Osmanlı ve Hindistan'da Fıkhi Miras- Uluslararası Çalıştay

 Matbu ve Mahtût Eserler Işığında


Osmanlı ve Hindistan’da Fıkhî Miras


27-28 Şubat 2016


    Osmanlı-Hindistan ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. İstanbul’un fethini müteakip başlayan bu ilişkiler Osmanlı’nın 1517’de Mısır ve Hicaz’ı almasıyla ivme kazanmıştır. Hilafetin Osmanlı’ya geçtiği bu tarihten itibaren Hindistan Müslümanları, Osmanlı’yı kendilerinin hamisi olarak görmüşlerdir. Nitekim Portekizlilerin Hindistan’a yerleşmeleri üzerine Osmanlı Piri Reis ve Seydi Ali Reis gibi kaptanların emrindeki donanmalarını Hindistan’a göndererek oradaki Portekiz varlığına son vermeye çalışmıştır. Osmanlı-Hindistan münasebetleri Babürler döneminde düzenli diplomatik ilişkiler şeklinde tezahür etmiş ve bu durum Osmanlı-Babürlü ilim adamları ile ediplerin karşılıklı etkileşimine zemin hazırlamıştır.

Osmanlı-Hint ilmi ve entelektüel münasebetleri erken dönemlerden itibaren zengin bir içeriğe sahip olarak ilerlemiştir. Her iki bölgede yaşayan ilim adamları, mütefekkirler ve edipler arasında sürdürülen fikir alışverişi çeşitli ilimlerin gelişmesine yol açmıştır. Bu ilimlerin başında fıkıh gelmektedir. Fıkıh alanında yapılan çalışmaların önemli bir yekûn tutmasında çeşitli faktörler etkin rol oynamakla beraber Hint ve Osmanlı fukahasının Hanefî ve Matüridî kimliğinin önemli bir etkisi olsa gerektir. Ancak bu alandaki etkileşim henüz ciddi çalışmalara konu edilmemiştir.


İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 

(İSAR)

, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hindistan Fıkıh Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği bu çalıştayda yazma ve matbu eserler ışığında Osmanlı ve Hindistan fıkıh mirası incelenecektir. Bu çerçevede Hint ve Osmanlı ulemasının Osmanlı döneminde ortaya koydukları eserler ışığında aşağıdaki konular üzerinde durulması hedeflenmekle beraber konular bunlarla sınırlı değildir:

* Fakihler

* Hint-Osmanlı Fukahasının İlmi Etkileşimi

* Fetva Eserleri

* Yargılama Sistemi

* Usûl ve Fürû‘ Eserleri

* Şerh, Haşiye ve İhtisar Çalışmaları

* Fıkıh Eğitimi

* Fıkhî Müesseseler

* Fukaha Yönetim İlişkisi

* Sömürge Dönemi Tavır Alışlar İstanbul’da 

27-28 Şubat 2016  tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır.

Çalıştay Tarihi ve Yerleri

27 Şubat İstanbul İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

28 Şubat İSAR Konferans Salonu 2016


İletişim

İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI (ISAR)

Adres: Selami Ali Mah. Selanikliler Mezarlık Sok. No: 44 Üsküdar İstanbul, Türkiye


Tel :

 + 90-216-3109920 

Fax : 

+ 90-216-3912633Web siteleri:

sempozyum.isar.org.tr

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr

http://www.ifa-india.org/

Tebliğ Kitapçığı (Tıklayınız)Fikhi-Miras