İslam Hukuku Anabilim Dalımız Moasker Üniversitesi'nden (Cezayir) Doç. Dr. Muhammed Rıza Rahhâlî’yi Ağırladı

İslam Hukuku anabilim dalımız tarafından 3 Mayıs 2017 tarihinde Moasker Üniversitesi (Cezayir) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Muhammed Rıza Rahhâlî’nin konuşmacı olduğu “Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ve Ârâuhu’l-Usûliyye” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Rahhâlî konuşmasında, Mâtürîdîlik gibi çok sayıda müntesibi bulunan bir itikadî mezhebin imamı olmasına rağmen tabakat ve teracim türü eserlerde Mâtürîdî’den pek söz edilmemesine dikkat çekti. Bu açıdan onunla, modern dönemde makâsıd merkezli fıkıh düşüncesinin en önemli eseri kabul edilmesine karşın modernleşme süreci öncesinde ilgi görmeyen el-Muvâfakât’ın sahibi Mâlikî fakîh Şâtıbî arasında benzerlik kurdu.

Mâtürîdî’nin fıkıh usulüne dair Meâhizü’ş-şerâi‘ ve Kitâbü’l-cedel isimli iki eser kaleme aldığı bilgisini aktaran Rahhâlî, bu eserler günümüze ulaşmasa da onun usule dair görüşlerini elimizdeki eserlerinden tespit etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Rahhâlî, Mâtürîdî’nin bilhassa Te’vîlât isimli tefsirinde çok sayıda usul kuralının zikredildiğini, bunlar arasında maslahat prensibiyle ilgili kuralların çok sayıda olduğunu belirtti. Ayrıca, onun Cüveynî ve Gazzâlî’den yaklaşık bir buçuk asır önce maslahat prensibinden söz etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

img-20170505-wa0013

img-20170505-wa0008