İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Yeni LogosuFakültemizin yeni logosu Üniversitemiz Senatosunda kabul edilerek kullanılmaya başlandı.

Yeni logomuzda Sahn-ı Semân Medresesi ve Fatih Câmi şadırvanı, Selçuklu motifleri ve fakültemizin kuruluşuna işaret eden 1900 tarihi bulunmaktadır. 

Logomuzun yeni modelinin tasarlanmasında İstanbul Darülfünûnu’nun orijinal logosundan ilham alınmıştır. 

Sağ-sol kenarlardaki daire içindeki motif, Darülfünûn logosunda da bulunmaktadır. Fakültemizin kadîm geçmişine atıfta bulunan bu motif Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan armalarının yanısıra Sultan II. Abdülhamid Han tuğrasında ve T.C. Emnyet Genel Müdürlüğü armasında yer alır. Bu motif Selçuklu eserleri olan Divriği Ulu Câmi, Çifte Minâreli Medrese, Burûciye Medresesi, Şifâiye Medresesi gibi mimarî eserlerimizde de bir süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Zaman zaman altı köşeli Davut ve beş köşeli Süleyman Yıldızı ile karıştırılan bu şekil, aslında Türk-İslam motifi olup her bir köşesi "merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik ve Rabbine şükretmek" anlamlarını içeren 8 köşeli "Selçuklu Yıldızı" olarak adlandırılır.


Logonun merkezinde Fatih Câmii içinde yer alan Sahn-ı Semân Medresesi’ni temsil eden bir görsel kullanılmıştır. Bu vesile ile tecrübî ilimlerin yanı sıra dinî ilimlerin de eğitimi yapılan bu medresedeki ilmî geleneğin fakültemiz tarafından devam ettirildiği vurgulanmıştır. 

Alt kısımdaki 1900 tarihi de yeni logoda değişiklik arz eden hususlardandır. Bilindiği gibi Darülfünûn-ı Şâhâne, II. Abdülhamid’in 25. cülûs yıl dönümünde (31 Ağustos 1900) açılmıştır. Bu müessesenin şubelerinden biri de daha sonra İlahiyat Şubesi adını alan Ulûm-i Âliye-i Dîniyye’dir. Fakültemiz 14 Eylül 1900 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamış, ilk mezunlarını da 24 Ağustos 1905 tarihinde vermiştir. Bu bilgiler ışığında fakültemizin kuruluş tarihi olarak 1900 yılını esas almak hem tarihsel sürece hem de üniversitemizin ilmî geleneğine uygun düşmektedir. 


Rumeysa Eriş ve Rabia Eriş tarafından tasarlanan yeni logumuzun hayırlı olmasını diliyoruz.