II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Düzenlendi

İslam Hukuku Anabilim Dalımız tarafından düzenlenen İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunun ikincisi 29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Hasan Paşa Medresesi’nde gerçekleştirildi.

Genç araştırmacılar arasındaki etkileşim ve entegrasyonu artırarak İslam hukuku alanındaki araştırmaların niteliğine katkıda bulunmayı amaçlayan sempozyumda, fıkhın güncel durumuna ilişkin tartışmalarla İslam iktisadı ve helal gıda gibi yakın dönemde öne çıkan problem alanlarına ilişkin tebliğlerin ağırlığı dikkat çekti.

Prof. Dr. Yunus Apaydın’ın, “Fıkıh İlmi Günümüze Ne Söyler?” başlıklı konuşmasıyla başlayan program, sözleşmelerdeki şartlar, varlık yönetim şirketlerinin uygulamaları ve borsadaki açığa satış işlemlerinin fıkhî açıdan analiz edildiği ilk oturumla devam etti.

Fıkıh usulü başlıklı ikinci oturumda sunulan tebliğlerde Neşru’l-‘arf isimli risalesi üzerinden İbn Âbidîn’in örf anlayışı ve siyaset kavramının bilhassa Hanefî geleneğindeki mezhebi savunma fonksiyonu ele alınıp bilişsel metafor ile Hanefî usul eserlerindeki mecaz teorisi mukayese edildi.

İslam iktisadı ve finansına ilişkin üçüncü ve dördüncü oturumlarda yapılan sunumlarda, İslâmî ve konvansiyonel finans kurumları küresel borçlanma olgusunun riskleri üzerinden mukayese edildikten sonra mikrofinans uygulaması ve fakirliğin azaltılmasındaki rolü, İslâmî finans açısından Çad’ın durumu, Malezya ve Endonezya’daki zekat uygulaması, zekatın gelir eşitsizliği ile yoksulluk sorununun azaltılmasındaki rolü ve krediye kolay ulaşımın kaynak israfıyla ilişkisi incelendi.

Gıda alanındaki fıkhî problemlerin tartışıldığı sonraki oturumda, aroma çözücü olarak gıdalara ilave edilen alkol, fermantasyon tekniği ve domuzdan elde edilen ürünlerin fıkhî analizi yapıldı.

Son oturumda, Ürdün fetva kurumunun işleyişi, İslam hukukundaki emanet kategorisi çerçevesinde bedene ilişkin tasarruflar ve Abdu’l-Gâfir b. Hüseyin el-Elma‘î’nin Menâkıbu’l-İmâmi’l-A‘zam Ebî Hanife adlı eseri değerlendirildi.

Sempozyum kapsamında, ayrıca, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından fıkhî bilgi üretiminde yöntem sorununun tartışıldığı bir panel düzenlendi.

Murat Sarıtaş