Prof. Dr. Recep Alpyağıl Hocamızın Yeni Kitabı: İlmü'n-Nefs Tercümesi

Prof. Dr. Recep Alpyağıl tarafından Babanzâde Ahmed Nâim'in İlmü'n-Nefs Tercümesi adlı kitabı yayımlandı. Bu eser, felsefe dili olarak Türkçe açısından bir vesika olma özelliği taşımaktadır. Yapısökümcü bir anlamda, metindeki dipnotlar metnin kendisi kadar dikkate değerdir. Bu notlarda okur, bugün de kullanmakta olduğumuz felsefe terimleri hakkında ayrıntılı tahliller, eleştiriler ve teklifler bulacaktır. Ayrıca “Kadercilik” maddesinde, Fransız oryantalizminin güçlü bir tenkidi vardır. Bu ek-ler, eseri tercüme havasından çıkarıp tercüme-ek-telif şekline sokmaktadır. Ki bu ek-lerde yer alan performans, bir felsefeci olarak Ahmed Naîm’in kimliğini daha yakından görmeye imkân tanımaktadır. Diğer taraftan İlmü’n-Nefs Tercümesi’nde modern psikoloji konuları, metafizik boyutlarıyla birlikte işlenmektedir. Bu yönüyle eser salt fizyolojiye indirgenmiş psikoloji anlayışının ötesinde, daha bütünlüklü ve derinlikli bir psikoloji tasavvurunu mümkün kılmaktadır. 


İlmü’n-Nefs Tercüme’sini yazan Ahmed Nâim Bey, Dârülfünûn Edebiyat Şubesinden Mezun olan efendilerle hey’et-i ta'lîmiyye” nin  yer aldığı aşağıdaki resimde görülmektedir

Sandalyede oturanlar sağdan itibaren: Fehmi Bey, Şevket Bey, Safvet Bey, Reşat Bey, Akif Bey, [Ahmed] Naîm Bey, Ahmed Midhat Efendi, Dârülfünûn Edebiyat Şubesi Müdürü İsmail Hakkı Bey, Ahmed Hikmet Bey, Kemal Beyzade Ali Ekrem Bey, Hüseyin Daniş Bey, Şehbenderzâde Hilmi Bey

Resmin yayınlandığı yer: Şehbâl: Onbeş Günde Bir Neşrolunur ve Herşeyden Bahseder Risâle-i Musavvere, 15 Haziran 1328, 55, s. 125.Galeri