Çalıştayı-1st Workshop of Turkish Legal History, Marmara University, Faculty of Law, 2 May 2009.
 12. Member of Organizing Committee, In Memory of Edward Said: International Orientalism Symposium, 9-10 December 2006, Istanbul.
 13. Member of Organizing Committee, New Trends in Human Rights, 26-29 May 2006, Istanbul.
 14. Member of Organizing Committee, International Conference on Iznik (Nicea), 5-7 September 2005, Iznik.
 15. Member of Organizing Committee, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları-Reconsidering Orientalism: Islamic Studies in the West, 11-12 May 2002, Sakarya.
10/12/2013
1912 hits

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00