Assoc. Prof. Ahmet Hamdi FURAT

Assoc. Prof. Ahmet Hamdi FURAT

Curriculum Vitae

Ahmet Hamdi Furat, Assistant Professor Ph. D.

Istanbul Universitesi Ilahiyat Fakultesi Islam Hukuku Anabilim Dalı

Faculty of Theology, University of Istanbul, Department of Islamic Law

Address: Baba Hasan Alemi Mah. Kavalali Sok. A-Blok Fatih Istanbul

Gsm: 00 90 533 477 94 79 Phone (Faculty): 00 212 532 60 64 / 26736 Fax: 00 90 212 532 62 07

e mail: ahmetfurat@gmail.com

Web Site: http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/?p=6367

 

Education

Ph. D., Department of Islamic Law, Faculty of Theology, Istanbul University, 2006

M.A., Department of Ottoman Institutions, Faculty of Letter, Istanbul University, 2001

B.A., Department of History, Faculty of Letter, Istanbul University, 1998

 

 

Academic Visitor, 2010-2011, Faculty of Oriental Studies, Oxford University.

 

 

Presentations in the International Symposiums

“Historicism of the Quran in point of Islamic Law”, Renaissance, Representation and Identity, Eurames/Brismes Conference, 12, 16 September 2005, Durham University, England.

“Relationship Between The First Hanafi Scholars And Ali B. Abi Talib&His Supporters In Kufa”, Brismes, 23-26 July 2006, University of Birmingham

“İslam Hukuku‟nda çevrenin Korunmasıyla İlgili Müesseselerden Biri İhyau‟l-Mevat (Ölü Toprakların Canlandırılması), (One of the Most Important Institutions in Islamic Law: Ihya al-Mawat) Çevre ve Din Uluslar arası Sempozyumu Bildiri Metinleri, I, 119-125.

“Şey ve İrade Kelimelerinin Tarihi Süreçte Sosyal Hayata Etkisi Bakımından Değerlendirilmesi”, (Assesment on the words of “Shay and Irada”) Lomonosov Moscow University, Institute of Asian and African Studies, 14th April 2008.

 

Books

Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Kûfe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi (Effect of Kufa’s Socio-Cultural Structure to the Formation of Hanafi Madhab), Istanbul 2007.

 

History of Ottoman Geographical Literature, Authors: Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, Ahmet Hamdi Furat, Istanbul 1999.

 

16. Asır Osmanlı Fakihleri ve Eserleri (Dönemin İslam Hukuku Tarihi Açısından Değerlendirilmesi), (Ottoman Jurists in 16th Century) 140 pp., İstanbul, 2011

 

Mualla b. Mansur ve Nevadir İsimli Eseri, (Mualla b. Mansur and his work: Nawadir)150 pp., İstanbul, 2011

 

Articles

“Ali Himmet Berki (1882-1976), Hayatı, Eserleri ve İslam Hukuku’na Katkısı” (Ali Himmet Berki, his life, Works and Contribution to the Islamic Law), Islam Hukuku Araştırmaları Dergisi (Journal of Islamic Law), number: 6, pp. 503-514.

“Sakızlı Mehmed b. Ali ve Surretu’l-Fetava Adlı Eseri” (Mehmed b. Ali al- Sakizi and His Work: Surrat al-Fatawa), Istanbul Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi (Review of Faculty of Theology at Istanbul University), number: 13, year: 2006, pp. 117-129.

Cemâleddîn Konevî ve Kitâbul-İ’câz Fi’l-İ’tirâz  Alâ’l-Edilleti’ş-Şer’iyye Adlı Risalesi, (Jamaluddin al-Konawi and his book: K. al-I’jaz fi I’tiraz ‘ala’l-Adillat al-Shar’iyya) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of Faculty of Theology, Istanbul University).

“Kadılkudatlık Müessesesinin Oluşumu ve İlk Kadılkudatlar”, (Formation of Institution of Qadilqudat and First Qadilqudats) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Review of Faculty of Theology, Istanbul University).

“Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek, “Şeyh el-Müfîd’e ait el-Mesâilu’s-Sâgâniye İsimli Risâle”, (An Example for Imamiya-Hanafi Polemic in 4th/5th Hijri Century: al-Masail al-Saganiya by al-Shayh al-Mufid) Marife, yıl: 8, sayı: 21.

 

10/12/2013
1452 hits

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00