Akademik

İLAHİYAT PROGRAMI AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İlahiyat fakültesi bünyesindeki programların akreditasyon sürecini başarıyla tamamlaması için bilgilendirme ve öz değerlendirme raporu oluşturma hizmetleri sunar. Böylece eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.


Koordinatör: Prof. Dr. Hidayet Aydar

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Mustafa Celil Altuntaş

Sekreter: Arş. Gör. Fatma Nur Şener

AKADEMİK FAALİYETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen akademik faaliyetleri planlamak ve eşgüdümle gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir birimdir. Koordinatörlük tarafından aylık ve haftalık olarak gerçekleştirilen toplantı, konferans, seminer ve okuma grupları ile bir taraftan fakülte bünyesindeki akademisyenlerin birikimleri diğer akademi mensupları ile paylaşılırken, bir taraftan da fakülte dışından değerli uzman ve araştırmacıların İlahiyat sahasındaki çalışmaları fakültemiz üyelerine tanıtılmaktadır. Koordinatörlük ayrıca, İlahiyat bilimleri içeriği çerçevesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik takviye ve geliştirme programları da organize etmektedir. Bu suretle fakülte öğrencilerinin alana dair kazanımlarının arttırılması, fakültede üretilen yayın ve projelerin nitelik ve nicelik bakımından yetkinleştirilmesi ve nihayet Türkiye'deki İlahiyat çalışmaları sahasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Koordinatör: Doç. Dr. Veysel Kaya

Eş-koordinatör: Doç. Dr. Süleyman Kaya

Sekreter: Arş. Gör. Dr. Hilal Livaoğlu Mengüç

PROJE DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Proje Destek Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik personeline proje hazırlama konusunda eğitim vermek, projeler hakkında bilgilendirmeler yapmak, proje duyurularını hatırlatmak, panel ve seminerler düzenlemek, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dışı kaynaklı projeleri teşvik edip yazımlarına rehberlik etmek için kurulmuştur. Koordinatörlüğün en temel hedefi, fakültemizi proje hazırlama ve gerçekleştirme konusunda istenen düzeye çıkarmaktır.

Koordinatör: Prof. Dr. Necmettin Gökkır

Sekreter: Arş. Gör. Rıdvan Talha Yücedağ


AKADEMİK YAYIN VE PERFORMANS İZLEME VE DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Akademik Yayın ve Performans İzleme ve Destek Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik personelinin yüksek ve prestijli dergilerde yayın yapmasını ve ürettikleri yayınların akademik çevrelerde tanınırlık kazanmasını desteklemek ve fakülte akademik yayın faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Koordinatörlüğün temel hedefi öğretim üyelerinin yayın performans ve kalitesinin yükseltilmesidir.

Koordinatör: Prof. Dr. Hakan Olgun

Sekreter: Arş. Gör. Dr. Merve Betül Üçer

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından fakültemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç̧ ve dış̧ kalite güvence sistemini kurmak, belirlenen kurumsal göstergeler doğrultusunda yapılacak çalışmaları üniversitenin Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla fakülte Kalite Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda koordinatörlüğümüzün, üniversitenin ilgili birimince belirlenen Kalite Yönetim Sistemi (KYS) için gerekli süreçleri uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak, KYS performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak, kalite standartlarını takip ederek KYS’nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

Koordinatör: Doç. Dr. Ahmet TEMEL

Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Abdullah Durmuş

Sekreter: Arş. Gör. Rabia SALUR