Gerekli Yönetmelik ve Yönergeler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki lisans eğitim öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümlerine öğrenci kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                c) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                ç) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

                d) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,

                e) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

                f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

                g) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci ve Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür.

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı /öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödeme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

                Lisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılamaz ve yenilenemez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılamaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

                a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Sonuç Belgesi, yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı Sonuç Belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair belge, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez.),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafeti ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4.5x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığı Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                (2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, bölümün kalan dersleri, kalan yarıyıl içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 11 – (1) Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 12 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi zorunlu ve seçimlik derslerin sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Bölümler, öğretim planları ve dersler

                MADDE 13 – (1) Fakültede ilahiyat lisans programı ve dünya dinleri kültürü bölümü eğitim-öğretimleri yapılır.

                (2) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar diploma çalışması (bitirme tezi), ve benzeri çalışmalardan oluşur.

                (3) Fakültede eğitim ve öğretim; yarıyıllardaki zorunlu ve beşinci yarıyıldan itibaren seçimlik derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği Senato tarafından kabul edilmiş öğretim planlarına, dersler ise yarıyıl sistemine göre yapılır.

                (4) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (5) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere ve seminerlere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmalarına haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (6) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

                (7) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 16 krediden az olamaz.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 14 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Fakültenin lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için; 168 kredi/saat dersi, Dünya Dinleri Kültürü bölümünden mezun olmaları için de 174 kredi saat dersi başarıyla tamamlamış ve diploma çalışmasını (bitirme tezini) yapmış olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın dışında, öğrenciler isteğe bağlı olarak bu derslerin herhangi birinden seminer çalışması da yapabilirler.

                (3) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

                (4) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planında belirlenmiş olan dersler içinden seçilebilir.

                (5) Bir seçimlik dersin öğrenci sayısı otuz kişiden fazla olamaz, o dersin açılabilmesi için en az on öğrenci tarafından tercih edilmiş olması gerekir.

                6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı ve bölüm başkanının önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir fakültenin öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

                (7) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı 28 kredidir. Ancak bu sınır Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

                (8) Fakülte Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı yıl içinde okutulan derslerin yarıyıllarını değiştirebilir ya da bir dersin her iki yarıyılda da açılmasına karar verebilir.

                Diploma çalışması (bitirme tezi)

                MADDE 15 – (1) Diploma çalışması (bitirme tezi), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploma Çalışması esaslarına göre yürütülür.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk Dili dersi, Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur.

                b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi; ilk iki yarıyılda, haftada bir ders saati okutulur.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elmanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler dersi tekrar ederler.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 17 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %70’ine devam etmek zorundadır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 18 – (1) Her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

                Başarı notu

                MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, uygulama, ödev, seminer ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları dersi veren/verecek öğretim üyesinin önerisi ve ilgili anabilim dalı ve bölümün görüşü de dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilirler, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır.

                (4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı % 60’tır.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersin sınavına giren tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede, yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40’tan az olmamak üzere Fakültenin yetkili kurullarınca belirlenir ve uygulanır. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyesi itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Dekanlığa sunar. Bu notlar Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

                a) Sözel Harfle Ağırlık Katsayısı

                Pekiyi AA 4.00

                İyi-Pekiyi BA 3.50

                İyi BB 3.00

                Orta-İyi CB 2.50

                Orta CC 2.00

                Zayıf-Orta DC 1.50

                Başarısızlık sınırında DD 1.00

                Başarısız F 0.00

                Geçer (derecelendirme dışı) G –

                 Muaf (derecelendirme dışı) M –

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)

                MADDE 21 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir:

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlık not ortalaması ve ağırlık genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllardan (F) notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlü olup, ayrıca alt yıllarından (DD) ve (DC) notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 22 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan, öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, Fakülte Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

                Sınavlar

                MADDE 23 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

                a) Ara (vize) sınavı: Fakülte eğitim-öğretim programında belirtilen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılmayanlar için açılan sınavlardır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

                (2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav istekleri ilgili öğretim üye ve görevlilerince o yarıyıla ait sınavların başlama tarihinden en az bir ay önce Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu sınavların sınav programına göre sözlü yapılıp yapılmayacağına karar verir.

                (3) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz.

                (4) Yazılı sınav kağıtları Dekanlıkça iki yıl süreyle saklanır.

                (5) Sınavlarda öğrenciler yanlarında; kitap, defter ve müsveddelik kağıt ve benzeri malzeme bulunduramazlar. Ancak öğretim elemanının kabul edeceği yardımcı araçlar bulundurabilirler.

                (6) Sınavda kopya çeken ya da kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı sıfır (0) sayılır. Ayrıca, öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

                Ara sınavlar

                MADDE 24 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Fakülte Dekanı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl içinde öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılmayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi gün içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Fakülte Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                (5) Bir dersin birden fazla ara sınavı yapılırsa ortalaması alınır. Buçuklu notlar tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 25 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyıl sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

                a) Teorik derslerin % 60’ına katılmak,

                b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 70’ine katılmak,

                c) Tez ve ödevlerini istenilen sürede ve başarılı yapmış olmak

                gerekir.

                (2) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersleri için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

                (3) Her yarıyıl sonunda ilgili öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, yukarıdaki koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavlarına giremeyecek öğrencilerin listesini Dekanlığa vermekle yükümlüdür.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarını ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden sonraki üç gün içinde, öğrenci işleri bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan, sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, itiraz süresi bitiminden itibaren üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 27 – (1) Fakültede lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınacak azami süre yedi yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Fakülte ile ilişiği kesilenlerden; hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde, Fakülte tarafından her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğretim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde faydalanamazlar.

                (3) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilen süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakaları gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimine devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin Fakülteden kaydı silinir.

                (3) Ayrıca, kayıt dondurulduğunda öğrenciye; giremediği uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Fakülteden ayrılma

                MADDE 29 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenci isterse, kendisine durumu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                (2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

                Çift anadal ve yandal programı

                MADDE 30 – (1) Kendi bölümlerinde lisans programını yüksek başarıyla sürdüren öğrenciler, Senatoca belirlenen çift anadal ve yandal programına ilişkin esaslara göre çift anadal ve yandal programına katılırlar.

                Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 31 – (1) Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 1,80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Fakülte lisans diploması verilir.

                (2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca; öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm, programlar ile aldıkları ders ve bitirme tezini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır.

                Ön lisans diploması

                MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 33 – (1) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakültenin ilgili bölümünün programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında, bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Fakülte öğretim programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 35 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite ve/veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 38 – (1) 31/8/1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve
değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 13.07.2017 tarih ve 22 Sayılı senato kararıyla
kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminde Uyulacak Esaslar Hakkında
Yönerge” (Ek ibare: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1)
(Değişiklik: 25.10.2018 tarih ve 36 No’lu Senato toplantısı) hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Anabilim Dalı Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,
b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Öğrenci: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış
ve kayıt yaptırmış gerçek kişileri,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
f) Yabancı Dil: Arapçayı,
g) Yeterlilik Sınavları: Eğitim-öğretim yılı başlangıcında yapılan sınavları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı

MADDE 4 - (1) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu hazırlık sınıfında verilen
yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye Arapçanın temel kurallarını öğretmeyi, Arapça kelime
hazinesi ve cümle bilgisini geliştirmeyi, bu dille okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi, kendini
sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi ve Fakültede bu dille verilen dersleri aktif bir şekilde takip
edebilmeyi sağlamaktır.

MADDE 5 - (1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri,
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her
öğretim yılı başında Fakültenin ilgili biriminde yapılır.

MADDE 6 - (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim süresi en az bir, en fazla dört yarıyıldır.

(2) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil yeterlilikleri, Anabilim Dalı
Başkanlığı tarafından yapılan Yeterlilik Sınavı ile tespit edilir. Yeterlilik sınavında başarı notu, 100
tam puan üzerinden 70’tir.

(3) Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
Lisans programına başlama hakkı kazanamayanlar ise puanlarına karşılık gelen kur düzeyinden
Arapça Hazırlık Sınıflarına yerleştirilirler.

(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Yeterlilik Sınavından muaftırlar:
a) Son üç yıl içerisinde, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde, yabancıların
yükseköğrenime kabulü için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak
yapılan resmî olarak kabul gören sınavlardan veya Türkiye’de yapılan YDS veya eşdeğeri
sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olanlar.
b) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
Arapça Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 70 puan almış olanlar.
c) En az son üç yılda, ortaöğrenimini Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede,
o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayarak bu durumunu
belgelendirenler.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik
belgelerine sahip olanlar, söz konusu belgelerini ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün
bitimine kadar Fakültenin öğrenci işleri birimine ibraz etmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti, Düzeyler ve Süre

MADDE 7 - (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç
gereçlerle donatılmış dersliklerde, en fazla 30 öğrenci kapasiteyle yapılır.

(2) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim
yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak her öğretim yılı başında Anabilim Dalı Başkanlığınca
belirlenip ilan edilir.

(3) (Değişik: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1)
Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlilik sınavında başarılı olamayan ya da sınava
girmeyen öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan düzey belirleme
sınav/sınavlarındaki performanslarına göre, kur adı verilen başlangıç (temhîdî), ilk (mübtedi), orta
(mutavassıt) ve ileri (mütekaddim) dil düzey gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi en az otuz iki haftadır.

(5) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi başlangıç, orta, ileri ve üst
seviye olmak üzere dört düzeyde programlanıp uygulanır. Her düzeyde öğretim süresi en az 8
haftadır. Haftalık ders saati de 24 saatten az olamaz. Her düzeyde uygulanan öğretim programının
tamamlanmasından sonra bir hafta ara verilir.

Öğretim Elemanları

MADDE 8 - (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ders veren öğretim elamanları,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi 3. fıkrasına uygun niteliklere sahip olmalıdır.

Ölçme Değerlendirme

MADDE 9 - (1) Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretiminin her düzeyinde başarı puanı
diğer düzeylerden bağımsız olarak hesaplanır. Bir düzeyde başarılı olan öğrenci, bir sonraki
düzeyden öğrenimine devam eder.

(2) Yabancı Dil öğretiminin her düzeyinde bir ara ve bir bitirme sınavı yapılır. Bitirme
sınavına girebilmek için ilgili düzeyde derslerin %80’nine devam etme zorunluluğu vardır.

(3) (Değişik: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) Her
düzeyde Arapça Dersleri için tam not 100, başarı notu 70’tir. Arapça Başarı notu; ara sınav
notunun %25’i, ödev ve performans notlarının %25’i ve bitirme sınav notunun %50’si alınmak
sureti ile hesaplanır. Her düzeyde Arapça (Kur’an) fonetiği başarı puanı da 70’tir. Her düzey sonu
başarı puanı Arapça başarı puanının %90’ı, Arapça (Kur’an) fonetiği başarı puanının %10’u alınarak
hesaplanır.

(4) Düzey bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, izleyen düzeye geçerler. Her ne
sebeple olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen ya da düzey bitirme sınavında başarısız
olan öğrenciler ise bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(5) (İlave: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) Eğitim
öğretim yılının birinci döneminin sonunda yapılan bitirme sınavları neticesinde başlangıç
düzeyindeki öğrencilerden başarı puanı 80 ve üstü olanlar ile ilk düzeyde başarısız olanlar, bu
dönemin sonunda Anabilim Dalının ilan edeceği tarihte 1. ve 2. Düzey (öğrenci bulunması hâlinde
aynı kurallarla 3. ve 4. düzey) kur yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olmaları halinde bir sonraki
düzeye devam ederler. İkinci döneminin sonunda da aynı usulle kur yeterlilik sınavı yapılır.

(6) (1) Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara sınav, bitirme ve
yeterlilik sınavları Anabilim Dalı Başkanlığınca Anabilim Dalı öğretim üyelerinden (Ek ibare: İÜ
Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) ve öğretim görevlilerinden
oluşturulan 5 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanıp uygulanır. Anabilim Dalı Başkanı bu amaçla
oluşturulacak komisyonun başkanıdır.

Başarı

MADDE 10 - Aşağıdaki koşulları sağlayanlar hazırlık sınıfını başarı ile bitirmiş ve lisansa
başlama yeterliliğini elde etmiş sayılırlar:

(1) Bu Yönergenin (Değişik ibare: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu
toplantısı/Karar No: 1) 6. maddesi, 4. fıkrasının a, b, c bentlerinde sıralanan yeterlilik ölçütlerine
sahip olanlar,

(2) Eğitim-Öğretim Yılı başında yapılan yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan alanlar,

(3) Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde (Değişik ibare: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli,
11 nolu toplantısı/Karar No: 1) ileri kur düzeyini devam koşulunu yerine getirerek 100 tam puan
üzerinden en az 70 başarı puanıyla tamamlayanlar.

Başarısızlık

MADDE 11 - (1) Devamsızlık ya da başka nedenlerden dolayı bir eğitim-öğretim yılı
içerisinde başarısız olmuş ve müteakip eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik Sınavında da
lisansa başlama yeterliği kazanamamış durumdaki öğrenciler, istemeleri halinde, bir eğitim-öğretim yılı daha hazırlık sınıflarında öğrenim görme hakkına sahiptirler.

(2) Hazırlık sınıfını iki yıl (dört yarıyıl) içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir; eğer varsa Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir
programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler istemeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl
itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için
aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan
birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Yatay veya Dikey Geçişler

MADDE 12 - (1) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler,
Yabancı Dil yeterliliklerini gösterir bir belge ibraz edemedikleri takdirde, düzey belirleme sınavına
tâbi tutularak puanlarına karşılık gelen kur düzeyindeki bir sınıfa yerleştirilirler.

a) (Ek: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) “İstanbul
Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçis Esaslarına İlişkin Yönerge” kapsamında,
zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara başvuran öğrencilerin bu yönergenin 6. Maddesinde
belirtilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen seviyede puan
almaları ya da akademik takvimde belirtilen tarihte Fakülte tarafından yapılacak Arapça muafiyet
sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınavda başarısız olan veya bu maddede belirtilen belgeleri
sunamayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

b) (Ek: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) Merkezi
Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) kapsamında öğrencilerin, tamamen veya kısmen
yabancı dil ile eğitim yapan ve Arapça Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay
geçişi için, daha önce eğitim gördüğü Devlet Üniversitesinde zorunlu Arapça hazırlık sınıfını
başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların ise
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yapacağı Arapça muafiyet sınavından ya da
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Yükseköğretim
Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan veya muadili puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi
gerekir. Sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde bu öğrencilerin daha önce
geldiği üniversitede aldığı hazırlık eğitimi var ise bu eğitim süresi dâhil en fazla 4 yarıyıl hazırlık
okuma hakkı vardır. Bu sürenin tamamını daha önce eğitim gördüğü üniversitede tamamlayarak
başarısız olmuş öğrencinin üniversitemizde hazırlık okuma hakkı yoktur.

c) (Ek: İÜ Senatosunun 26/03/2020 tarihli, 11 nolu toplantısı/Karar No: 1) Ek Madde

2 kapsamında zorunlu hazırlık sınıfı bulunan diploma programlarına başvuru yapan öğrencilerin
ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yapacağı Arapça muafiyet sınavından ya da
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Yükseköğretim
Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan veya muadili puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi
gerekir. Aksi takdirde hazırlık sınıfına devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 - (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde İstanbul Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 14 - (1) Bu Yönergenin kabulü ile 25/06/2013 tarihli 6 sayılı Senatoda kabul
edilen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarih
itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
(1) İÜ Senatosunun 30/11/2017 tarihli, 25 nolu toplantısında kabul edilen yönergenin
dokuzuncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve
müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarihi Sayısı

30/11/2017 25

Yönergede Yapılan Değişikliklerin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı

26/3/2020 11

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve
değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 13/07/2017 tarih ve 22 No’lu Senato toplantısında (Karar
no: EK 10) kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminde Uyulacak Esaslar
Hakkında Yönerge” hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,
b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Öğrenci: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış ve
kayıt yaptırmış gerçek kişileri,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
f) Yabancı Dil: Arapçayı,
g) Yeterlilik Sınavları: Eğitim-öğretim yılı başlangıcında yapılan sınavları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı

MADDE 4 - (1) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu hazırlık sınıfında verilen
yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye Arapçanın temel kurallarını öğretmeyi, Arapça kelime
hazinesi ve cümle bilgisini geliştirmeyi, bu dille okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi, kendini
sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi ve Fakültede bu dille verilen dersleri aktif bir şekilde takip
edebilmeyi sağlamaktır.

MADDE 5 - (1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt
işlemleri, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları
gereğince her öğretim yılı başında Fakültenin ilgili biriminde yapılır.

MADDE 6 - (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim süresi en az bir, en fazla dört yarıyıldır.

(2) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil yeterlilikleri, Anabilim Dalı
Başkanlığı tarafından yapılan Yeterlilik Sınavı ile tespit edilir. Yeterlilik sınavında başarı notu, 100
tam puan üzerinden 70’tir.

(3) Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programına başlarlar. Lisans
programına başlama hakkı kazanamayanlar ise puanlarına karşılık gelen kur düzeyinden Arapça
Hazırlık Sınıflarına yerleştirilirler.

(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Yeterlilik Sınavından muaftırlar:

a) Son üç yıl içerisinde, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde, yabancıların
yükseköğrenime kabulü için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak
yapılan resmî olarak kabul gören sınavlardan veya Türkiye’de yapılan YDS veya eşdeğeri
sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olanlar.
b) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
Arapça Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 70 puan almış olanlar.
c) En az son üç yılda, ortaöğrenimini Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayarak bu durumunu
belgelendirenler.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik
belgelerine sahip olanlar, söz konusu belgelerini ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün
bitimine kadar Fakültenin öğrenci işleri birimine ibraz etmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti, Düzeyler ve Süre

MADDE 7 - (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç
gereçlerle donatılmış dersliklerde, en fazla 30 öğrenci kapasiteyle yapılır.

(2) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim
yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak her öğretim yılı başında Anabilim Dalı
Başkanlığınca belirlenip ilan edilir.

(3) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlilik sınavında başarılı olamayan
ya da sınava girmeyen öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan düzey belirleme
sınav/sınavlarındaki performanslarına göre, kur adı verilen başlangıç (mübtedi), orta (mutavassıt),
ileri (mütekaddim) ve üst seviye (mütemeyyiz) dil düzey gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi en az otuz iki haftadır.

(5) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi başlangıç, orta, ileri ve üst
seviye olmak üzere dört düzeyde programlanıp uygulanır. Her düzeyde öğretim süresi en az 8
haftadır. Haftalık ders saati de 24 saatten az olamaz. Her düzeyde uygulanan öğretim programının
tamamlanmasından sonra bir hafta ara verilir.

Öğretim Elemanları

MADDE 8 - (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ders veren öğretim elamanları,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi 3. Fıkrasına uygun niteliklere sahip olmalıdır.

Ölçme Değerlendirme

MADDE 9 - (1) Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretiminin her düzeyinde başarı puanı
diğer düzeylerden bağımsız olarak hesaplanır. Bir düzeyde başarılı olan öğrenci, bir sonraki
düzeyden öğrenimine devam eder.

(2) Yabancı Dil öğretiminin her düzeyinde bir ara ve bir bitirme sınavı yapılır. Bitirme
sınavına girebilmek için ilgili düzeyde derslerin %80’nine devam etme zorunluluğu vardır.

(3) En az %10’luk kısmı Klasik Arapça (Kur’an) fonetiğine tahsis edilmek üzere, her
düzeyde tam not 100, başarı notu 70’tir. Başarı notu; ara sınav notunun %30’u, ödev ve performans
notlarının %20’si ve bitirme sınav notunun %50’si alınmak sureti ile hesaplanır.

(4) Düzey bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, izleyen düzeye geçerler. Her ne sebeple
olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen ya da düzey bitirme sınavında başarısız olan
öğrenciler ise bulundukları düzeyi tekrar ederler.
(5) Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara sınav, bitirme ve
yeterlilik sınavları Anabilim Dalı Başkanlığınca Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşturulan 5
kişilik bir komisyon tarafından hazırlanıp uygulanır. Anabilim Dalı Başkanı bu amaçla
oluşturulacak komisyonun başkanıdır.

Başarı

MADDE 10 - Aşağıdaki koşulları sağlayanlar hazırlık sınıfını başarı ile bitirmiş ve lisansa
başlama yeterliliğini elde etmiş sayılırlar:

(1) Bu Yönergenin 7. maddesi, 4. fıkrasının a, b, c bentlerinde sıralanan yeterlilik
ölçütlerine sahip olanlar,

(2) Eğitim-Öğretim Yılı başında yapılan yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en
az 70 puan alanlar,

(3) Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Üst Seviye (Mütemeyyiz) kur düzeyini devam koşulunu
yerine getirerek 100 tam puan üzerinden en az 70 başarı puanıyla tamamlayanlar.

Başarısızlık

MADDE 11 - (1) Devamsızlık ya da başka nedenlerden dolayı bir eğitim-öğretim yılı
içerisinde başarısız olmuş ve müteakip eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik Sınavında da
lisansa başlama yeterliği kazanamamış durumdaki öğrenciler, istemeleri halinde, bir eğitim-öğretim
yılı daha hazırlık sınıflarında öğrenim görme hakkına sahiptirler.

(2) Hazırlık sınıfını iki yıl (dört yarıyıl) içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir; eğer varsa Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir
programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler istemeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl
itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için
aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan
birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Yatay veya Dikey Geçişler

MADDE 12 - (1) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler,
Yabancı Dil yeterliliklerini gösterir bir belge ibraz edemedikleri takdirde, düzey belirleme sınavına
tâbi tutularak puanlarına karşılık gelen kur düzeyindeki bir sınıfa yerleştirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 - (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde İstanbul Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 14 - (1) Bu Yönergenin kabulü ile 25/06/2013 tarihli 6 sayılı Senatoda kabul
edilen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarih
itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

d) BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemini,

e) Bilim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin program kurullarını,

f) Dekan: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanını,

g) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığını,

ğ) Fakülte (AUZEF): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) HBN: Ham Başarı Notunu,

j) Merkezi sınav usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,

k) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması veren programı,

l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

n) Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen programlardaki öğretimi,

o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ara sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur.

(2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim-öğretim ve sınav yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Ücretler, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali

Kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir. Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini süresi içinde ödemesi gerekir.

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde, lisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim lisans veya önlisans programlarına, önlisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim önlisans programlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

(5) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, AUZEF’te aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.

(6) Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak saklanır.

(7) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek, haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için diploma dâhil hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(2) Cari hizmet maliyeti ve öğrenci katkı payına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(4) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve materyal ücreti öğrenciye iade edilmez.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Düzenlenecek öğrenci kimlik kartı, kesin kayıt yaptıran öğrencinin adresine gönderilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde gazeteye ilan verilir, ilan örneği ve Rektörlük tarafından belirlenen ücret dekontu ile birlikte fakülteye başvurulması halinde öğrenciye yeni kimlik kartı çıkartılır.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez, öğrenci izinli sayılır, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.

Kayıt iptali ve kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile başvurması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, laboratuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(3) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders kaydı

MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini yatıran öğrenciler, ders kayıtlarını internet ortamında yapar.

(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış derslerin toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır.

Ders muafiyeti

MADDE 15 – (1) Ders muafiyeti; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için uygulanır, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim programlarında alınıp başarılı olunan diğer dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf sayılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim programına devam eden ve Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Dekanlıkça belirlenen tarihler arasında öğrenci talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Muafiyet işlemi AUZEF'e kayıt olunan ilk eğitim-öğretim döneminde yapılır, sonraki dönemlerde muafiyet talebinde bulunulamaz.

Stajlar

MADDE 16 – (1) Programların müfredatlarına bağlı olarak zorunlu staj uygulaması yapılabilir. Fakültede isteğe bağlı staj uygulaması bulunmamaktadır.

(2) Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar.

(3) Staj uygulamasında muafiyet bulunmamaktadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 18 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Her bir ders için en az bir Ara Sınav, bir Yarıyıl/Yılsonu (Bitirme) Sınavı ve bir Bütünleme Sınavı yapılır.

(2) Mezuniyete Üç Ders Sınavı, kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler için yapılan sınavdır.

a) Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir.

b) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için Mezuniyete Üç Ders Sınavı hakkı yoktur.

c) Mezuniyete Üç Ders Sınavı eğitim-öğretim yılı sonunda bir defa yapılır.

(3) Sınav tarihleri, sınav kuralları ve uygulama esasları Dekanlık tarafından belirlenerek akademik takvimle birlikte Dekanlık resmî internet sitesinde ilân edilir.

(4) Sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı yapılmaz.

(5) Uygulaması olan programların ilgili derslerinin başarı değerlendirilmesinde sınav yapma zorunluluğu var ise, bu sınavlar merkezî sınav usulü ile yapılabileceği gibi proje/portfolyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve öğrenci, o oturumdaki tüm derslerden 0 (sıfır) puan almış sayılır.

(2) Öğrencilerin, sınavlara belirtilen zaman ve mekânda girmeleri gerekir. Yanlış bir sınava girmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınava girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

Sınavlara ve sonuçlara itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları

MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu değerlendirme alt sınırı esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıliçi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

(3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.

ANO, AGNO ve ders tekrarı

MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

(2) Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.

(3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

(4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Başarısızlık durumu

MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınav dokümanlarının arşivlenmesi

MADDE 26 – (1) Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav tarihinden itibaren 6 (altı) ay, cevap kâğıtları ve diğer dokümanlar 2 (iki) yıl süre ile saklanır.

(2) Taranmış cevap kâğıtları ayrıca elektronik ortamda 10 (on) yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(4) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları sadece not durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar.

(4) Açık ve uzaktan öğretim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorumludur.

(5) Fakültenin açık ve uzaktan öğretim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 29 – (1) Yatay ve dikey geçiş işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebligat ve bilgilendirme

MADDE 30 – (1) Öğrencilerle ilgili idarî işlemlere ait resmî yazışmalar ve tebligat, elektronik tebligat usulü ile öğrencilerin elektronik posta adreslerine yapılır.

(2) Öğrencilerin başvuru ve talepleri ile ilgili bilgilendirmeler, Çözüm Talep Sistemi veya elektronik posta adresleri üzerinden yapılabilir.

(3) Tüm öğrencileri ilgilendiren duyurular Fakültenin resmî internet sitesinden ilân edilir.

(4) Elektronik posta adresinden tebligat yapılamaması hâlinde öğrencilerin, otomasyon sistemindeki adreslerine tebligat yapılır. İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasından öğrenci sorumludur.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 23/9/2016 tarihli ve 29836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.